InterFAB дискутира темата за икономическия излишък

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска (Page 2)

InterFAB дискутира темата за икономическия излишък

InterFAB проведе експертна дискусия в присъствието на повече от 80 делегати от цяла Европа. Под домакинството на FABEC,  форумът разгледа детайли и особености, свързани с тълкуването на финансовите данни от Органа на Европейската комисия за преглед на ефективността (PRB) и от доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

Екхард Дрюс, директор по управленско счетоводство в DFS (ДАНО на Германия) и Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител в BULATSA, разясниха как терминът „икономически излишък“ се тълкува много различно, което има сериозни последици при отчитането на финансовите резултати.

„Ние, в качеството си на ДАНО, често се сблъскваме с изявления на PRB, че ДАНО генерират значителен излишък – термин, който се тълкува в смисъл на печалба“, каза Екхард Дрюс. Той обясни принципа за изчисляване на икономическия излишък от PRB и трансформацията на резултатите от в годишните отчети в икономически излишък. За някои ДАНО има съществена разлика между двете стойности. като съгласно методологията на PRB икономическият излишък може да бъде положителен, докато резултатът в годишните отчети – отрицателен.

Експертната дискусия представи три различни подхода за избягване на погрешното тълкуване на резултатите на ДАНО. Първо, трябва да е ясно, че разходите може вече да надвишават приходите в плановете за ефективност на ДАНО. На второ място, излишъкът не трябва да се използва от PRB като индикатор за финансовите резултати на ДАНО. Трето, не трябва да се смесват планови и реални стойности при изчисляване на разходите за капитал.

„Добре е, че PRB пое инициативата да създаде концепцията за икономически излишък, но би било полезно да обсъдим по-детайлно какво показва и как може да се използва тя“, посочи Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител на BULATSA.

Докладът за мониторинг на PRB публикуван през октомври 2020 г. споменава за „значителни излишъци“ през референтния период, които ДАНО не трябва да връщат на потребителите на въздушното пространство. В този случай, PRB очаква ДАНО да използват така наречения „натрупан излишък“ за управление на разликата в собствения капитал през 2020 и 2021 г. за намаляване на разходите по време на кризата.

Икономическият излишък може да бъде положителен или отрицателен в зависимост от това дали разходите за предоставеното обслужване са по-високи или по-ниски от приходите. Освен това, може да възникнат отклонения от допусканията, заложени в плана за ефективност, в резултат на промени в прогнозния обем на трафика и в други механизми за споделяне на риска, които отчитат капацитета на въздушното пространство, закъсненията и екологичните показатели.

„Предоставянето на обслужване на въздушното движение обикновено се свързва с относително нисък риск. В днешно време, обаче, виждаме, че това може да бъде високорискова дейност. ДАНО не възнамеряват да се отклоняват от плана, но всяко ДАНО трябва да управлява ситуацията съобразно хода на събитията през референтния период“ , обясни Витан Тодоров.

Терминът „икономически излишък“ е въведен от PRB през 2015 г. В рамките на Комитета за единно европейско небе е представен документ, който правилно посочва, че „икономическият излишък“ може да се използва като ранен индикатор за икономическите резултати на ДАНО. Този термин обаче се използва некоректно от недостатъчно запозната общност като измерител на средствата, останали в ДАНО. Освен това, излишъците/загубите следва да се измерват спрямо заложените резултати в плана за ефективност.

Икономическият излишък се приема за аналогичен на икономическата печалба, която е различна от счетоводната печалба. PRB счита икономическият излишък като част от цената на капитала, но при изчисляването на неговата стойност PRB използва средно претеглената цена на капитала, която е стойност преди данъчно облагане. Според Витан Тодоров цената на собствения капитал не е излишък по подразбиране, а е част от разходната база, фактор, признат от ICAO.

