BULATSA спечели първа награда за проекта tCAT

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска

BULATSA спечели първа награда за проекта tCAT

BULATSA спечели първа награда на конкурса PMI Awards 2021 в България в категорията на публичния сектор с проекта за внедряване на система за оценка и управление на комплексността на въздушното движение и работното натоварване на ръководителите на полети (Traffic Complexity Assessment Tool -tCAT). Проектът бе отличен и в категорията на проектите съ-финансирани от Европейският съюз.

Системата tCAT интегрира данни от различни източници, за да изготви прогнозна оценка за комплексността на въздушното движение в тактически времеви хоризонт. Тя спомага за по-ефективното управление на въздушното пространство и наличните ресурси.

PMI е водеща световна асоциация, обединяваща милиони професионалисти в областта на управлението на проекти от всички държави. Организацията промотира стандарти и добри практики и осигурява лидерство и обучение, за да подготви хората и организациите да реализират своите идеи по възможно най-добрия начин.

Съветът на ЕС постигна съгласие за реформа на управлението на въздушното движение

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се провежда в Люксембург, прие обща позиция по законодателната реформа на Европейската комисия за Единното европейско небе.

Представителите на държавите членки на Съвета се обединиха около позицията „общ подход“ относно реформата, която цели да оптимизира управлението на европейското въздушно пространство и системата за аеронавигационно обслужване чрез увеличаване на капацитета, подобряване на ефективността на разходите и повишаване способността на системата да се адаптира към промените в трафика. Очаква се промените да доведат и до намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въздухоплаването.

BULATSA активно участва във формирането на позицията на българската държава с конкретни предложения по текстовете в приетите документи. Представените становища са в основата на балансирания подход на Съвета при постигане на заложените цели и формиране на работещи решения.

Заместник министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова изрази подкрепата на България по основните цели на Единното европейско небе. Според нея предложените от португалското Председателство компромисни текстове са сериозна стъпка в правилната посока.

Постигнатото споразумение по общ подход на Съвета дава зелена светлина на Председателството на ЕС да започне преговори с Европейския парламент по окончателния текст. В края на м. юни 2021 г. предстои приемане на законодателното предложение в рамките на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (TRAN), което ще даде начало на междуинституционален триалог между Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Шестнадесето заседание на социалния консултативен форум на DANUBE FAB

На 19 май 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Целта на срещата бе да повиши взаимното разбирателство между социалните партньори и съответните национални организации в рамките на DANUBE FAB. Обсъдени бяха текущите стратегически действия, предприети от DANUBE FAB, както и техническите и регулаторни промени, настъпили на европейско ниво след последното заседание.

Делегатите на синдикалните организации бяха информирани за дейностите и резултати от Стратегическа програма, Годишен план и Годишен доклад на DANUBE FAB, приети от Управителния съвет на DANUBE FAB на последното му заседание.

Представителите на BULATSA и ROMATSA акцентираха върху текущи инициативи, както и върху такива, които ще имат значително положително въздействие в дългосрочен план, като „Проучването за стратегическо въздействие“.

По отношение на конкретния напредък, постигнат от DANUBE FAB, участниците в срещата бяха запознати със статуса на обществените поръчки и с развитието на проектите с висок приоритет за DANUBE FAB. Бяха изтъкнати редица успехи, въпреки настоящата затруднена ситуация в авиацията . Акцент в срещата бяха присъединяването на Словакия към SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в югоизточна Европа) на 27 януари 2021 г. , както и текущите преговори за по-нататъшното разширяване на SEE FRA и в други съседни страни. Освен това, присъстващите бяха информирани за реализацията на проектите за Протокол за гласова комуникация през интернет (VoIP) и Услуги за линии за предаване на данни (DLS) над полетно ниво 285 (FL285).

В заключение, беше обсъдена координацията на ниво InterFAB. Предстои провеждането на научен семинар под домакинството на  DANUBE FAB в края на 2022 г. в гр. София.

Следващата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB ще бъде организирана през есента на 2021 г.

Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

На 28 април 2021 г. се проведе шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Адриан Фогис, държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния, и г-н Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА, като присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданската и военната авиация, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави. Делегатите бяха приветствани и от представители на Европейската комисия и Република Северна Македония в качеството им на наблюдатели към DANUBE FAB.

Управителният съвет се информира за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB. Представена бе информация и за дейността на съвета на Националните надзорни органи на Република България и Румъния.

Участниците приеха Стратегическа програма 2021 – 2025 г., Годишния план 2021 г. и Годишен отчет 2020 г. на DANUBE FAB. Тези документи определят областите за развитие в рамките на DANUBE FAB, за да се даде възможност за бързо и ефективно възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се гарантира, че проектите с висок приоритет ще бъдат значително развити през 2021 г.

Членовете обсъдиха основните настоящите законодателни инициативи на Европейската Комисия и тяхното потенциално въздействие върху DANUBE FAB. Бяха обсъдени измененото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (SES 2+), Airspace Architecture Study Transition Plan с акцент върху услугите за предоставяне на данни за УВД (ADSP). Членовете на Съвета отбелязаха въздействието на COVID-19 върху DANUBE FAB като предложенията за изменение на Регламент за определяне на схема за ефективност и таксуване, които в момента се обсъждат, за да могат държавите членки да представят ревизирани цели. Управителният съвет на DANUBE FAB приветства участието на представител на Европейската комисия в качеството му на наблюдател предвид предизвикателствата и решенията, предприети от DANUBE FAB за намаляване на въздействието на настоящата криза.

Отразено бе и потенциалното разширяване на DANUBE FAB. Съветът отчете намеренията на представители на Република Северна Македония до края на 2021 г. да бъде взето решение за бъдещо сътрудничество с партньорите от DANUBE FAB.

Следващият кръг от срещи на управителните органи на DANUBE FAB се очаква да се проведе към края на 2021 г.

Шестнадесето заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB

На 27 април 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и г-н Адриан Кожок, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на съвета на ДАНО се информираха за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB.

Участниците в срещата бяха информирани относно включването на словашкото въздушно пространство в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа) от януари 2021 г. Също така, беше съобщено, че DANUBE FAB е завършил въвеждането на проекти по Voice Over Internet Protocol и Datalink услуги над FL285. Съветът на ДАНО се ангажира да се проучат възможностите за допълнително разширяване на FRA и да се определят проекти за техническа инфраструктура, които могат да бъдат изпълнени съвместно между ДП РВД и ROMATSA.

Участниците бяха информирани за потенциалното въздействие върху DANUBE FAB на наскоро публикувания доклад на Deloitte за Бъдещето на ЕВРОКОНТРОЛ. Обсъдени бяха и планираните събития в рамките на InterFAB, като бе отбелязано, че се очаква DANUBE FAB да бъде домакин на научен семинар в гр. София в края на 2022 г.

Аеронавигационна карта 1: 500 000

ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) информира операторите на въздухоплавателни средства и други ползватели на въздушното пространство на Република България, че се преустановява разпространението на аеронавигационна карта 1:500 000 на хартиен носител. Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД на следния адрес:

https://www.bulatsa.com/uslugi/upravlenie-na-vyzdushnoto-prostranstvo/aeronautical-chart-1-500000/

InterFAB дискутира темата за икономическия излишък

InterFAB проведе експертна дискусия в присъствието на повече от 80 делегати от цяла Европа. Под домакинството на FABEC,  форумът разгледа детайли и особености, свързани с тълкуването на финансовите данни от Органа на Европейската комисия за преглед на ефективността (PRB) и от доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

Екхард Дрюс, директор по управленско счетоводство в DFS (ДАНО на Германия) и Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител в BULATSA, разясниха как терминът „икономически излишък“ се тълкува много различно, което има сериозни последици при отчитането на финансовите резултати.

