PJ03a SUMO - Integrated Surface Management | ДП РВД

PJ03a SUMO - Integrated Surface Management

Статус: 
активен

Име на предложението:

SESAR.IR-VLD.Wave1-00-2015 Интегрирано управление на движението по работната площ на летището

Споразумение за финансиране №: 734153 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.03a-01 – Подобрено насочване на въздухоплавателните средства и превозните средства по работната площ на летището, съчетано със задаването на маршрути.

Описание на проекта:

Работата по проекта включва разширяването на функцията за задаване на маршрути на усъвършенстваните системи за наблюдение и контрол на наземното движение (Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems - A-SMGCS) за избягване на евентуални конфликти, подобрено използване на информацията от системите за управление на долитанията (Arrival MANager - AMAN) и управление на отлитанията (Departure MANager - DMAN) и интегрирането им с процедурите за цялостно управление на летищата. Тя включва обмена на идентификаторите и статуса на виртуалните „стоп линии“ между ръководителите на полети и екипажите на ВС, за да се подобри безопасността при условия на ниска видимост. Обменът на информация между Контрола на въздушното движение (КВД) и превозните средства/въздухоплавателните средства ще бъде подобрен чрез използването на летищни линии за предаване на данни и други средства за насочване.

Цел:

Целта на това решение е да се повиши ситуационната осведоменост на пилотите и водачите на превозни средства, като им се предоставят допълнителни средства за насочване при всякакви метеорологични условия. Както пилотите, така и водачите на превозни средства ще разполагат с дисплей (Подвижна карта на летището) с плана на летището (включително пътищата за рулиране, пистите и неподвижните препятствия), статус на „стоп линиите“ и на виртуалните „стоп линии“, собствената позиция, както и разрешенията за рулиране издадени от КВД. Внедряването на динамичен виртуален контрол на блокировките чрез виртуални „стоп линии“ ще направи потоците на трафика по-плавни и по-предсказуеми по време на условия на ниска видимост. В този контекст е важно да се осигури съгласуваност на информацията, споделяна от всички заинтересовани страни (ръководителите на полети, пилотите и водачите на превозни средства). Ръководителите на полети (РП) ще бъдат подпомогнати от усъвършенствано работно място на РП, базирано на 3-измерна опростена перспективна визуализация с динамично предоставяна информация. За тази цел ще бъдат въведени алгоритми за централизирано задаване на маршрути и оптимизация на планирането, включително система за позициониране и интегритет, базирана на сателитна навигация (Global Navigational Satellite System – GNSS), за предоставяне на точна и налична навигационна информация с висока степен на интегритет, осигурена от превозните средства, с цел предоставяне на съвместими планове до всички заинтересовани страни с минимални конфликти. Наличието на синхронизираща информация, осигурена чрез интегриране на инструментите за подреждане на трафика (като AMAN и DMAN) и инструментите за управление на движението по работната площ на летището, ще подобри допълнително ефективността на процеса на планиране. Освен това, потенциалните недоразумения при използване на радиотелефония ще бъдат допълнително намалени чрез внедряване на услуги за предаване на данни, за да се обменя фиксиран набор от разрешения/инструкции. Ще бъдат осигурени допълнителни средства за насочване чрез въвеждане и стандартизиране на т.нар. процедури "Следвай зелените светлини", които се базират на светлините по маневрената площ на летището (Airport Ground Lighting – AGL). По отношение на дейностите на SESAR 1, касаещи стоянките, се очаква PJ.03a-01 да проучи също така използването на "Следвай зелените светлини" при пътищата за рулиране и пистите. Освен това се предвижда AGL да се използва за контрол на скоростта, за да се сведе до минимум задържането на превозните средства на кръстовищата. Намаляването на промените на скоростта, по-малкото спирания и повторни тръгвания по време на рулиране ще доведат до по-малко промени по време на рулирането, което ще подобри предвидимостта на операциите движението по работната площ на летището .

Дейности:

За ДАНО е задължение да направи движението по работната площ на летището безопасно и ефективно, особено когато се работи с трафик с висока плътност. В този контекст, летищата се превръщат в ключов елемент в мрежата на въздушното движение, за да подкрепят тенденцията за увеличаване на трафика чрез нови концепции, резултат от научни изследвания и иновации (R&I), които са в състояние да се справят с предстоящите предизвикателства, ограничаващи дейностите на летищата.

Проектите на SESAR (#SESAR) R&I PJ03a и PJ03b подпомагат ДАНО чрез фокусиране върху тези нови предизвикателства и дефиниране на нови концепции и функционалности, които подпомагат РП да изпълняват своите ежедневни задачи.

ДП РВД е част от тези проекти, работейки в международен екип с фирмата LEONARDO, за да сподели своите виждания и ноу-хау за по-доброто дефиниране на тези функционалности и да подпомогне валидирането на PJ03a/PJ03b чрез симулация в реално време в софийския център.

РП от ДП РВД участват в дейностите по валидиране, подпомагани от Индустриално базирана платформа (IBP) на A-SMGCS на LEONARDO, инсталирана в помещенията на РЦ за ОВД София, с цел да се разгледат и демонстрират следните аспекти:

  • Усъвършенствано автоматично подпомагане на РП за Планиране и задаване на маршрути за движение по работната площ на летището;
  • Подобрена ситуационна осведоменост на РП и водачите на превозни средства чрез споделяне на маршрути и разрешения през линии за предаване на данни;
  • Повишено ниво на безопасност, осигурено от подобрен инструмент за РП за подпомагане на безопасността на летищата;
  • Оценка на показателите за човешка ефективност при използването на тези нови функционалности.

Последната сесия на тези валидации ще бъде проведена през септември и ще бъде планиран ден на отворените врати за иновации с цел споделяне на постигнатите резултати с по-широката общност на заинтересованите страни. Ще ви информираме за събитието.