PJ18 4DTM - 4D Trajectory Management | ДП РВД

PJ18 4DTM - 4D Trajectory Management

Статус: 
активен

Име на предложението:

Споразумение за финансиране №: 734161 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.18-02: Интегриране на процесите за управление на траекторията при планирането и изпълнението

Описание на проекта:

Този проект се отнася до управлението, договарянето и споделянето на бизнес траекториите/траекториите на военните мисии (SBT/SMT), както и управлението, актуализирането, преразглеждането и споделянето на референтните бизнес траектории/ референтните траектории на военните мисии (RBT/RMT), и накрая прехода от SBT/SMT към RBT/RMT. Решението консолидира разширяването на траекторията и обмена на информация за полетния план, и предоставя техническото решение за осигуряване на инфраструктура, позволяваща непрекъснато функциониране и споделяне на траектории в отговор на нуждите на решенията на SESAR.

Решение:

PJ.18-06: Прогнозиране на траекторията базирано на експлоатационните характеристики

Описание на проекта:

Проектът се отнася до обмена на данни между въздуха и земята, и използването на други източници, за да се подпомогнат всички усъвършенствани оперативни процеси, изисквани от SESAR 2020. Той разглежда как може да се подобри предвиждането на траекторията за КВД, Полетен Оперативен Център (FOC) и Управителя на Мрежата за УВД (NM), като се вземат предвид всички възможни източници на данни (лицензирани или не).

Цел:

Работата, извършена по PJ.18, дава възможност на други проекти на SESAR 2020 (главно проекти за решения) да се възползват от този консолидиран изглед на траекторията (и общата информация за полета), която е изградена от индивидуалните представи на различните участници в УВД и обхваща фазите на планиране и изпълнение на полета. Траекториите, изчислени от заинтересованите страни на земята (Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО)), Управителя на мрежата за УВД (NM), операторите на летища и т.н.) също ще бъдат подобрени благодарение на по-пълната информация, предоставяна от потребителите на въздушното пространство, като Полетните Оперативни Центрове (FOC).

Повечето от партньорите в PJ.18 са участвали в дейностите на SESAR 1, свързани с управлението на траекторията. Натрупаният опит ще подпомогне постигането на очакваното ниво на зрялост в края на Wave 1.

Проектът ще разработи и предостави прототипи за подобряване на наличността, съгласуваността, качеството и обмена на подобрено управление на аеронавигационната информация (AIM) и метеорологичната информация (MET). Тези прототипи ще се основават на оперативните изисквания, разработени от други проекти на SESAR 2020.