Осемнадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска (Page 2)

Осемнадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

Управленските екипи на BULATSA и ROMATSA проведоха осемнадесето заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB, продължавайки да изпълняват важната си роля за оформянето на стратегическата посока и приоритети на Функционалния блок въздушно пространство.

Форумът се фокусира върху трите високоприоритетни проекта, очертани в Стратегическата програма и годишния план на DANUBE FAB за 2022 г. Те включват Въздушното пространство за свободно планиране на маршрута (FRA), сътрудничеството в InterFAB и разширяването на ФБВП. Съветът на ДАНО беше информиран за последните развития свързани с Единното европейско небе, както и за завършването на Проучването за стратегическо въздействие и неговите препоръки, които в момента се прилагат във ФБВП.

По време на срещата бяха отбелязани проекти в рамките на ФБВП, които са били завършени наскоро и предстоящи със значителен напредък. Най-значимо е разширяването на SEE FRA (FRA в югоизточна Европа), за да се включи Република Молдова, като същевременно са започнати и трансгранични FRA операции с BALTIC FRA. Това означава, че въздушното пространство от Балтийско море до Черно море вече е отворено за операции по свободно планиране на маршрута.

Членовете бяха информирани и за планираното участие на DANUBE FAB в програмата на съвместно предприятие SESAR 3, като BULATSA и ROMATSA проучват области от общ интерес, за да кандидатстват за финансиране в процедурите, които започнаха на 7 април 2022 г. Предстои проучвателен семинар на  InterFAB, който трябва да се проведе в София на 15-16 септември 2022 г.

Отчитайки изискванията на държавното споразумение за DANUBE FAB, което предвижда заседанията на Управителния съвет да се организират два пъти годишно, членовете на съвета проведоха осемнадесетото си, ден след Съвета на ДАНО. По този начин се осигури мост между съответните органи на ФБВП за стратегии и планиране и Управителния съвет.

На заседанието присъстваха представители на Министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, Националните надзорни органи и ДАНО от двете държави. Като наблюдатели бяха посрещнати и делегати от Република Молдова.

Съветът бе информиран за състоянието на стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB за 2022 г., състоянието на ключовите дейности и поръчки на ФБВП, доклада за дейността на Съвета на ННО и постигнатия напредък по високоприоритетните проекти на ФБВП.

Участниците одобриха Стратегическата програма 2022 – 2026 г., годишния план за 2022 г. и годишния доклад за 2021 г., които бяха актуализирани на базата на консултации с експерти и ръководители на проекти в DANUBE FAB. Документите се фокусират върху областите за развитие в рамките на ФБВП, за да се гарантира продължаващото и бързо възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се осигури значителен напредък на високоприоритетните проекти и другите ключови задачи и дейности през 2022 г.

Членовете бяха информирани за основните текущи регулаторни инициативи, които се провеждат на европейско ниво, като ЕЕН 2+ (преработен) и Програмата на съвместно предприятие SESAR 3, и тяхното потенциално въздействие върху ФБВП.

Следващият кръг заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за есента на 2022 г.

12 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА

Честит Международен ден на авиацията и космонавтиката!

На днешния ден през 1961 година в Космоса е изстрелян първият пилотиран космически кораб – „Восток 1“. На борда му е космонавтът Юрий Гагарин, който извършва обиколка на Земята за 1 час и 48 минути.

Нека всички продължим да работим за развитието на въздушния транспорт и неговата сигурност.

Пожелаваме мирно небе и безопасни полети!

Честит празник, колеги!

BULATSA търси АВИОИНЖЕНЕР в сектор „Комуникации, навигация и обзор” в ЛЦ за ОВД Пловдив

Дата:25/02/2022

Срок:18/03/2022

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ 2022 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер в сектор „Комуникации, навигация и обзор” в Летищен център за обслужване на въздушното движение Пловдив осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи в сектора. Участва в своевременното отстраняване на възникнали аварии и откази на системите, анализира причините за възникването им и предлага превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на техническите и информационни науки.

