BULATSA успешно завърши проекта 2015_217_AF4

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска (Page 2)

BULATSA успешно завърши проекта 2015_217_AF4

Проект 2015_217_AF4, част от програмата за разгръщане на SESAR, бе успешно завършен в BULATSA. В рамките на инициативата бе внедрена система за управление на комплексността на въздушното движение в РЦ за ОВД София, изцяло съответстваща на изискванията на PCP – Sub-AF 4.2, свързан с автоматизирането на оценката на комплексността на трафика. Проектът е финансиран от CEF и координиран от SESAR Deployment Manager. Новата система предоставя на координаторите на УВД и ръководителите на полети – ръководители на смяна инструменти за детайлна оценка на работното натоварване, оптимизация на секторната конфигурация и оценка на краткосрочните мерки за управление на потоците и капацитета на въздушното движение (STAM).

През следващите години BULATSA планира разширяване на системата с цел засилване на интеграцията с други съществуващи системи на предприятието и възползване от пълния набор от B2B услуги на Управителя на мрежата (Network manager).

Аеронавигационна карта 1:500 000 има ново издание

ДП “Ръководство на въздушното движение“ информира операторите на въздухоплавателни средства и ползвателите на въздушното пространство на Република България за публикуването на аеронавигационна карта 1:500 000, издание 8.0.

Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД ТУК.

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за активна творческа и съюзна дейност и 50 години от създаването на предприятието. Генералният директор Георги Пеев беше отличен със „Златна значка на ФНТС“ за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията, на тържествена среща на авиационната общност, посветена на 74 годишнината на Българската авиация.

На 29 юни на летище „Враждебна“ е положено началото на въздушния пътнически транспорт в България с откриването на първата линия София-Пловдив-Бургас.

Събитието беше организирано от Съюза на ветераните от БГА, Асоциацията на българските авиокомпании, Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, НТС по транспорта на Институт по въздушен транспорт и с подкрепата на ДП РВД, Летище София ЕАД и ГД ГВА.

BULATSA спечели първа награда за проекта tCAT

BULATSA спечели първа награда на конкурса PMI Awards 2021 в България в категорията на публичния сектор с проекта за внедряване на система за оценка и управление на комплексността на въздушното движение и работното натоварване на ръководителите на полети (Traffic Complexity Assessment Tool -tCAT). Проектът бе отличен и в категорията на проектите съ-финансирани от Европейският съюз.

Системата tCAT интегрира данни от различни източници, за да изготви прогнозна оценка за комплексността на въздушното движение в тактически времеви хоризонт. Тя спомага за по-ефективното управление на въздушното пространство и наличните ресурси.

PMI е водеща световна асоциация, обединяваща милиони професионалисти в областта на управлението на проекти от всички държави. Организацията промотира стандарти и добри практики и осигурява лидерство и обучение, за да подготви хората и организациите да реализират своите идеи по възможно най-добрия начин.

Съветът на ЕС постигна съгласие за реформа на управлението на въздушното движение

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се провежда в Люксембург, прие обща позиция по законодателната реформа на Европейската комисия за Единното европейско небе.

Представителите на държавите членки на Съвета се обединиха около позицията „общ подход“ относно реформата, която цели да оптимизира управлението на европейското въздушно пространство и системата за аеронавигационно обслужване чрез увеличаване на капацитета, подобряване на ефективността на разходите и повишаване способността на системата да се адаптира към промените в трафика. Очаква се промените да доведат и до намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въздухоплаването.

BULATSA активно участва във формирането на позицията на българската държава с конкретни предложения по текстовете в приетите документи. Представените становища са в основата на балансирания подход на Съвета при постигане на заложените цели и формиране на работещи решения.

Заместник министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова изрази подкрепата на България по основните цели на Единното европейско небе. Според нея предложените от португалското Председателство компромисни текстове са сериозна стъпка в правилната посока.

Постигнатото споразумение по общ подход на Съвета дава зелена светлина на Председателството на ЕС да започне преговори с Европейския парламент по окончателния текст. В края на м. юни 2021 г. предстои приемане на законодателното предложение в рамките на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (TRAN), което ще даде начало на междуинституционален триалог между Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Шестнадесето заседание на социалния консултативен форум на DANUBE FAB

На 19 май 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Целта на срещата бе да повиши взаимното разбирателство между социалните партньори и съответните национални организации в рамките на DANUBE FAB. Обсъдени бяха текущите стратегически действия, предприети от DANUBE FAB, както и техническите и регулаторни промени, настъпили на европейско ниво след последното заседание.