„Много индустрии използват установени ключови показатели за ефективност като Приходи преди данъци (EBT) и Приходи преди лихви и данъци (EBIT). При оценяване на финансовото състояние на ДАНО би било по-добре да се използват официално установени термини“– заяви Екхард Дрюс.

За постигането на общо разбиране по темата и за намаляване на риска от погрешно тълкуване, през есента на миналата година е създадена съвместна работна група, по линия на InterFAB с ЕВРОКОНТРОЛ и PRB.

Презентаторите призоваха за индикатори, очертаващи финансовите резултати на ДАНО, които са по-близки до тези на годишните отчети. Заменянето на понятието „печалба“ с това на „икономически излишък“ предполага, че ДАНО натрупват финансови излишъци, докато всъщност реалността може да е съвсем различна.

Експертните дискусии на InterFAB предоставят платформа, където може да се споделя опит и да се обменят мнения по ключовите въпроси, свързани с данните и ефективността в управлението на въздушното движение. www.fabec.eu/ExpertTalks

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение. Проектът на SESAR за разгръщане на модернизацията 2015_217_AF4, има за цел да въведе Инструмента за оценяване сложността на трафика (tCAT) в Районния център за обслужване на въздушното движение София. Когато въздушното движение нарасне отново, това ще подпомогне управлението на сложни ситуации във въздушния трафик в България и ще донесе значителни ползи за ефективността на европейската авиация.

Инструментът използва полетна информация от Подобрената тактическа система за управление на потока на въздушния трафик (ETFMS), комбинирана с други данни за прогнозиране, за да се оцени сложността за изпълнение на Управлението на въздушното движение. Той подпомага планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационни услуги за управление на въздушния трафик по по-ефективен и рентабилен начин, като същевременно оптимизира капацитета.

Проектът на SESAR изцяло покрива съществуващата регулаторна празнина в Програмата за разгръщане на SESAR (SDP) Фамилия 4.4.2 „Инструменти за усложнен трафик“ в България. Инструментите за усложнен трафик са единствената Фамилия в SDP в рамките на Съвместния пилотен проект (PCP) Sub-AF 4.2, свързан с „Автоматизираната поддръжка за оценка на сложността на трафика“, които остават в регламента за CP1 под различна номерация „Sub-AF 4.3“, но в същата техническа област.

В рамката на проектите финансирани от Механизма за свързване в Европа (CEF), координирани от Управителя на разгръщането на SESAR, ДП РВД участва в 2 проекта за разгръщане на SESAR като ръководител на проектите и в други 5 като участник. Тези, общо 7 проекта за модернизация на УВД, са в областта на Мрежовото съвместно управление, първоначалното широкомащабно управление на информацията (SWIM) и първоначалното споделяне на информация за траекторията.

Завършването на проекта бeше планирано за 2020 г., но поради пандемията от COVID-19  се забави с няколко месеца и предстои да бъде завършен през септември 2021 година. Той ще подпомогне планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационно обслужване за управление на въздушния трафик по ефективен и рентабилен начин. Очаква се да донесе най-големи ползи за ефективността по отношение на увеличаване на капацитета и намаляване на закъсненията във въздушното пространство за транзитния трафик.

Анализът на ползите и разходите (CBA) от Управителя на разгръщането на SESAR, с подкрепата на експертизата на Управителя на мрежата (Евроконтрол), като част от по-мащабните усилия за оценяване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) №716/2014 (Регламентът за PCP). Той се основава на стандартните методологии на Евроконтрол за анализ на закъснения в европейската мрежа за УВД и оценка на ползите и разходите от инвестициите в УВД. Резултатите от CBA, след отчитане на въздействията от кризата с COVID-19, показват прогнозна натрупана чиста настояща стойност от около 22 милиона евро до 2030 година.

