PJ10 PROSA - Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management | ДП РВД

PJ10 PROSA - Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management

Статус: 
активен

Име на предложението:

SESAR.IR-VLD.Wave1-00-2015 PJ.10 Управление на сепарацията за полети по маршрут и в контролираните райони  на летищата (TMA)

Споразумение за финансиране №: 734143 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.10 - 02a – Подобрена ефективност при осигуряването на сепарация

Описание на проекта:

Проектът има за цел да подобри, посредством подобрено прогнозиране на траекторията на въздухоплавателните средства (ВС), работата на съществуващите средства за осигуряване на тактическа сепарация между ВС, изпълняващи полети по маршрут и в контролираните райони на летищата. За целта се използва вече наличната информация в наземната система за УВД, която е допълнително подобрена с информацията от борда на ВС (в т.ч. и метеорологична информация), за осигуряване на сепарация между ВС в хоризонтална и вертикална равнина.

Цел:

Подобряване на средствата за тактическо осигуряване на сепарация между ВС. Понастоящем вертикалната и надлъжната сепарация се осигурява от органите за контрол на въздушното движение (КВД) посредством тактическата им намеса – издаване на инструкции и разрешения от РП към екипажите на ВС за избягване на потенциалното намаляване на сепарацията. Използваните средства от РП са ограничени до известна степен относно прогнозираното бъдещо местоположение на ВС. Въвеждането на по-точна информация от борда на ВС в тези средства, използвани от РП, ще предостави възможност те да работят с по-голяма ефективност. Допълнително се планира и подобрение на функцията за съответствие със зададеното разрешение по КВД, което от своя страна ще подпомага РП да поддържа по-добра ситуационна осведоменост и ще доведе до намаляването на работното натоварване, свързано с изпълнение на някои рутинни действия. За откриването на потенциалните конфликти между ВС и за оказването на помощ за разрешаването им от автоматизираните средства се взимат както минимумите за радарна сепарацията, така и сепарацията съобразена със спътната струя на ВС.

Идентифицирана e необходимост за изграждане високоскоростна на линия за предаване на данни въздух-земя, която да подържа предоставяне на информация за траекторията на полета в 4 измерения (Extended projected profile – EPP) посредством оборудването на ВС за автоматичен зависим обзор ADS-C. Допълнителни елементи за обмен са Контролираното време на пристигане (CTA)/Контролирано време за докладване на местоположение над навигационна точка (CTO), както и наличие на RNP/RNAV бордно оборудване. Планира се и използване на метеорологична информация, предавана от борда на ВС, която ще бъде използвана както от тактическите средства за осигуряване на сепарация, така и за подобреното прогнозиране на траекторията на ВС посредством т.нар. “жълт профил” на услугите за широкомащабен обмен на информация (SWIM).

Началното ниво на зрялост в края на изследователската програма SESAR 1 на разглежданото решение е V1. Планира се нива на зрялост V2 и V3 да бъдат достигнати до края на 2019 г., като част от технологичните решения от Wave1 на програмата SESAR2020. Останалите елементи от изследователската и развойна дейност по проекта включват използването на подобрени прогнози на траекторията, намаляване броя на неверните предупреждения за конфликт между ВС, използването на ЕРР данни от въздухоплавателното средство, калкулиране на данните за вятъра и допълнително подобряване на точността на откриването на конфликти чрез използване на усъвършенствания набор от данни на режим S. Освен това, е идентифицирана необходимост да се проучи използването на тези съвременни спомагателни средства в други екипни организации, различни от традиционната организация на екипите от РП (планиращ и радарен РП), както и прилагането на тези инструменти в конфигурациите на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута, както и за концепцията Flight-centric ATC .

Решение:

PJ.10 – 02b – Усъвършенствано управление на сепарацията

Описание на проекта:

Проектът има за цел да подобри допълнително качеството на услугите за управление на сепарацията между ВС, изпълняващи полети по маршрут и в контролираните райони на летищата, чрез въвеждане на допълнителни механизми за автоматизация и интегриране на допълнителна информация.  

Цел:

Това решение на SESAR има за цел да въведе по-високо ниво на автоматизация в средствата, използвани от РП за осигуряване на сепарация. Очаква се решението да допринесе за намаляването на работното натоварване на РП, евентуалното намаляване на буферите за сепарация и разглеждане на нов вид екипна организация на ръководителите на полети. При постигане на по-високо ниво на автоматизация, необходимите действия по сепариране да бъдат предлагани от техническите средства, като РП ще продължат да носят отговорност за издаването на инструкции и КВД разрешения за осигуряване на необходимата сепарация. Автоматизираните предложения се базират на конкретни критерии, в това число и по-висока полетна ефективност.

Началното ниво на зрялост на разглежданото решение в края на изследователската програма SESAR 1 е V0. Планира се ниво на зрялост V1 да бъде достигнато в края на 2019 г., посредством технологичните решения от Wave 1 на програма SESAR 2020, докато нива V2 и V3 са планирани за Wave 2.

Дейности:

От края на 2016 г. ДП РВД участва като присъединена трета страна към ENAV S.p.a. (доставчик на аеронавигационно обслужване на Италия), с индустриален партньор Airbus Defense and Space, по Решения PJ.10-02a и PJ.10-02b в проект PJ.10 по програма SESAR2020. Проектът се финансира от Съвместното предприятие SESAR (SESAR Joint Undertaking/SESAR JU), в рамките на Програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 734143.

Целта на проекта е да предостави на ръководителите на полети повече възможности, включващи автоматизирани средства за откриване и подпомагане на решения за предотвратяване на конфликти между въздухоплавателните средства (ВС), които да позволят на РП да се съсредоточат върху ситуациите, където човешката намеса е от критична важност.

В рамките на дейностите по Решение PJ.10-02a е създаден прототип, който посочва кои решения за предотвратяване на конфликти между ВС са безопасни за всяка конкретна ситуация.

През ноември 2017 г. експертните екипи на ДП РВД и Airbus D&S съвместно проведоха валидационно упражнение на прототипа в тестовата платформа „BULATSA Innovation Grid“, специално оборудвана със симулационни работни позиции за РП и псевдо-пилоти Целта беше да се тества прототипа и да се събере набор от специализирана информация за зрелостта му и неговото развитие, в съответствие с предварително определени от SJU изисквания и стандарти.

На 21 ноември 2017 г. ДП РВД проведе Ден на посетителите (Visitor’s Day), на който бе представена проведената в периода 13-17 ноември 2017 г. валидация на прототипа Tactical Encounter Solver Assistant (TESLA). Участие в събитието взеха представители на Airbus, EUROCONTROL, INDRA, THALES, DFS и COOPANS.

През март 2018 г. на Световния УВД конгрес (World ATM Congress) в Мадрид, ръководителите на полети от ДП РВД, заедно с инженери от Airbus Aircraft и Airbus D&S, участваха в тридневна съвместна демонстрация на прототипа, разработен по програма PJ.10-02-a  и интеграцията на 4D полетни данни за траекториите на въздухоплавателни средства, получени от бордови компютри и предадени на наземните системи чрез линия за предаване на данни (ЛПД). Подобрената чрез тях 4D  траектория се използва за пръв път в наземно приложение за УВД за подобряване на точността на тактическото управление на сепарацията.

През 2017 г., паралелно бяха стартирани дейности от следващата фаза на проекта от Решение 10-02b, включващи по-високи нива на автоматизация, насочени към подпомагане на РП при вземането на решения и прилагането на действия по УВД за предотвратяване на конфликти между ВС и други оперативни рискове за безопасното провеждане на полетите.