Изпит по Български език | ДП РВД

Изпит по Български език

На основание чл. 25а, ал. 2, чл. 25б, ал. 2 и чл. 335б, т.3 от Наредба № 1 на МТС от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал и във връзка с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в Авиационния учебен център (АУЦ) на ДП РВД е разработена процедура за провеждане на изпит за оценяване нивото на владеене на български език за целите на гражданското въздухоплаване – БГВ.

Процедурата е одобрена и въведена в изпълнение със заповед № РД-27-13 от 12.03.2013 г. на Заместник генералния директор ОД на ДП РВД.

  • Правила за провеждане на изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване;
  • Информация за кандидатите за изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване;
  • Заявление за явяване на изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване.

За въпроси и информация относно изпита БГВ, провеждан в АУЦ на ДП РВД:

Борислава Сарафова

+359 2 937 12 95

Заявление за допускане до изпит на служители на ДП РВД
180.51 KB
Заявление за допускане до изпит на кандидати, които не са служители на ДП РВД
198.2 KB