Какво предлагаме ние?

– Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;

– Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;

– Работа на 12-часови дневни и нощни смени;

– Много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

– Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и/или специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, автоматика и електроника“.

– Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.

– Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В.

– Компютърна компетентност – добри познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Необходими документи:

1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.

2. Сканирани копия от следните документи:

2.1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;

2.2. валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство;

2.3. при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg) Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

– Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;

– Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;

– Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“,  в провеждани от ДП РВД подбори за ИТП през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която са участвали.

Етапи на провеждане на подбора

1. Преглед по документи.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 24.03.2022 г. с продължителност 2 астрономически часа.

– Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи; метеорологични елементи;

– Насоки за самоподготовка: общи учебници от висшите училища, интернет, производители на навигационни системи и метеорологични сензори и системи; навигационни системи ILS, DVOR, DME, NDB; Метеорологични датчици за измерване на метеорологична видимост, долна граница на облаци; скорост и посока на вятъра; температура и влага на въздуха; атмосферно налягане; Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, цифрова техника, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Основни принципи на работа на операционната система (Windows и Linux) – процеси, драйвери, конфигурация; Основни концепции в мрежовите технологии – TCP/IP, routing, switching, мрежови конфигурации на операционната система; Хардуер – видове памети и начин на работа, дискови масиви (RAID), видове дискови интерфейси; Основни познания в офис приложения (Microsoft Office).

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език. Графикът за провеждане на етапа ще бъде планиран спрямо броя на допуснатите кандидати.

4. Практическа проверка на компютърните умения. Етапът се провежда заедно с етап събеседване.

5. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността. Събеседванията са индивидуални и ще бъдат планирани спрямо броя на допуснатите кандидати.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

BULATSA има готовност да обслужи повишения въздушен трафик над България

ДП Ръководство на въздушното движение има готовност да обслужи повишения въздушен трафик над България. Около 4.00 часа тази сутрин украинските власти публикуваха НОТАМ съобщение за затваряне на цялото украинско въздушно пространство за граждански полети, включително и летищата на територията на Украйна.

Поради потенциална опасност за гражданското въздухоплаване Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) издаде бюлетин, който препоръчва авиокомпаниите освен територията на Украйна, да избягват и райони на около 200 км разстояние от украинската граница навътре в териториите на Русия и Беларус.

Очакваният ръст на въздушния трафик в българското въздушно пространство е около 40%. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е подготвило секторни конфигурации за поемане на трафика, като са направени и симулации. Осигурен е необходимият брой ръководители на полети.

Република Молдова се присъедини към проекта SEEFRA

От 24 февруари 2022 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия и Република Молдова. Включването на въздушното пространство на Република Молдова представлява второто разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA осигурява трансгранично свободно планиране на полети през въздушното пространство на пет държави и се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство от този тип в Европа.

В допълнение към разширяването на SEEFRA се въвежда и трансгранично свободно планиране на полетите между SEEFRA и BALTIC FRA (установено въздушно пространство за свободно планиране на полети между Полша и Литва като партньори в BALTIC FAB), което осигурява планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като се използват най-кратките връзки, но и се оползотворяват най-ефективните маршрути за избягване на въздействия върху полетите, например при неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общия пробег.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенцията на ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да изпълняват полети с оптимални профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

Ски отборът на BULATSA е четвърти в света

Четвърто място в отборното класиране на гигатски слалом завоюва ски отборът на РВД на световното първенство за ръководител полети в Ла Тюл, Италия. Шампиони станаха контрольорите от Франция. В алпийската дисциплина на състезанието най-доброто време за българския отбор постигнаха Светлин Цветанов при мъжете, нареждайки се на 5-то място в гиганския слалом и Росица Терзиева, която се класира 7-ма при дамите. Българският отбор се поздрави и с място на почетната стълбичка, след като самоковецът Георги Доганов мина блестящо по трасето за ски бягане и спечели бронзов медал.

