Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

На 28 април 2021 г. се проведе шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Адриан Фогис, държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния, и г-н Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА, като присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданската и военната авиация, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави. Делегатите бяха приветствани и от представители на Европейската комисия и Република Северна Македония в качеството им на наблюдатели към DANUBE FAB.

Управителният съвет се информира за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB. Представена бе информация и за дейността на съвета на Националните надзорни органи на Република България и Румъния.

Участниците приеха Стратегическа програма 2021 – 2025 г., Годишния план 2021 г. и Годишен отчет 2020 г. на DANUBE FAB. Тези документи определят областите за развитие в рамките на DANUBE FAB, за да се даде възможност за бързо и ефективно възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се гарантира, че проектите с висок приоритет ще бъдат значително развити през 2021 г.

Членовете обсъдиха основните настоящите законодателни инициативи на Европейската Комисия и тяхното потенциално въздействие върху DANUBE FAB. Бяха обсъдени измененото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (SES 2+), Airspace Architecture Study Transition Plan с акцент върху услугите за предоставяне на данни за УВД (ADSP). Членовете на Съвета отбелязаха въздействието на COVID-19 върху DANUBE FAB като предложенията за изменение на Регламент за определяне на схема за ефективност и таксуване, които в момента се обсъждат, за да могат държавите членки да представят ревизирани цели. Управителният съвет на DANUBE FAB приветства участието на представител на Европейската комисия в качеството му на наблюдател предвид предизвикателствата и решенията, предприети от DANUBE FAB за намаляване на въздействието на настоящата криза.

Отразено бе и потенциалното разширяване на DANUBE FAB. Съветът отчете намеренията на представители на Република Северна Македония до края на 2021 г. да бъде взето решение за бъдещо сътрудничество с партньорите от DANUBE FAB.

Следващият кръг от срещи на управителните органи на DANUBE FAB се очаква да се проведе към края на 2021 г.

Шестнадесето заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB

На 27 април 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и г-н Адриан Кожок, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на съвета на ДАНО се информираха за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB.

Участниците в срещата бяха информирани относно включването на словашкото въздушно пространство в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа) от януари 2021 г. Също така, беше съобщено, че DANUBE FAB е завършил въвеждането на проекти по Voice Over Internet Protocol и Datalink услуги над FL285. Съветът на ДАНО се ангажира да се проучат възможностите за допълнително разширяване на FRA и да се определят проекти за техническа инфраструктура, които могат да бъдат изпълнени съвместно между ДП РВД и ROMATSA.

Участниците бяха информирани за потенциалното въздействие върху DANUBE FAB на наскоро публикувания доклад на Deloitte за Бъдещето на ЕВРОКОНТРОЛ. Обсъдени бяха и планираните събития в рамките на InterFAB, като бе отбелязано, че се очаква DANUBE FAB да бъде домакин на научен семинар в гр. София в края на 2022 г.

Аеронавигационна карта 1: 500 000

ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) информира операторите на въздухоплавателни средства и други ползватели на въздушното пространство на Република България, че се преустановява разпространението на аеронавигационна карта 1:500 000 на хартиен носител. Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД на следния адрес:

https://www.bulatsa.com/uslugi/upravlenie-na-vyzdushnoto-prostranstvo/aeronautical-chart-1-500000/

InterFAB дискутира темата за икономическия излишък

InterFAB проведе експертна дискусия в присъствието на повече от 80 делегати от цяла Европа. Под домакинството на FABEC,  форумът разгледа детайли и особености, свързани с тълкуването на финансовите данни от Органа на Европейската комисия за преглед на ефективността (PRB) и от доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

Екхард Дрюс, директор по управленско счетоводство в DFS (ДАНО на Германия) и Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител в BULATSA, разясниха как терминът „икономически излишък“ се тълкува много различно, което има сериозни последици при отчитането на финансовите резултати.

„Ние, в качеството си на ДАНО, често се сблъскваме с изявления на PRB, че ДАНО генерират значителен излишък – термин, който се тълкува в смисъл на печалба“, каза Екхард Дрюс. Той обясни принципа за изчисляване на икономическия излишък от PRB и трансформацията на резултатите от в годишните отчети в икономически излишък. За някои ДАНО има съществена разлика между двете стойности. като съгласно методологията на PRB икономическият излишък може да бъде положителен, докато резултатът в годишните отчети – отрицателен.