„Ние, в качеството си на ДАНО, често се сблъскваме с изявления на PRB, че ДАНО генерират значителен излишък – термин, който се тълкува в смисъл на печалба“, каза Екхард Дрюс. Той обясни принципа за изчисляване на икономическия излишък от PRB и трансформацията на резултатите от в годишните отчети в икономически излишък. За някои ДАНО има съществена разлика между двете стойности. като съгласно методологията на PRB икономическият излишък може да бъде положителен, докато резултатът в годишните отчети – отрицателен.

Експертната дискусия представи три различни подхода за избягване на погрешното тълкуване на резултатите на ДАНО. Първо, трябва да е ясно, че разходите може вече да надвишават приходите в плановете за ефективност на ДАНО. На второ място, излишъкът не трябва да се използва от PRB като индикатор за финансовите резултати на ДАНО. Трето, не трябва да се смесват планови и реални стойности при изчисляване на разходите за капитал.

„Добре е, че PRB пое инициативата да създаде концепцията за икономически излишък, но би било полезно да обсъдим по-детайлно какво показва и как може да се използва тя“, посочи Витан Тодоров, финансов директор и главен счетоводител на BULATSA.

Докладът за мониторинг на PRB публикуван през октомври 2020 г. споменава за „значителни излишъци“ през референтния период, които ДАНО не трябва да връщат на потребителите на въздушното пространство. В този случай, PRB очаква ДАНО да използват така наречения „натрупан излишък“ за управление на разликата в собствения капитал през 2020 и 2021 г. за намаляване на разходите по време на кризата.

Икономическият излишък може да бъде положителен или отрицателен в зависимост от това дали разходите за предоставеното обслужване са по-високи или по-ниски от приходите. Освен това, може да възникнат отклонения от допусканията, заложени в плана за ефективност, в резултат на промени в прогнозния обем на трафика и в други механизми за споделяне на риска, които отчитат капацитета на въздушното пространство, закъсненията и екологичните показатели.

„Предоставянето на обслужване на въздушното движение обикновено се свързва с относително нисък риск. В днешно време, обаче, виждаме, че това може да бъде високорискова дейност. ДАНО не възнамеряват да се отклоняват от плана, но всяко ДАНО трябва да управлява ситуацията съобразно хода на събитията през референтния период“ , обясни Витан Тодоров.

Терминът „икономически излишък“ е въведен от PRB през 2015 г. В рамките на Комитета за единно европейско небе е представен документ, който правилно посочва, че „икономическият излишък“ може да се използва като ранен индикатор за икономическите резултати на ДАНО. Този термин обаче се използва некоректно от недостатъчно запозната общност като измерител на средствата, останали в ДАНО. Освен това, излишъците/загубите следва да се измерват спрямо заложените резултати в плана за ефективност.

Икономическият излишък се приема за аналогичен на икономическата печалба, която е различна от счетоводната печалба. PRB счита икономическият излишък като част от цената на капитала, но при изчисляването на неговата стойност PRB използва средно претеглената цена на капитала, която е стойност преди данъчно облагане. Според Витан Тодоров цената на собствения капитал не е излишък по подразбиране, а е част от разходната база, фактор, признат от ICAO.

„Много индустрии използват установени ключови показатели за ефективност като Приходи преди данъци (EBT) и Приходи преди лихви и данъци (EBIT). При оценяване на финансовото състояние на ДАНО би било по-добре да се използват официално установени термини“– заяви Екхард Дрюс.

За постигането на общо разбиране по темата и за намаляване на риска от погрешно тълкуване, през есента на миналата година е създадена съвместна работна група, по линия на InterFAB с ЕВРОКОНТРОЛ и PRB.

Презентаторите призоваха за индикатори, очертаващи финансовите резултати на ДАНО, които са по-близки до тези на годишните отчети. Заменянето на понятието „печалба“ с това на „икономически излишък“ предполага, че ДАНО натрупват финансови излишъци, докато всъщност реалността може да е съвсем различна.