Отзиви от потребители

„Едно от първите неща, които ми харесаха в системата, е лекотата за въвеждане на данни и нови конфигурации, както и съвременният и интуитивен интерфейс човек-машина (HMI), даващ много по-добро представяне на оперативната информация. Възможността да се виждат прогнозни и реални радарни данни на един и същ екран е голяма помощ при избора на най-добрата конфигурация на сектора.“

Деян Николов,

     Координатор УВП

„Системните функционалности, свързани с оценка на работното натоварване на РП, ни дадоха нови възможности за оценка на прогнозираното състояние на въздушното движение и подпомагат отварянето и затварянето на сектори. Модулът за автоматизирано оптимизиране на схемата за отваряне направи избора на конфигурации много по-лесен. Автоматичното опресняване на данните и опростеният обмен с Управителя на мрежата за УВД ни спестяват допълнително време и усилия, и силно подпомагат процеса на Управление на потоците на въздушното движение.“

Петър Папазов,

Ръководител на УВП София

„За разлика от старата система, която предоставяше архив само за последната наблюдавана въздушна ситуация, новата система tCAT поддържа пълен архив на всяко междинно състояние на прогнозата за трафика. Този подробен архив ни позволява да имаме по-задълбочен поглед върху процеса на вземане на оперативни решения и да издаваме по-добре насочени препоръки за безопасност.

Въло Самоковлийски,

Експерт по безопасност

Повече информация за проекта може да намерите тук: https://www.sesardeploymentmanager.eu/projects/2015_217_af4   

BULATSA подписа договор с Европейската космическа агенция за участието си в проект Iris

BULATSA подписа договор с Европейската космическа агенция по проект “BULATSA contribution to Iris validation“. Той е част от Петата тръжна процедура на ЕКА за България по Плана за коопериращи държави и описва участието на ДП РВД във Фаза 2 от мащабния проект Iris.

Iris е проект, финансиран от Европейската космическа агенция (ЕКА) и стартира през 2007 година, като се осъществява чрез публично-частно партньорство с фирма Inmarsat, която е водеща в областта на сателитните технологии. Проектът има за цел разработване на спътникова комуникационна система въздух-земя за нуждите на УВД. Разработването и внедряването на сателитно базиранa DLS услуга (data-link services) е необходимо поради ограничения капацитет на текущата услуга – VDL Mode 2.

Към момента Iris е с изпълнена Фаза 1 за проучване, с участието на представители на европейската индустрия (немският център за aeрo-космически изследвания (DLR), Thales Alenia Space, Airbus и др.), както и европейски доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

В  подкрепа модернизацията на системите за УВД и предвид ограниченията на текущата услуга VDL Mode 2, ДП РВД следи развитията в индустрията.  След поредици от срещи с фирма Inmarsat и проучване на възможностите, предоставени по Плана за коопериращи държави на ЕКА, BULATSA взе решение да участва във Фаза 2 на Iris.

През март 2020 година беше официално инициирана Фаза 2 от проекта и включва тестване на услугата във въздушното пространство на Европа. Европейски ДАНО и специално оборудвани ВС ще валидират разработените функционалности в реална оперативна среда. В тази фаза Inmarsat и ЕКА следва да подготвят услугата за общоевропейско сертифициране. Целта е до 2028 година Iris да навлезе като основно средство за комуникация между ръководители полети  и пилоти посредством сателитно базирана връзка за предаване на данни. 

Участието на BULATSA в проекта обхваща подготовката и провеждането на валидации, демонстрации и съпътстваща документация с оперативна и техническа насоченост в сътрудничество с Inmarsat, Евроконтрол, европейски ДАНО – DFS, DSNA, ENAIRE, LFV, LVNL, Nav Portugal, Romatsa, skyguide, представители на индустрията и др.

Проектът „BULATSA contribution to Iris validation” е одобрен от ЕКА в рамките на Петата тръжна процедура за България по Плана за коопериращи държави, която беше отворена в края на 2019 година. Проектът с ЕКА се планира да се изпълнява в периода от февруари 2021 година до ноември 2023 година, с финансиране по фонда за коопериращи държави на ЕКА  E/0908-10 – PECS Bulgaria, съгласно Договор между ДП РВД и ЕКА No. 4000133824/21/NL/SC.