Експертната дискусия представи три различни подхода за избягване на погрешното тълкуване на резултатите на ДАНО. Първо, трябва да е ясно, че разходите може вече да надвишават приходите в плановете за ефективност на ДАНО. На второ място, излишъкът не трябва да се използва от PRB като индикатор за финансовите резултати на ДАНО. Трето, не трябва да се смесват планови и реални стойности при изчисляване на разходите за капитал.

„Добре е, че PRB пое инициативата да създаде концепцията за икономически излишък, но би било полезно да обсъдим по-детайлно какво показва и как може да се използва тя“, посочи Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител на BULATSA.

Докладът за мониторинг на PRB публикуван през октомври 2020 г. споменава за „значителни излишъци“ през референтния период, които ДАНО не трябва да връщат на потребителите на въздушното пространство. В този случай, PRB очаква ДАНО да използват така наречения „натрупан излишък“ за управление на разликата в собствения капитал през 2020 и 2021 г. за намаляване на разходите по време на кризата.

Икономическият излишък може да бъде положителен или отрицателен в зависимост от това дали разходите за предоставеното обслужване са по-високи или по-ниски от приходите. Освен това, може да възникнат отклонения от допусканията, заложени в плана за ефективност, в резултат на промени в прогнозния обем на трафика и в други механизми за споделяне на риска, които отчитат капацитета на въздушното пространство, закъсненията и екологичните показатели.

„Предоставянето на обслужване на въздушното движение обикновено се свързва с относително нисък риск. В днешно време, обаче, виждаме, че това може да бъде високорискова дейност. ДАНО не възнамеряват да се отклоняват от плана, но всяко ДАНО трябва да управлява ситуацията съобразно хода на събитията през референтния период“ , обясни Витан Тодоров.

Терминът „икономически излишък“ е въведен от PRB през 2015 г. В рамките на Комитета за единно европейско небе е представен документ, който правилно посочва, че „икономическият излишък“ може да се използва като ранен индикатор за икономическите резултати на ДАНО. Този термин обаче се използва некоректно от недостатъчно запозната общност като измерител на средствата, останали в ДАНО. Освен това, излишъците/загубите следва да се измерват спрямо заложените резултати в плана за ефективност.

Икономическият излишък се приема за аналогичен на икономическата печалба, която е различна от счетоводната печалба. PRB счита икономическият излишък като част от цената на капитала, но при изчисляването на неговата стойност PRB използва средно претеглената цена на капитала, която е стойност преди данъчно облагане. Според Витан Тодоров цената на собствения капитал не е излишък по подразбиране, а е част от разходната база, фактор, признат от ICAO.

„Много индустрии използват установени ключови показатели за ефективност като Приходи преди данъци (EBT) и Приходи преди лихви и данъци (EBIT). При оценяване на финансовото състояние на ДАНО би било по-добре да се използват официално установени термини“– заяви Екхард Дрюс.

За постигането на общо разбиране по темата и за намаляване на риска от погрешно тълкуване, през есента на миналата година е създадена съвместна работна група, по линия на InterFAB с ЕВРОКОНТРОЛ и PRB.

Презентаторите призоваха за индикатори, очертаващи финансовите резултати на ДАНО, които са по-близки до тези на годишните отчети. Заменянето на понятието „печалба“ с това на „икономически излишък“ предполага, че ДАНО натрупват финансови излишъци, докато всъщност реалността може да е съвсем различна.

Експертните дискусии на InterFAB предоставят платформа, където може да се споделя опит и да се обменят мнения по ключовите въпроси, свързани с данните и ефективността в управлението на въздушното движение. www.fabec.eu/ExpertTalks

BULATSA търси Авиоинженер в сектор „Метеорологична техникa” в София

Дата:20/01/2021

Срок:19/03/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер в сектор „Метеорологична техника” осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектора. Участва в своевременното отстраняване на възникнали аварии и откази на системите, анализира причините за възникването им и предлага превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на техническите и информационни науки.

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и специалнoсти от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, aвтоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория „В”;
 • Компютърна грамотност – добри познания по компютърни системи, работещи с операционна система Windows, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап в провеждани от BULATSA  подбори за инженерно-технически персонал, вкл. и в рамките на една година.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

Етапи на провеждане на подбора:

 • Преглед по документи;
 • Специализиран изпит–тест.
  • Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи, метеорологични елементи;
  • Насоки за самоподготовка: общи учебници от висшите училища, интернет, производители на метеорологични сензори и системи (напр. VAISALA), Метеорологични датчици за измерване на метеорологична видимост, долна граница на облаци; скорост и посока на вятъра; температура и влага на въздуха; атмосферно налягане; Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, цифрова техника, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; работа с PC, OS – Windows, MS Office, Мрежови (Internet) протоколи за обмен на данни;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Интервю.

