Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT) | ДП РВД

Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT)

Статус: 
активен

Проект: Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT)

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa

Идентификационен номер на проекта: 2015_217_AF4

Координатор на проекта: ДП РВД

Партньори: не е приложимо

Продължителност на проекта: 2016 – 2020

Общата стойност на проекта: 2 331 245 EUR

Цел:

Проектът tCAT е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR и цели внедряването на система за оценка комплексността на трафика и работното натоварване на ръководителите на полети (РП). tCAT симулира в реално време прогнозното натоварване на РП във всеки сектор и въз основа на тази динамична прогноза предлага подходящи оптимални конфигурации на ВП, като едновременно с това отчита и преходите от една конфигурация към друга. Предвид нарастването на броя на възможните секторни конфигурации, както и на непрекъснато увеличаващата се комплексност на секторизацията на Районния контролен център (РКЦ) София, подобна система ще подпомогне по-ефективното управление на капацитета на ВП и на човешките ресурси на BULATSA.

Дейности:

Етап 1 – Иницииране

Етапът на иницииране на проекта включва всички дейности, които се отнасят до дефиниране на рамката на проекта – разработване на оперативна концепция, план на проекта, идентифициране на продуктови и проектни изисквания, както и събиране на информация относно най-добрите практики. Етапът на иницииране включва и всички необходими действия за осигуряване на европейско финансиране чрез механизмите на CEF.

Етап 2 – Доставка

Етапът на доставка включва всички дейности по провеждане на обществена поръчка за придобиване на система tCAT.  Етапът приключва с подписването на договорите със съответните подизпълнители.

Етап 3 – Разработка и въвеждане

Включва всички дейности по разработване, инсталиране, калибриране, тестване и приемане на системата. В този етап се разработват и съпътстващите оперативни процедури, изготвя се оценка по безопасност и се провежда обучение на техническия и оперативния състав, използващ системата в ежедневната си работа.

Етап 4 – Приключване на проекта

Този етап включва предаването на системата за експлоатация към РКЦ София, както и периода на наблюдение на системата след приемането ѝ в оперативната дейност.