Допълнителна информация за Iris може да намерите на

https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Iris_for_aviation

Забележка: Текстът в публикацията не отразява официално становище на Европейската космическа агенция. 


BULATSA временно преустановява теста FEAST II

Във връзка с въвеждане на строги противоепидемични мерки в страната, BULATSA временно преустановява планираните дейности по провеждане на теста FEAST част II, за кандидати, участници в есенен подбор  за ръководители на полети за 2020 г.

Кандидатите допуснати до явяване на тест FEAST част II, ще бъдат допълнително уведомени за датите на тестовете. Очаквано начало за продължаване на подбора е през първата седмица на месец януари 2021 г.

DANUBE FAB продължава своята работа през 2020 г.

ДП РВД и ROMATSA, дългогодишни партньори в DANUBE FAB,  продължават работата по ефективното управление на текущите дейности по DANUBE FAB в контекста на пандемията от Ковид-19, оказваща негативно влияние върху авиационния сектор в глобален мащаб. 

На 28 и 29 октомври 2020 г. бяха проведени поредните редовни сесии на управителните органи на DANUBE FAB (съвет на ДАНО и Управителен съвет) чрез видеоконферентна връзка.  По време на срещите страните се ангажираха да използват настоящата криза, за да преразгледат стратегическите дейности на DANUBE FAB с цел по-доброто им синхронизиране с актуалната ситуация и последните законодателни предложения на ЕС в областта на АНО. Участниците бяха информирани за развитията  по въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в DANUBE FAB, като през 2021 г. се очаква към „Въздушното пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA) с участието на Република България, Румъния и Унгария да се включи и Словакия.  В резултат на активностите по платформата за сътрудничество на ниво ФБВП в Европа (Inter-FAB Coordination platform), Baltic FAB, DANUBE FAB, FAB CE и FABEC подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на управлението на аеронавигационна информация (AIM) за постигане на целите на ЕЕН.

На 19 ноември 2020 г. бе проведено и онлайн редовно заседание на социалния консултативен форум в DANUBE FAB (SCF). В срещата участваха представители на ръководствата на ДП РВД и ROMATSA, както и на социалните партньори в двете предприятия.  Обсъди се постигнатото през 2020 г. в DANUBE FAB, както и предизвикателствата в контекста на влиянието на пандемията върху авиацията в дългосрочен и краткосрочен план.

ДП РВД и ROMATSA продължават да следят задълбочено развитията в международен план и представят координирани позиции от името на DANUBE FAB по различните международни канали и механизми за сътрудничество.

За повече инфо: www.danubefab.eu.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, считано от 16 ноември 2020 г., BULATSA преустановява провеждането на изпити за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал TEA за лица, които не са служители на BULATSA.

BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, споделя идеи за това как доставчикът на аеронавигационно обслужване ръководен от него се справя с предизвикателствата на COVID-19.

Като  ръководител на полети, винаги са ме обучавали да действам бързо и решително в критични ситуации. В такива моменти в съзнанието изплуват  добре познатите правила за действие ASSIST – Потвърждение, Разделяне, Мълчание, Информация, Подкрепа, Време, които помагат на ръководителите на полети и пилотите да се справят с неизвестното. Разбира се, това не е магическо решение и часовете прекарани в практическо обучение не могат да гарантират перфектен резултат всеки път. Другият решаващ фактор в кризисни моменти е да имаш силен екип  и всички да действате като един.

Ако трябва да направя сравнение между логиката на ASSIST и начина, по който ДП РВД се справя с предизвикателствата на настоящата ситуация, бих описал нашите действия по следния начин:

Потвърждение: Още в самото начало приехме COVID-19 за сериозна  опасност. ДП РВД започна подготовка по този сценарий в средата на м. февруари, доста по-рано от обявяването на извънредно положение на 13 март 2020 г. Първата ни цел беше да потвърдим, че тази нова ситуация е добре разбрана и приета от всички нас. Беше създаден специален управленски екип за справяне с идващите предизвикателства. Ежедневно наблюдаваме и анализираме наличните данни и новини за да разработим своевременни реакции въз основа на различни ескалиращи сценарии, включително различни прогнози за трафика.

