BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за активна творческа и съюзна дейност и 50 години от създаването на предприятието. Генералният директор Георги Пеев беше отличен със „Златна значка на ФНТС“ за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията, на тържествена среща на авиационната общност, посветена на 74 годишнината на Българската авиация.

На 29 юни на летище „Враждебна“ е положено началото на въздушния пътнически транспорт в България с откриването на първата линия София-Пловдив-Бургас.

Събитието беше организирано от Съюза на ветераните от БГА, Асоциацията на българските авиокомпании, Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, НТС по транспорта на Институт по въздушен транспорт и с подкрепата на ДП РВД, Летище София ЕАД и ГД ГВА.

BULATSA спечели първа награда за проекта tCAT

BULATSA спечели първа награда на конкурса PMI Awards 2021 в България в категорията на публичния сектор с проекта за внедряване на система за оценка и управление на комплексността на въздушното движение и работното натоварване на ръководителите на полети (Traffic Complexity Assessment Tool -tCAT). Проектът бе отличен и в категорията на проектите съ-финансирани от Европейският съюз.

Системата tCAT интегрира данни от различни източници, за да изготви прогнозна оценка за комплексността на въздушното движение в тактически времеви хоризонт. Тя спомага за по-ефективното управление на въздушното пространство и наличните ресурси.

PMI е водеща световна асоциация, обединяваща милиони професионалисти в областта на управлението на проекти от всички държави. Организацията промотира стандарти и добри практики и осигурява лидерство и обучение, за да подготви хората и организациите да реализират своите идеи по възможно най-добрия начин.

Съветът на ЕС постигна съгласие за реформа на управлението на въздушното движение

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се провежда в Люксембург, прие обща позиция по законодателната реформа на Европейската комисия за Единното европейско небе.

Представителите на държавите членки на Съвета се обединиха около позицията „общ подход“ относно реформата, която цели да оптимизира управлението на европейското въздушно пространство и системата за аеронавигационно обслужване чрез увеличаване на капацитета, подобряване на ефективността на разходите и повишаване способността на системата да се адаптира към промените в трафика. Очаква се промените да доведат и до намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въздухоплаването.

BULATSA активно участва във формирането на позицията на българската държава с конкретни предложения по текстовете в приетите документи. Представените становища са в основата на балансирания подход на Съвета при постигане на заложените цели и формиране на работещи решения.

Заместник министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова изрази подкрепата на България по основните цели на Единното европейско небе. Според нея предложените от португалското Председателство компромисни текстове са сериозна стъпка в правилната посока.

Постигнатото споразумение по общ подход на Съвета дава зелена светлина на Председателството на ЕС да започне преговори с Европейския парламент по окончателния текст. В края на м. юни 2021 г. предстои приемане на законодателното предложение в рамките на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (TRAN), което ще даде начало на междуинституционален триалог между Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Шестнадесето заседание на социалния консултативен форум на DANUBE FAB

На 19 май 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Целта на срещата бе да повиши взаимното разбирателство между социалните партньори и съответните национални организации в рамките на DANUBE FAB. Обсъдени бяха текущите стратегически действия, предприети от DANUBE FAB, както и техническите и регулаторни промени, настъпили на европейско ниво след последното заседание.

Делегатите на синдикалните организации бяха информирани за дейностите и резултати от Стратегическа програма, Годишен план и Годишен доклад на DANUBE FAB, приети от Управителния съвет на DANUBE FAB на последното му заседание.

Представителите на BULATSA и ROMATSA акцентираха върху текущи инициативи, както и върху такива, които ще имат значително положително въздействие в дългосрочен план, като „Проучването за стратегическо въздействие“.

По отношение на конкретния напредък, постигнат от DANUBE FAB, участниците в срещата бяха запознати със статуса на обществените поръчки и с развитието на проектите с висок приоритет за DANUBE FAB. Бяха изтъкнати редица успехи, въпреки настоящата затруднена ситуация в авиацията . Акцент в срещата бяха присъединяването на Словакия към SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в югоизточна Европа) на 27 януари 2021 г. , както и текущите преговори за по-нататъшното разширяване на SEE FRA и в други съседни страни. Освен това, присъстващите бяха информирани за реализацията на проектите за Протокол за гласова комуникация през интернет (VoIP) и Услуги за линии за предаване на данни (DLS) над полетно ниво 285 (FL285).

В заключение, беше обсъдена координацията на ниво InterFAB. Предстои провеждането на научен семинар под домакинството на  DANUBE FAB в края на 2022 г. в гр. София.

Следващата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB ще бъде организирана през есента на 2021 г.

Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

На 28 април 2021 г. се проведе шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Адриан Фогис, държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния, и г-н Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА, като присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданската и военната авиация, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави. Делегатите бяха приветствани и от представители на Европейската комисия и Република Северна Македония в качеството им на наблюдатели към DANUBE FAB.