Къде да подадете документите си?

 • Сканирани документи се приемат на електронен адрес: podboriTD@bulatsa.com
 • Крайният срок за прием на документи в настоящата подборна сесия е 16:00 часа на 19.03.2021 г.

Важно! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат своевременно уведомления на посочения за контакт електронен адрес.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.1 KB file icon

Декларация лични данни

143.15 KB file icon

Декларация външни кандидати вкл. шоф.книжка

99.66 KB file icon

BULATSA търси Системен администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ (СОИПРИ) в София

Дата:20/01/2021

Срок:19/03/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Системният администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса, съоръжения и системи в сектора. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и специалнoсти от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“ и „Математика“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, aвтоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна грамотност –  задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап в провеждани от BULATSA подбори за инженерно-технически персонал, вкл. и в рамките на една година.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

Етапи на провеждане на подбора:

 • Преглед по документи;
 • Специализиран изпит–тест.
  • Въпросите ще бъдат в областта на Windows/Linux базирани системи, основни мрежови технологии и протокол и работа с мрежови устройства, архивиране и възстановяване на дискови масиви, основни понятия и концепция на работа на бази данни, поддръжка, конфигуриране на хардуер и виртуализация;
  • Насоки за самоподготовка: Операционни системи Windows/Linux – конфигуриране, откриване на проблеми, мрежови настройки; мрежови технологии и протоколи (VLAN, DNS, DHCP, Routing); Дискови масиви – RAID конфигурации, архивиране и възстановяване на данни; виртуализация – видове, основни понятия и концепции на работа; бази данни Oracle – основни понятия и терминология; наблюдения и контрол – SNMP, iLO, iDRAC, опции и начини за отдалечен контрол – ssh, rsh, ftp.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Интервю.

Къде да подадете документите си?

 • Сканирани документи се приемат на електронен адрес: podboriTD@bulatsa.com
 • Крайният срок за прием на документи в настоящата подборна сесия е 16:00 часа на 19.03.2021 г.

Важно! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат своевременно уведомления на посочения за контакт електронен адрес.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.1 KB file icon

Декларация лични данни

143.15 KB file icon

Декларация външни кандидати

98.06 KB file icon

BULATSA търси „Авиоинженер – КДП“ в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ в София

Дата:20/01/2021

Срок:19/03/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер–КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса, съоръжения и системи в сектора. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и специалнoсти от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, aвтоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;

Компютърна грамотност –  задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер. Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап в провеждани от BULATSA подбори за инженерно-технически персонал, вкл. и в рамките на една година.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен;

– при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете

 • Преглед по документи;
 • Специализиран изпит–тест.
  • Въпросите ще бъдат в областта на Windows/Linux базирани системи, основни мрежови технологии и протокол и работа с мрежови устройства, архивиране и възстановяване на дискови масиви, основни понятия и концепция на работа на бази данни, поддръжка, конфигуриране на хардуер и виртуализация;
  • Насоки за самоподготовка: Операционни системи Windows/Linux – конфигуриране, откриване на проблеми, мрежови настройки; мрежови технологии и протоколи (VLAN, DNS, DHCP, Routing); Дискови масиви – RAID конфигурации, архивиране и възстановяване на данни; виртуализация – видове, основни понятия и концепции на работа; бази данни Oracle – основни понятия и терминология; наблюдения и контрол – SNMP, iLO, iDRAC, опции и начини за отдалечен контрол – ssh, rsh, ftp.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Интервю.

Къде да подадете документите си?

 • Сканирани документи се приемат на електронен адрес : podboriTD@bulatsa.com
 • Крайният срок за прием на документи в настоящата подборна сесия е 16:00 часа на 19.03.2021 г.