Разделяне: Трябваше да действаме бързо, за да защитим най-важния актив на предприятието – нашите хора. Въведохме и поддържаме разделяне между различните видове персонал – оперативен, технически и административен, за да овладеем риска ако възникне епидемия. Беше осигурено допълнително разстояние между работните места на ръководителите на полети и бяха създадени четири отделни постоянни екипа от ръководители на полети и инженерно-техническия персонал. Повечето административни служители започнаха работа от вкъщи.

Всички тези мерки осигуриха здравето и увереността на служителите. Наличието на здрав оперативен и технически персонал,  разделен във времето и пространството, който е добре информиран, обучен и с поддържана компетентност, позволява на ДП РВД да прилага гъвкави секторни конфигурации за нуждите на трафика. Много ценни са и ключови мерки за безопасност, като професионалната осведоменост за проблемите и ограниченията.

Тъй като пандемията бързо прерасна в икономическа, финансова и ликвидна криза, ние трябваше ясно да разграничим и осигурим дейностите и проектите с най-висок приоритет като: поддръжка на системата за управление на безопасността, планиране и прогнозиране на ефективността, надграждане на автоматизираната система за УВД с нови функционалности за въздушно пространство за свободното планиране и линии за предаване на данни, дейностите по гражданско-военна координация, спазване на общите регулаторни изисквания. Някои от другите проекти и дейности бяха временно спрени в очакване на по-добри времена и подходящо финансиране.

Мълчание: Като ръководство, ние проявихме възможно най-високото ниво на грижа и разбиране по време на извънредното положение. Хората имаха нужда от известно време, за да разберат, приемат и управляват кризата в личен и в професионален план.

Адаптацията не беше лека задача за никой от нас, но наличието на ясна цел и подкрепата от колегите винаги помага.

Информация: Информационният поток е от съществено значение за поддържане на добрата атмосфера в предприятието. В днешното цифрово общество с множество информационни източници, качеството на информацията е от критична важност. Ние стартирахме няколко отворени платформи за ръководителите на полети и другите служители, чрез които всеки да може да получи необходимата информация, да зададе въпроси и да чуе какво прави ръководството. Темите обхващат всички аспекти на дистанционната работа на нашите служители, екипната работа, научените уроци, финансовия и икономически ефект върху нашата дейност и възнаграждения, както и геополитическата ситуация.

Подкрепа: На лично ниво всички наши дейности целят да осигурят един безопасен и управляван преход към новата нормалност, каквато и да е тя. На организационно ниво използваме всички възможни механизми за подкрепа – благодарни сме на ГД ГВА и на нашето правителство, Управителният орган на мрежата за УВД, CANSO и другите ДАНО за свободното и открито споделяне на информация. Ние поддържаме връзка и се надяваме да намерим начини да подкрепим европейската авиация.

Време: Ние добре разбираме, че кризата COVID-19 ще продължи известно време. На ДАНО и на останалата част от авиационната индустрия ще е необходимо време, за да се възстановим и да се адаптираме към новата нормалност. Екипът на ДП РВД и аз сме решени да преодолеем настоящата ситуация и вярвам, че ще излезем от кризата още по-силни.

Ще завърша с думите на моя инструктор на работно място София Контрол: „Ако искаш най-доброто, бъди готов за най-лошото“. И от управленска гледна точка бих добавил – разчитайте на вашите хора и действайте. Каквито и несигурности да има, никога не спирайте да търсите възможности и да следите за възможни рискове. Бъдещето е това, което днес можем да създадем в мислите си.

Статията първоначално е публикувана в блога на CANSO.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..