Управление на потоците въздушно движение (УПВД) | ДП РВД

Управление на потоците въздушно движение (УПВД)

Управлението на потоците въздушно движение (УПВД) е дейност по осигуряване на безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушно движение, като същевременно се осигурява максимално използване на разполагаемия капацитет.

Мерките за управление на потоците въздушно движение следва да се основават на принципи, определени от ИКАО, и всички страни от системата за УПВД следва да спазват правилата, които гарантират, че капацитетът за контрол на въздушното движение се използва безопасно и в максимална възможна степен.

Мерките за УПВД следва да отчитат наличието на маршрути и въздушно пространство посредством прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство от всички страни, включително и центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП), предвидени в Регламент (ЕО) №2150/2005.

Мерките за УПВД:

  • предотвратяват прекомерното търсене при въздушното движение в сравнение с обявения капацитет на контрола на въздушното движение (КВД) от сектори и летища;
  • използват капацитета на единната мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД) в максималната възможна степен с цел оптимизиране на ефективността на ЕМУВД и минимизиране на отрицателното въздействие върху операторите;
  • оптимизират предоставяния капацитет на ЕМУВД чрез разработване и прилагане на мерки за повишаване на капацитета от страна на органите за ОВД;
  • подпомагат управлението на критични събития;
  • местните органи за УПВД и централният орган за УПВД се считат за част от функцията за УПВД.

Управлението на потоците се осъществява централизирано за страните членки на ЕВРОКОНТРОЛ от оперативния център на мрежовия управител и със съдействието на службите за УПВД, намиращи се в органите за ОВД. Местните условия, при които работи всеки един орган за ОВД се променят непрекъснато, информацията за промените се събира централизирано и се прилагат различни мерки за осигуряване на непрекъснатост на потока и предотвратяване на прекомерни струпвания на ВС в определени сектори, надхвърлящо определения капацитет. Някои от тези мерки са задържане на излитането, определяне на калкулирано време за излитане, пренасочване на потоците през по-слабо натоварени сектори, ограничаване на полета по височина и др. В допълнение, за облекчаване на работата на органите за ОВД, се предоставя информация за очакваното натоварване, която позволява да се прилагат различни секторни конфигурации, позволяващи ефективно използване на наличните ресурси.