Делегатите на синдикалните организации бяха информирани за дейностите и резултати от Стратегическа програма, Годишен план и Годишен доклад на DANUBE FAB, приети от Управителния съвет на DANUBE FAB на последното му заседание.

Представителите на BULATSA и ROMATSA акцентираха върху текущи инициативи, както и върху такива, които ще имат значително положително въздействие в дългосрочен план, като „Проучването за стратегическо въздействие“.

По отношение на конкретния напредък, постигнат от DANUBE FAB, участниците в срещата бяха запознати със статуса на обществените поръчки и с развитието на проектите с висок приоритет за DANUBE FAB. Бяха изтъкнати редица успехи, въпреки настоящата затруднена ситуация в авиацията . Акцент в срещата бяха присъединяването на Словакия към SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в югоизточна Европа) на 27 януари 2021 г. , както и текущите преговори за по-нататъшното разширяване на SEE FRA и в други съседни страни. Освен това, присъстващите бяха информирани за реализацията на проектите за Протокол за гласова комуникация през интернет (VoIP) и Услуги за линии за предаване на данни (DLS) над полетно ниво 285 (FL285).

В заключение, беше обсъдена координацията на ниво InterFAB. Предстои провеждането на научен семинар под домакинството на  DANUBE FAB в края на 2022 г. в гр. София.

Следващата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB ще бъде организирана през есента на 2021 г.

Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

На 28 април 2021 г. се проведе шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Адриан Фогис, държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния, и г-н Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА, като присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданската и военната авиация, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави. Делегатите бяха приветствани и от представители на Европейската комисия и Република Северна Македония в качеството им на наблюдатели към DANUBE FAB.

Управителният съвет се информира за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB. Представена бе информация и за дейността на съвета на Националните надзорни органи на Република България и Румъния.

Участниците приеха Стратегическа програма 2021 – 2025 г., Годишния план 2021 г. и Годишен отчет 2020 г. на DANUBE FAB. Тези документи определят областите за развитие в рамките на DANUBE FAB, за да се даде възможност за бързо и ефективно възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се гарантира, че проектите с висок приоритет ще бъдат значително развити през 2021 г.

Членовете обсъдиха основните настоящите законодателни инициативи на Европейската Комисия и тяхното потенциално въздействие върху DANUBE FAB. Бяха обсъдени измененото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (SES 2+), Airspace Architecture Study Transition Plan с акцент върху услугите за предоставяне на данни за УВД (ADSP). Членовете на Съвета отбелязаха въздействието на COVID-19 върху DANUBE FAB като предложенията за изменение на Регламент за определяне на схема за ефективност и таксуване, които в момента се обсъждат, за да могат държавите членки да представят ревизирани цели. Управителният съвет на DANUBE FAB приветства участието на представител на Европейската комисия в качеството му на наблюдател предвид предизвикателствата и решенията, предприети от DANUBE FAB за намаляване на въздействието на настоящата криза.

Отразено бе и потенциалното разширяване на DANUBE FAB. Съветът отчете намеренията на представители на Република Северна Македония до края на 2021 г. да бъде взето решение за бъдещо сътрудничество с партньорите от DANUBE FAB.

Следващият кръг от срещи на управителните органи на DANUBE FAB се очаква да се проведе към края на 2021 г.

Шестнадесето заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB

На 27 април 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и г-н Адриан Кожок, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на съвета на ДАНО се информираха за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB.

Участниците в срещата бяха информирани относно включването на словашкото въздушно пространство в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа) от януари 2021 г. Също така, беше съобщено, че DANUBE FAB е завършил въвеждането на проекти по Voice Over Internet Protocol и Datalink услуги над FL285. Съветът на ДАНО се ангажира да се проучат възможностите за допълнително разширяване на FRA и да се определят проекти за техническа инфраструктура, които могат да бъдат изпълнени съвместно между ДП РВД и ROMATSA.

Участниците бяха информирани за потенциалното въздействие върху DANUBE FAB на наскоро публикувания доклад на Deloitte за Бъдещето на ЕВРОКОНТРОЛ. Обсъдени бяха и планираните събития в рамките на InterFAB, като бе отбелязано, че се очаква DANUBE FAB да бъде домакин на научен семинар в гр. София в края на 2022 г.

Аеронавигационна карта 1: 500 000

ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) информира операторите на въздухоплавателни средства и други ползватели на въздушното пространство на Република България, че се преустановява разпространението на аеронавигационна карта 1:500 000 на хартиен носител. Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД на следния адрес:

https://www.bulatsa.com/uslugi/upravlenie-na-vyzdushnoto-prostranstvo/aeronautical-chart-1-500000/