SESAR 2020 | ДП РВД

SESAR 2020

Съвместно предприятие SESAR И SESAR 2020

Съвместното предприятие SESAR JOINT UNDERTAKING (SJU) е създадено през 2007 г., за да координира всички научно-изследователски дейности в ЕС в областта на УВД, които са обединени в Програма SESAR.

Първата програма SESAR обхваща периода 2009 - 2016 г. Следващият етап на програмата е предвиден съгласно финансовите параметри за периода 2014 - 2020 г. SESAR Joint Undertaking е уникално публично-правно партньорство, целящо разработване и усъвършенстване на УВД системите от ново поколение, които да посрещнат увеличаващия се въздушен трафик в съответствие с поставените с цели по безопасност, разходна-ефективност и екология. SJU е и органът, отговорен за съставянето и поддържането на европейския Генерален план за УВД (European ATM Master Plan), който представлява пътната карта на предвидените технологични промени и нововъведения в областта на УВД.

Съветът на ЕС удължи мандатa на SJU до 31 декември 2024 г., за да може да изпълни продължението на първата програма SESAR  (2009 – 2016), а именно програма за „Изследване и иновации SESAR 2020“.

SESAR 2020  ще демонстрира приложимостта на технологичните и оперативните решения, които вече са разработени в рамките на  първата програма, в по-мащабни оперативно-интегрирани среди. В същото време, втората програма,  ще приоритизира изследванията и иновациите в редица области като управление на въздушното движение, капацитет на летищата, мрежово обслужване и разпределение на УВД инфраструктура и мн. други.

През 2016 г. беше подновен съставът на SJU. ДП РВД бе поканено да участва в SESAR 2020 като партньор на доставчика на аеронавигационно обслужване на Италия - ENAV SpA и като партньор на италианската индустриална компания Leonardo.

Източник: European Commission (http://ec.europa.eu/transport/modes/air/)  

SESAR JU (http://www.sesarju.eu/)

ДП РВД работи активно с партньори от индустрията и доставчици на аеронавигационно обслужване по предложения за разработване на ново поколение технологични функционалности, които ще бъдат валидирани и демонстрирани чрез програма SESAR 2020. Работата по проекти от програмата – индустриални изследвания и в последствие, широкомащабни демонстрации (SESAR 2020 IR-VLD WAVE1) - започна в края на 2016 г., след одобрение на дейностите и приноса на заинтересованите страни в рамките на Хоризонт 2020. 

С Leonardo ДП РВД работи съвместно по следните проекти:

  • PJ03a SUMO - Integrated Surface Management
  • PJ03b SAFE - Airport Safety Nets

С ENAV SpA ДП РВД работи съвместно по следните проекти:

  • PJ06 ToBeFREE - Trajectory based Free Routing
  • PJ10 PROSA - Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
  • PJ16 CWP HMI - Controller Working Position/Human Machine Interface - CWP/HMI
  • PJ18 4DTM - 4D Trajectory Management

През 2018 г. предстои договаряне на проекти от Втората вълна широкомащабни демонстрации 2019 - 2021 (Wave 2).