Важно! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат своевременно уведомления на посочения за контакт електронен адрес.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.1 KB file icon

Декларация лични данни

143.15 KB file icon

Декларация външни кандидати

98.06 KB file icon

„Избор на изпълнител на финансова услуга „Платежни и свързани услуги“ на ДП РВД

Удължава се срокът за подаване на оферти по отправена покана от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
  • да имат последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), която е по-малка или равна на 3.00;
  • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица; препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Покана пълен текст

347.46 KB file icon

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение. Проектът на SESAR за разгръщане на модернизацията 2015_217_AF4, има за цел да въведе Инструмента за оценяване сложността на трафика (tCAT) в Районния център за обслужване на въздушното движение София. Когато въздушното движение нарасне отново, това ще подпомогне управлението на сложни ситуации във въздушния трафик в България и ще донесе значителни ползи за ефективността на европейската авиация.

Инструментът използва полетна информация от Подобрената тактическа система за управление на потока на въздушния трафик (ETFMS), комбинирана с други данни за прогнозиране, за да се оцени сложността за изпълнение на Управлението на въздушното движение. Той подпомага планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационни услуги за управление на въздушния трафик по по-ефективен и рентабилен начин, като същевременно оптимизира капацитета.

Проектът на SESAR изцяло покрива съществуващата регулаторна празнина в Програмата за разгръщане на SESAR (SDP) Фамилия 4.4.2 „Инструменти за усложнен трафик“ в България. Инструментите за усложнен трафик са единствената Фамилия в SDP в рамките на Съвместния пилотен проект (PCP) Sub-AF 4.2, свързан с „Автоматизираната поддръжка за оценка на сложността на трафика“, които остават в регламента за CP1 под различна номерация „Sub-AF 4.3“, но в същата техническа област.

В рамката на проектите финансирани от Механизма за свързване в Европа (CEF), координирани от Управителя на разгръщането на SESAR, ДП РВД участва в 2 проекта за разгръщане на SESAR като ръководител на проектите и в други 5 като участник. Тези, общо 7 проекта за модернизация на УВД, са в областта на Мрежовото съвместно управление, първоначалното широкомащабно управление на информацията (SWIM) и първоначалното споделяне на информация за траекторията.

Завършването на проекта бeше планирано за 2020 г., но поради пандемията от COVID-19  се забави с няколко месеца и предстои да бъде завършен през септември 2021 година. Той ще подпомогне планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационно обслужване за управление на въздушния трафик по ефективен и рентабилен начин. Очаква се да донесе най-големи ползи за ефективността по отношение на увеличаване на капацитета и намаляване на закъсненията във въздушното пространство за транзитния трафик.

Анализът на ползите и разходите (CBA) от Управителя на разгръщането на SESAR, с подкрепата на експертизата на Управителя на мрежата (Евроконтрол), като част от по-мащабните усилия за оценяване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) №716/2014 (Регламентът за PCP). Той се основава на стандартните методологии на Евроконтрол за анализ на закъснения в европейската мрежа за УВД и оценка на ползите и разходите от инвестициите в УВД. Резултатите от CBA, след отчитане на въздействията от кризата с COVID-19, показват прогнозна натрупана чиста настояща стойност от около 22 милиона евро до 2030 година.

Отзиви от потребители

„Едно от първите неща, които ми харесаха в системата, е лекотата за въвеждане на данни и нови конфигурации, както и съвременният и интуитивен интерфейс човек-машина (HMI), даващ много по-добро представяне на оперативната информация. Възможността да се виждат прогнозни и реални радарни данни на един и същ екран е голяма помощ при избора на най-добрата конфигурация на сектора.“

Деян Николов,

     Координатор УВП

„Системните функционалности, свързани с оценка на работното натоварване на РП, ни дадоха нови възможности за оценка на прогнозираното състояние на въздушното движение и подпомагат отварянето и затварянето на сектори. Модулът за автоматизирано оптимизиране на схемата за отваряне направи избора на конфигурации много по-лесен. Автоматичното опресняване на данните и опростеният обмен с Управителя на мрежата за УВД ни спестяват допълнително време и усилия, и силно подпомагат процеса на Управление на потоците на въздушното движение.“

Петър Папазов,

Ръководител на УВП София

„За разлика от старата система, която предоставяше архив само за последната наблюдавана въздушна ситуация, новата система tCAT поддържа пълен архив на всяко междинно състояние на прогнозата за трафика. Този подробен архив ни позволява да имаме по-задълбочен поглед върху процеса на вземане на оперативни решения и да издаваме по-добре насочени препоръки за безопасност.

Въло Самоковлийски,

Експерт по безопасност

Повече информация за проекта може да намерите тук: https://www.sesardeploymentmanager.eu/projects/2015_217_af4