Управителният съвет се информира за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB. Представена бе информация и за дейността на съвета на Националните надзорни органи на Република България и Румъния.

Участниците приеха Стратегическа програма 2021 – 2025 г., Годишния план 2021 г. и Годишен отчет 2020 г. на DANUBE FAB. Тези документи определят областите за развитие в рамките на DANUBE FAB, за да се даде възможност за бързо и ефективно възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се гарантира, че проектите с висок приоритет ще бъдат значително развити през 2021 г.

Членовете обсъдиха основните настоящите законодателни инициативи на Европейската Комисия и тяхното потенциално въздействие върху DANUBE FAB. Бяха обсъдени измененото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (SES 2+), Airspace Architecture Study Transition Plan с акцент върху услугите за предоставяне на данни за УВД (ADSP). Членовете на Съвета отбелязаха въздействието на COVID-19 върху DANUBE FAB като предложенията за изменение на Регламент за определяне на схема за ефективност и таксуване, които в момента се обсъждат, за да могат държавите членки да представят ревизирани цели. Управителният съвет на DANUBE FAB приветства участието на представител на Европейската комисия в качеството му на наблюдател предвид предизвикателствата и решенията, предприети от DANUBE FAB за намаляване на въздействието на настоящата криза.

Отразено бе и потенциалното разширяване на DANUBE FAB. Съветът отчете намеренията на представители на Република Северна Македония до края на 2021 г. да бъде взето решение за бъдещо сътрудничество с партньорите от DANUBE FAB.

Следващият кръг от срещи на управителните органи на DANUBE FAB се очаква да се проведе към края на 2021 г.

Шестнадесето заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB

На 27 април 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и г-н Адриан Кожок, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на съвета на ДАНО се информираха за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB.

Участниците в срещата бяха информирани относно включването на словашкото въздушно пространство в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа) от януари 2021 г. Също така, беше съобщено, че DANUBE FAB е завършил въвеждането на проекти по Voice Over Internet Protocol и Datalink услуги над FL285. Съветът на ДАНО се ангажира да се проучат възможностите за допълнително разширяване на FRA и да се определят проекти за техническа инфраструктура, които могат да бъдат изпълнени съвместно между ДП РВД и ROMATSA.

Участниците бяха информирани за потенциалното въздействие върху DANUBE FAB на наскоро публикувания доклад на Deloitte за Бъдещето на ЕВРОКОНТРОЛ. Обсъдени бяха и планираните събития в рамките на InterFAB, като бе отбелязано, че се очаква DANUBE FAB да бъде домакин на научен семинар в гр. София в края на 2022 г.

Аеронавигационна карта 1: 500 000

ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) информира операторите на въздухоплавателни средства и други ползватели на въздушното пространство на Република България, че се преустановява разпространението на аеронавигационна карта 1:500 000 на хартиен носител. Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД на следния адрес:

https://www.bulatsa.com/uslugi/upravlenie-na-vyzdushnoto-prostranstvo/aeronautical-chart-1-500000/

InterFAB дискутира темата за икономическия излишък

InterFAB проведе експертна дискусия в присъствието на повече от 80 делегати от цяла Европа. Под домакинството на FABEC,  форумът разгледа детайли и особености, свързани с тълкуването на финансовите данни от Органа на Европейската комисия за преглед на ефективността (PRB) и от доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

Екхард Дрюс, директор по управленско счетоводство в DFS (ДАНО на Германия) и Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител в BULATSA, разясниха как терминът „икономически излишък“ се тълкува много различно, което има сериозни последици при отчитането на финансовите резултати.

„Ние, в качеството си на ДАНО, често се сблъскваме с изявления на PRB, че ДАНО генерират значителен излишък – термин, който се тълкува в смисъл на печалба“, каза Екхард Дрюс. Той обясни принципа за изчисляване на икономическия излишък от PRB и трансформацията на резултатите от в годишните отчети в икономически излишък. За някои ДАНО има съществена разлика между двете стойности. като съгласно методологията на PRB икономическият излишък може да бъде положителен, докато резултатът в годишните отчети – отрицателен.

Експертната дискусия представи три различни подхода за избягване на погрешното тълкуване на резултатите на ДАНО. Първо, трябва да е ясно, че разходите може вече да надвишават приходите в плановете за ефективност на ДАНО. На второ място, излишъкът не трябва да се използва от PRB като индикатор за финансовите резултати на ДАНО. Трето, не трябва да се смесват планови и реални стойности при изчисляване на разходите за капитал.

„Добре е, че PRB пое инициативата да създаде концепцията за икономически излишък, но би било полезно да обсъдим по-детайлно какво показва и как може да се използва тя“, посочи Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител на BULATSA.