22-ма ръководител полети представиха повече от достойно страната ни в Италия. Общо 39 отбора, от над 20 държави и над 400 състезатели от цял свят участваха в тазгодишното първенство на планетата. Свои отбори освен почти всички европейски държави, имаха още САЩ, Канада и Австралия.

Първенството по ски за ръководител полети под името GFL – Golden Flight Level се проведе за 47-ми път при много строги противопандемични мерки. Домакините изискваха носене на защитни маски дори на ски пистите, а достъпът до тях ставаше единствено със зелен сертификат.

Най-добрата новина за България от италианските Алпи дойде в последния състезателен ден, когато бе обявено името на страната домакин на световното първенство през 2024 г. След изключителна презентация на нашата кандидатура от капитана на отбора ни – Богомил Славчев, България събра най-много гласове и спечели домакинството на GFL 2024. Най-сериозните ни конкуренти за организирането на шампионата бяха Германия и Норвегия.

“Много сме щастливи и горди от доверието и подкрепата от колегите! Нямам съмнение, че световното в Банско ще покрие всички очаквания за ниво на организация и състезание, каза капитанът Славчев и добави, че на тазгодишният GFL българският отбор е реализирал най-доброто си класиране от 2008 г, когато за първи път родните ръководител полети участваха в световната скиорска надпревара”, заяви капитанът Богомил Славчев.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Да сте здрави, благословени и вдъхновени!

Да ни очаква Нова година с безмерно щастие и успехи!

Моделът MARIA е успешно внедрен в BULATSA

Благодарение на успешното партньорство между NAV Portugal и BULATSA, моделът за УВД реалност в действие (MARIA) е вече внедрен в BULATSA.

Големият потенциал на модела ще бъде използван в процеса за управление на промените, подобряване определянето на обхвата, позволявайки идентифициране на въздействието на промяната както във функционалната система, така и във външните интерфейси. MARIA въвежда много прагматичен подход към развитието на оценката на безопасността, която се извършва след ежедневните операции и BULATSA оценява високо нейните функции.

„Работата с Паула Сантос и Пауло Монтейро по всички аспекти на проекта – от събирането на данни и разработването на модела до оценката на безопасността, валидираща местния модел, беше изключително преживяване. Техните знания, ентусиазъм и адаптивност помогнаха изключително много за завършването на проекта изцяло онлайн, поради въведените ограничения за пътуване, обясни Николай Соколов, Директор на Дирекция Безопасност и качество.

Официално начало на SESAR 3

На 14 декември 2021 година бе дадено официалното начало на съвместното предприятие SESAR 3 (SESAR 3 JU), което отбелязва нова глава в модернизирането на европейското управление на въздушното движение.  

Ново европейско партньорство, в което участва BULATSA обединява ЕС, Евроконтрол и повече от 50 организации, покриващи целият авиационен спектър, включително дронове. Участниците в него ще инвестират повече от 1,6 милиарда евро до 2030 година, за да се ускори постигането на устойчиво, приобщаващо и зелено цифрово европейско небе, чрез изследвания и иновации.

На основа на постиженията на своя предшественик,  SESAR 3 ще управлява амбициозна програма, за да подготви европейската авиационна инфраструктура за дигиталната ера. Новото партньорство също ще играе ролята на катализатор за ускоряване на прехода към климатично неутрална авиация, като се фокусира върху решения, които могат да бъдат приложени бързо и  да донесат ползи за околната среда в краткосрочен  план.

SESAR 3 ще работи в тясно сътрудничество с регулаторни и стандартизационни органи  –  Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) и EUROCAE и  Управителния орган на разгръщането с цел ускоряване на прилагането на решенията, създаване на синергии между научноизследователските и иновационни дейности на европейско и национално ниво.

https://www.sesarju.eu/news/new-sesar-3-joint-undertaking-promises-be-bigger-bolder-better