ДП РВД модернизира автоматизираната си система за Управление на въздушното движение | ДП РВД

ДП РВД модернизира автоматизираната си система за Управление на въздушното движение

ДП РВД модернизира успешно автоматизираната система за управление на въздушното движение SАТСАS до версия 3.0 Data Link. Системата осъществява непрекъснато следене на траекторията на полета с предупреждение за отклонения от полетния план и автоматизирана координация на условията на конкретен полет между работните места. Тя поддържа автоматизирана гражданско – военна координация в реално време в съответствие с концепцията на ЕВРОКОНТРОЛ за гъвкаво използване на въздушното пространство. SАТСАS дава възможност за автоматично прогнозиране на конфликти в средносрочен план (до 20 мин предварително) и предоставя предупреждения за опасно сближение на ВС с друго ВС, със земната повърхност, с опасни и забранени за полети зони в рамките на 2 мин.

Чрез модернизацията бяха внедрени нови функционалности, подобряващи ефективността на системата и повишаващи нивото на безопасността при обслужване на въздушното движение. Автоматизираната система за УВД е предназначена за събиране, обработка и изобразяване на обзорна и полетна информация и за подпомагане на ръководителите на полети и други лица на оперативни длъжности с автоматизирани средства. Модернизацията бе извършена в изпълнение на изискванията на Националната програма за въвеждане на единно европейско небе и регламенти на ЕС.

Системата изпълнява следните основни функции:

 • Обработка на обзорна информация – SDPS (Surveillance Data Processing System);

 • Обработка на полетна информация – FDPS (Flight Data Processing System);

 • Изобразяване на оперативна информация и входно-изходни устройства – ODS (Operational Display System);

 • Техническо наблюдение и контрол – TMCS (Technical Monitoring and Control System);

 • Запис и възпроизвеждане – RPB (Recording and Playback System);

 • Осигуряване на единно време – TRS (Time Reference System);

 • Осигуряване на системни средства за безопасност – SN (Safety Nets).

 • Осигуряване на входно-изходна свързаност с отдалечени центрове – (GTW)

  Автоматизираната система за УВД осигурява следните работни места:

 • 12 сектора за контрол на прелитащия трафик;

 • 2 сектора за контрол на трафика в района на летище София;

 • 2 работни позиции за военни ръководители на полети;

 • 2 работни позиции за София – Кула;

 • 1 сектор за контрол на трафика в района на летище Варна;

 • 1 сектор за контрол на трафика в района на летище Бургас;

 • 2 работни позиции за Варна – Кула;

 • 2 работни позиции за Бургас – Кула;

 • 3 работни позиции за обслужване на нискополетна авиация (въздушното пространство от клас G според класификацията на ИКАО);

 • Работни позиции за центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство, за управление на потоците на въздушното движение, ръководител полети – ръководител смяна и ръководител полети – асистент;

 • Работни позиции за осигуряване на 24-часов мониторинг както на цялата система от дежурния инженер, така и от дежурните инженери по подсистеми и отдалечените центрове.

Основният принцип, спазван в процеса на дизайн и изграждане на системата е двукратно резервиране на всички сървъри, комуникационни линии и електрозахранване.

Система SATCAS използва само електронни стрипмарки. Функционалностите на SATCAS позволяват автоматизиран обмен на полетна информация със съседните центрове за ОВД и изобразяване на опасните метеорологични явления. В системата се извършва едновременна обработка на информация от 15 радиолокационни станции и тя може да покрие площ с размери 1024 х 1024 морски мили.

Важна функционалност на система SATCAS представлява включването на отдалечени центрове - СКП и ЛКК Варна и СКП и ЛКК Бургас. Характерното за тази системна архитектура е, че основната обработка на многорадарната информация, на системните полетни данни и на спомагателната информация се осъществява централизирано от РЦ за ОВД София, а отдалечените центрове са по същество клиенти на централизираната система.