Докладът за мониторинг на PRB публикуван през октомври 2020 г. споменава за „значителни излишъци“ през референтния период, които ДАНО не трябва да връщат на потребителите на въздушното пространство. В този случай, PRB очаква ДАНО да използват така наречения „натрупан излишък“ за управление на разликата в собствения капитал през 2020 и 2021 г. за намаляване на разходите по време на кризата.

Икономическият излишък може да бъде положителен или отрицателен в зависимост от това дали разходите за предоставеното обслужване са по-високи или по-ниски от приходите. Освен това, може да възникнат отклонения от допусканията, заложени в плана за ефективност, в резултат на промени в прогнозния обем на трафика и в други механизми за споделяне на риска, които отчитат капацитета на въздушното пространство, закъсненията и екологичните показатели.

„Предоставянето на обслужване на въздушното движение обикновено се свързва с относително нисък риск. В днешно време, обаче, виждаме, че това може да бъде високорискова дейност. ДАНО не възнамеряват да се отклоняват от плана, но всяко ДАНО трябва да управлява ситуацията съобразно хода на събитията през референтния период“ , обясни Витан Тодоров.

Терминът „икономически излишък“ е въведен от PRB през 2015 г. В рамките на Комитета за единно европейско небе е представен документ, който правилно посочва, че „икономическият излишък“ може да се използва като ранен индикатор за икономическите резултати на ДАНО. Този термин обаче се използва некоректно от недостатъчно запозната общност като измерител на средствата, останали в ДАНО. Освен това, излишъците/загубите следва да се измерват спрямо заложените резултати в плана за ефективност.

Икономическият излишък се приема за аналогичен на икономическата печалба, която е различна от счетоводната печалба. PRB счита икономическият излишък като част от цената на капитала, но при изчисляването на неговата стойност PRB използва средно претеглената цена на капитала, която е стойност преди данъчно облагане. Според Витан Тодоров цената на собствения капитал не е излишък по подразбиране, а е част от разходната база, фактор, признат от ICAO.

„Много индустрии използват установени ключови показатели за ефективност като Приходи преди данъци (EBT) и Приходи преди лихви и данъци (EBIT). При оценяване на финансовото състояние на ДАНО би било по-добре да се използват официално установени термини“– заяви Екхард Дрюс.

За постигането на общо разбиране по темата и за намаляване на риска от погрешно тълкуване, през есента на миналата година е създадена съвместна работна група, по линия на InterFAB с ЕВРОКОНТРОЛ и PRB.

Презентаторите призоваха за индикатори, очертаващи финансовите резултати на ДАНО, които са по-близки до тези на годишните отчети. Заменянето на понятието „печалба“ с това на „икономически излишък“ предполага, че ДАНО натрупват финансови излишъци, докато всъщност реалността може да е съвсем различна.

Експертните дискусии на InterFAB предоставят платформа, където може да се споделя опит и да се обменят мнения по ключовите въпроси, свързани с данните и ефективността в управлението на въздушното движение. www.fabec.eu/ExpertTalks

BULATSA търси Авиоинженер в сектор „Метеорологична техникa” в София

Дата:20/01/2021

Срок:19/03/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер в сектор „Метеорологична техника” осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектора. Участва в своевременното отстраняване на възникнали аварии и откази на системите, анализира причините за възникването им и предлага превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на техническите и информационни науки.

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и специалнoсти от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, aвтоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория „В”;
 • Компютърна грамотност – добри познания по компютърни системи, работещи с операционна система Windows, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап в провеждани от BULATSA  подбори за инженерно-технически персонал, вкл. и в рамките на една година.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

Етапи на провеждане на подбора:

 • Преглед по документи;
 • Специализиран изпит–тест.
  • Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи, метеорологични елементи;
  • Насоки за самоподготовка: общи учебници от висшите училища, интернет, производители на метеорологични сензори и системи (напр. VAISALA), Метеорологични датчици за измерване на метеорологична видимост, долна граница на облаци; скорост и посока на вятъра; температура и влага на въздуха; атмосферно налягане; Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, цифрова техника, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; работа с PC, OS – Windows, MS Office, Мрежови (Internet) протоколи за обмен на данни;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Интервю.

Къде да подадете документите си?

 • Сканирани документи се приемат на електронен адрес: podboriTD@bulatsa.com
 • Крайният срок за прием на документи в настоящата подборна сесия е 16:00 часа на 19.03.2021 г.

Важно! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат своевременно уведомления на посочения за контакт електронен адрес.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.1 KB file icon

Декларация лични данни

143.15 KB file icon

Декларация външни кандидати вкл. шоф.книжка

99.66 KB file icon