Разгръщане на SESAR | ДП РВД

Разгръщане на SESAR

Програмата за модернизиране на управлението на въздушното движение (УВД) в Европа (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development - SESAR) е технологичният стълб на Единното европейско небе (ЕЕН). Целта на програмата е разработването нови и иновативни технологични решения, които да подпомогнат постигането на целите на ЕЕН. SESAR е механизмът, който цели синхронизацията на всички научно-изследователски дейности в УВД, обединявайки усилията на богат набор от експерти към разработването на ново поколение функционалности за УВД.

Управителят на разгръщането на SESAR (SESAR Deployment Manager - SDM) е организацията, номинирана през 2014 г. от Европейската комисия (ЕК), която синхронизира и координира модернизирането на европейската система за УВД. В него участват представители на Алианса А6, Алианса А4 и SDAG EEIG (SESAR-related Deployment Airport Group (SDAG), European Economic Interest Group (EEIG)). Основната задача на управителя на разгръщането на SESAR (SDM) е да разработва, актуализира и представя на ЕК за одобрение и на заинтересованите страни за изпълнение “Програма за разгръщане на SESAR”.

Към момента Програмата обхваща “Пилотен съвместен проект“ (Pilot Common Project –  PCP) в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение, установен от ЕК с Регламент (ЕС) №716/2014, Програмата ще обхваща и следващите съвместни проекти, които ще бъдат въведени с бъдещи регламенти. Чрез Програмата за разгръщане, SDM ще осигури ефективна синхронизация и координация на съвместните проекти за внедряване, както и свързаните с това инвестиции. Отговорностите на SDM са описани в чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) №409/2013.

Управителят на разгръщането на SESAR ще координира и синхронизира за първоначален период от седем години въвеждането на нови технологии и решения, преминали през етапи на тестове и валидиране чрез Съвместното предприятие SESAR (SESAR Joint Undertaking – SJU), предоставяйки значителни ползи за ползвателите на ВП, повишавайки редица показатели като безопасност, капацитет на ВП, полетна ефективност, в това число и опазване на околната среда. Подобряването на тези показатели от своя страна ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Европейската система за УВД спрямо тази от други световни региони.  

В „Пилотния съвместен проект“ се определят шест основни функционални области с изброени функционалности за подобряване на процесите УВД. Внедряването на тези функционалности е със задължителен характер за целия Европейския съюз, съобразно географския обхват на Регламента. ДП РВД е част от организациите, участващи в разгръщането на SESAR и има за цел да допринесе за навременното и синхронизирано въвеждане на тези функционалности.

В съответствие с Регламент (ЕС) №716/2014, ДП РВД участва в процесите по изпълнение на Програмата за внедряване на SESAR.

След обстоен анализ на възможностите за кандидатстване и потенциалните ползи за предприятието, както в национален, така и в международен мащаб, през 2015 г. ДП РВД кандидатства с три проектни предложения (едно самостоятелно и две в група с партньори) за съфинансиране на дейности по изпълнението на програмата в рамките на Кохезионния пакет от Механизма за свързване на Европа (CEF Call 2015).

След  прието на 5 август 2016 г. решение от ЕК за съфинансиране на класирани проекти, ДП РВД и Управителят на разгръщането на SESAR подписаха  споразумение за отпускане на средства (Specific Grant Agreement) в рамките на програмата за разгръщане на SESAR за следните два проекта: 

  • Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT);
  • NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS.

През 2016 г.  ДП РВД кандидатства самостоятелно и в сътрудничество с водещи представители на индустрията с четири нови проектни предложения за съфинансиране на дейности по изпълнението на програмата в рамките на Общия и Кохезионния пакет, както следва:

  • Local Security Operations Centre;
  • SWIM Governance Project;
  • Datalink Path II Project;

През 2017 г. ДП РВД кандидатства в сътрудничество с водещи представители на индустрията с две нови проектни предложения за съфинансиране на дейности по изпълнението на програмата в рамките на Общия пакет от Механизма за свързване на Европа (CEF Call 2017), които очакват становището на Европейската Комисия:

  • IP – 1 : Data Link Services (DLS) European Target Solution assessment;
  • SWIM Public Key Infrastructure (PKI).

ДП РВД е в непрекъснат процес на паралелна координация с компетентните звена в МТИТС по споменатите и свързани дейности.

Източници:

http://www.sesarju.eu/

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en

http://www.sesardeploymentmanager.eu/

https://ec.europa.eu/transport/modes_en

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport