PJ06 ToBeFREE - Trajectory based Free Routing | ДП РВД

PJ06 ToBeFREE - Trajectory based Free Routing

Статус: 
активен

Име на предложението:

SESAR.IR-VLD.Wave1-00-2015 - PJ06 - Базирано на траекторията свободно планиране на маршрута

Споразумение за финансиране №: 734129 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.06-01 – Оптимизирано управление на трафика, което позволява свободно планиране на маршрута във ВП с висока и много висока сложност.

Описание на проекта:

Този проект позволява на ползвателите на въздушното пространство да планират полетни траектории без да се съобразяват с фиксираната мрежа за маршрути или публикуваните трасета във ВП с висока и много висока сложност, така че да могат да оптимизират полетите си съобразно индивидуалните бизнес нужди на оператора или с военните изисквания.

Цел:

Целта на проект PJ06 е да валидира свободното планиране на маршрута във ВП с висока и много висока сложност. Концепцията за свободното планиране на маршрута дава възможност на ползвателите на въздушно пространство да летят максимално близо до техните предпочитани траектории, без да са ограничени от фиксираните структури на въздушното пространство или от фиксираната трасова мрежа.

ВП с висока и много висока сложност следва да се разбира по смисъла, дефиниран в глава С10 на много-годишната работна програма (Multi-Annual Work Programme - MAWP). Независимо от това, в Плана за ефективност за Европейския генерален план за УВД, издание 2015 г., който дефинира нуждите за ефективност на различните оперативни среди за УВД, терминът „много висока сложност“ повече не се използва. Проектът ще се занимае със среди с висока сложност, съгласно дефиницията на генералния план за УВД.