Техник МИДОС в сектор „Комуникации“ в гр. София

Начало / Archive by category 'Инфоцентър' (Page 2)

Техник МИДОС в сектор „Комуникации“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията в сектора, както и кабелно стопанство на ДП РВД на територията и сградата на ЕЦ за УВД София и в района на летище София, включващо главен комутационен разпределител, етажни репартитори, оптични комуникационни разпределители и медни и оптични комуникационни кабели за връзка между обекти на територията на Летище София, и доставчици на комуникационни услуги. Работата се извършва на 12-часови дневни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме авиационни специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава средно професионално образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката и информационните технологии и основни познания при работа с ОС Windows, Linux и мрежови технологии.

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирано копие на диплома за средно професионално образование със специалност в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.
 • Декларация-Съгласие за обработка на лични данни

Етапи на подбора:

1. На 03.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 29.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на техническото обслужване на цифрови автоматични централи Alcatel OMNI PCX Enterprise, телекомуникационни мрежи, оптични комуникации, сигнали и системи, радиоизмервания, информационни технологии, мрежови устройства и пренос на данни, кабелна съобщителна техника, ITU-T и ISO стандарти.

– Насоки за самоподготовка: Техническа литература/учебници от висшите технически университети. Ръководства за техническо обслужване на цифрови автоматични телефонни централи Alcatel OMNI PCX Enterprise. Специализирана техническа литература в сферата на телекомуникациите, оптични комуникации, кабелна съобщителна техника, мултиплексиране, информационни технологии, компютърна техника  (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Актуални документи на ITU-T и ISO стандарти.

3. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

4. Краен срок за прием на документи – 02.05.2023 г.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката-НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти: podboriTD@bulatsa.com

02/937 1312

02/937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

73.85 KB file icon

Инженер МИДОС в сектор „Комуникации“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора, както и кабелното стопанство на ДП РВД на територията и сградата в София, включващо главен комутационен разпределител, етажни репартитори и оптични комуникационни разпределители, медни и оптични комуникационни кабели за връзка между обекти на територията на Летище София и доставчици на комуникационни услуги. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Работата се извършва на 12-часови дневни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме авиационни специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника и информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии и владее английски език на ниво В2.

При доказан опит повече от 5 години на позиция, отговаряща за поддръжка и експлоатация на телефонна централа, не се изисква образование по посочените специалности.

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирани копия на:

1. Диплома за придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност инженер в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ).

2. Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит в случай, че е необходимо.

3. Декларация-Съгласие за обработка на лични данни

Етапи на подбора:

1. На 03.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 30.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на техническото обслужване на цифрови автоматични централи Alcatel OMNI PCX Enterprise, телекомуникационни мрежи, оптични комуникации, сигнали и системи, радиоизмервания, информационни технологии, мрежови устройства и пренос на данни, кабелна съобщителна техника, ITU-T и ISO стандарти.

– Насоки за самоподготовка: Техническа литература/учебници от висшите технически университети. Ръководства за техническо обслужване на цифрови автоматични телефонни централи Alcatel OMNI PCX Enterprise. Специализирана техническа литература в сферата на телекомуникациите, оптични комуникации, кабелна съобщителна техника, мултиплексиране, информационни технологии, компютърна техника  (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Актуални документи на ITU-T и ISO стандарти.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

5. Краен срок за прием на документи – 02.05.2023 г.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката-НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти: podboriTD@bulatsa.com

02/937 1312

02/937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

73.85 KB file icon

Експерт в отдел „Радиочестотни и електроизмервания и метрологично осигуряване“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Твоята роля:

Длъжността организира и координира извършването на дейности по измервания и настройки на параметрите на комуникационни и радионавигационни средства и системи в ДП РВД и координира извършването на измервания за осигуряване на електромагнитна съвместимост между потребителите на радиочестотен ресурс в районите на гражданските летища и радиотехнически обекти на ДП РВД. Работата се извършва при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ), умения за използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на интернет, владее английски език на ниво В1 и притежава минимум 3 години трудов стаж и професионален опит, отговарящ на естеството на задълженията на длъжността.

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирани копия на:

1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.

2. Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

3. Декларация-Съгласие за обработка на лични данни

Етапи на подбора:

1. На 04.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 29.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на радиотехниката.

– Насоки за самоподготовка: антенно-фидерни системи, разпространение на електромагнитните вълни, аналогова и цифрова схемотехника, измервания в радиотехниката.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В1 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти с нас: podboriTD@bulatsa.com

02937 1312

02937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

73.85 KB file icon

Инженер в сектор „Комуникации, навигация и обзор“ в гр. Пловдив

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора, участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки и въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии, владее английски език на ниво В2 и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирано копие на:

1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.

2. Свидетелство за управление на МПС (минимална категория B).

3. Декларация-Съгласие за обработка на лични данни

Етапи на подбора:

1. На 05.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 30.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи.

– Насоки за самоподготовка: Общи учебници от висшите училища, интернет; Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Работа с PC, OS – Windows, MS Office; мрежови (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Антени и антенни системи, видове модулация-амплитудна, честотна и др.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакт с нас: podboriTD@bulatsa.com

02/937 1312

02/937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

73.85 KB file icon

Инженер в сектор „Комуникации, навигация и обзор“ в гр. Горна Оряховица

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора, участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки и въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии, владее английски език на ниво В2 и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирано копие на:

1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.

2. Свидетелство за управление на МПС (минимална категория B).

Етапи на подбора:

1. На 05.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 30.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи.

– Насоки за самоподготовка: Общи учебници от висшите училища, интернет; Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Работа с PC, OS – Windows, MS Office; мрежови (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Антени и антенни системи, видове модулация-амплитудна, честотна и др.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакт с нас: podboriTD@bulatsa.com

02937 1312

02937 1333

Инженер в сектор „Метеорологична техника“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме авиационни специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии, владее английски език на ниво В2 и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирани копия на:

1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.

2. Свидетелство за управление на МПС (минимална категория B).

Етапи на подбора:

1. На 04.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 30.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи.

– Насоки за самоподготовка: Общи учебници от висшите училища, интернет. Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Работа с PC, OS – Windows, MS Office; мрежови (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Антени и антенни системи, видове модулация-амплитудна, честотна и др.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакт с нас: podboriTD@bulatsa.com

02937 1312

02937 1333

Инженер в сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме авиационни специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката и информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии, владее английски език на ниво В2 и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирани копия на:

1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии.

2. Свидетелство за управление на МПС (минимална категория B).

Етапи на подбора:

1. На 03.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 30.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на антенно-фидерните устройства, радиотехника, сигнали, радиоизмервания, аналогова и цифрова техника, мрежови устройства и пренос на данни.

– Насоки за самоподготовка: Техническа литература/учебници от висшите технически университети и интернет достъпна техническа информация по посочените по-горе области, от които ще има въпроси.

3. На 02.06.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакт с нас: podboriTD@bulatsa.com

02937 1312

02937 1333

Инженер енергетик-аварийно електрозахранване в сектор „Енерго – механично осигуряване“ в гр. Варна

ПОДБОРНА СЕСИЯ I 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Инженерите и техниците със съответната квалификация осигуряват, експлоатират и поддържат в установените норми параметрите на съоръженията, системите и оборудването на комуникационното, навигационното, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата инфраструктура.

Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля:

Длъжността осъществява оперативно и техническо обслужване, наблюдение и контрол на техническото оборудване и системите за наблюдение и управление на работно място аварийно електрозахранване. Анализира причините за възникнали аварии и откази на системи и съоръжения, извършва манипулации по локализиране на аварията и захранване на консуматорите, останали без електрозахранване и участва в отстраняването им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електротехниката, електроенергетиката, автоматиката и промишлената електроника. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на електротехниката, електроенергетиката, автоматиката и промишлената електроника, минимум 3 години трудов стаж, отговарящ на естеството на задълженията за длъжността, умее да използва компютърна техника в рамките на ОС Windows и Microsoft Office с ползване на интернет и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирано копие на:

1. Диплома за висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1 „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности в областта на електротехниката, електроенергетиката, автоматиката и промишлената електроника.

2. Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

3. Свидетелство за управление на МПС (минимална категория B).

Етапи на подбора:

1. На 05.05.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 29.05.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на теоретична електротехника, силова електроника, електрически машини и апарати, системи за непрекъсваемо електрозахранване – UPS, системи за аварийно електрозахранване-дизелови генератори, нормативна уредба в енергетиката.

– Насоки за самоподготовка: Учебници от висшите технически училища, техническа литература, наредби, правилници.

3. В периода от 12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. – събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакт с нас: podboriTD@bulatsa.com

02937 1312

02937 1333

Чешката Република се присъедини към проекта  SEEFRA

От 23 февруари 2023 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия, Република Молдова и Чешката Република. Включването на въздушното пространство на Чешката Република представлява третото разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство за свободно планиране на полетите в Европа.

В допълнение към разширяването на SEE FRA, въведеното през миналата година трансгранично свободно планиране на полетите между SEE FRA и BALTIC FRA осигурява такъв тип планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като използват най-кратките връзки, но и позволяват използването на най-ефективните маршрути, когато въздействията върху полетите са неизбежни, например при избягване на неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общото прелетяно разстояние.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенция ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да летят по оптимизирани профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

BULATSA и Leonardo проведоха демонстрация по програма SESAR 2020

BULATSA беше домакин на Ден на отворените врати за демонстриране пред широка аудитория на възможностите на системата за предотвратяването на конфликти в зоната на летищата и увеличаване на ефективността на свързаните с това операции – PJ.02 AART (Airport Airside and Runway Throughput).

Проектът стартира през 2019 г. като част от програма SESAR 2020, Wave 2. През месец октомври 2022 г. в централата на фирма Leonardo в  Рим, беше проведена заключителната за проекта валидационна сесия, в която участваха ръководители на полети от BULATSA.

В рамките на проекта експерти от Leonardo и BULATSA работиха за надграждане на решенията в областта на автоматизацията, съвместното вземане на решения на летищата (A-CDM) и преноса на данни (datalink). Целта бе да се предоставят решения, с които да се подобрят операциите за отлитане и долитане на летищата с ограничен капацитет, както и достъпът до вторични летища при условия на ниска видимост.

В деня на отворените врати, BULATSA и Leonardo представиха постигнатото по проекта и обсъдиха резултатите от проведените валидации. Представители на ГД ГВА, доставчиците на аеронавигационно обслужване на Италия и аеронавигационната индустрия, сред които SESAR 3 Joint undertaking, SWAN Crew и Indra, се запознаха с предложенията за оптимизиране на тактическото управление на конфликти във фазата на движение по перона и пътеките за рулиране и подобрените маршрути за придвижване на самолета по пистата. В допълнение, бяха обсъдени решенията за предотвратяване излизанията от пистата чрез синхронизиране обмена на информация въздух-земя относно състоянието на повърхността на пистата.

Решенията по проект PJ.02 AART допринасят за повишаване ефективността и осведомеността за ситуацията както за ръководителите полети, така и за водачите на превозни средства на летището, с положителен ефект върху безопасността и управлението на времето.

***

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Horizon 2020.