Експертните дискусии на InterFAB предоставят платформа, където може да се споделя опит и да се обменят мнения по ключовите въпроси, свързани с данните и ефективността в управлението на въздушното движение. www.fabec.eu/ExpertTalks

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение

BULATSA внедрява нова система за управление на комплексността на въздушното движение. Проектът на SESAR за разгръщане на модернизацията 2015_217_AF4, има за цел да въведе Инструмента за оценяване сложността на трафика (tCAT) в Районния център за обслужване на въздушното движение София. Когато въздушното движение нарасне отново, това ще подпомогне управлението на сложни ситуации във въздушния трафик в България и ще донесе значителни ползи за ефективността на европейската авиация.

Инструментът използва полетна информация от Подобрената тактическа система за управление на потока на въздушния трафик (ETFMS), комбинирана с други данни за прогнозиране, за да се оцени сложността за изпълнение на Управлението на въздушното движение. Той подпомага планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационни услуги за управление на въздушния трафик по по-ефективен и рентабилен начин, като същевременно оптимизира капацитета.

Проектът на SESAR изцяло покрива съществуващата регулаторна празнина в Програмата за разгръщане на SESAR (SDP) Фамилия 4.4.2 „Инструменти за усложнен трафик“ в България. Инструментите за усложнен трафик са единствената Фамилия в SDP в рамките на Съвместния пилотен проект (PCP) Sub-AF 4.2, свързан с „Автоматизираната поддръжка за оценка на сложността на трафика“, които остават в регламента за CP1 под различна номерация „Sub-AF 4.3“, но в същата техническа област.

В рамката на проектите финансирани от Механизма за свързване в Европа (CEF), координирани от Управителя на разгръщането на SESAR, ДП РВД участва в 2 проекта за разгръщане на SESAR като ръководител на проектите и в други 5 като участник. Тези, общо 7 проекта за модернизация на УВД, са в областта на Мрежовото съвместно управление, първоначалното широкомащабно управление на информацията (SWIM) и първоначалното споделяне на информация за траекторията.

Завършването на проекта бeше планирано за 2020 г., но поради пандемията от COVID-19  се забави с няколко месеца и предстои да бъде завършен през септември 2021 година. Той ще подпомогне планирането на ресурсите на доставчика на аеронавигационно обслужване за управление на въздушния трафик по ефективен и рентабилен начин. Очаква се да донесе най-големи ползи за ефективността по отношение на увеличаване на капацитета и намаляване на закъсненията във въздушното пространство за транзитния трафик.

Анализът на ползите и разходите (CBA) от Управителя на разгръщането на SESAR, с подкрепата на експертизата на Управителя на мрежата (Евроконтрол), като част от по-мащабните усилия за оценяване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) №716/2014 (Регламентът за PCP). Той се основава на стандартните методологии на Евроконтрол за анализ на закъснения в европейската мрежа за УВД и оценка на ползите и разходите от инвестициите в УВД. Резултатите от CBA, след отчитане на въздействията от кризата с COVID-19, показват прогнозна натрупана чиста настояща стойност от около 22 милиона евро до 2030 година.

Отзиви от потребители

„Едно от първите неща, които ми харесаха в системата, е лекотата за въвеждане на данни и нови конфигурации, както и съвременният и интуитивен интерфейс човек-машина (HMI), даващ много по-добро представяне на оперативната информация. Възможността да се виждат прогнозни и реални радарни данни на един и същ екран е голяма помощ при избора на най-добрата конфигурация на сектора.“

Деян Николов,

     Координатор УВП

„Системните функционалности, свързани с оценка на работното натоварване на РП, ни дадоха нови възможности за оценка на прогнозираното състояние на въздушното движение и подпомагат отварянето и затварянето на сектори. Модулът за автоматизирано оптимизиране на схемата за отваряне направи избора на конфигурации много по-лесен. Автоматичното опресняване на данните и опростеният обмен с Управителя на мрежата за УВД ни спестяват допълнително време и усилия, и силно подпомагат процеса на Управление на потоците на въздушното движение.“

Петър Папазов,

Ръководител на УВП София

„За разлика от старата система, която предоставяше архив само за последната наблюдавана въздушна ситуация, новата система tCAT поддържа пълен архив на всяко междинно състояние на прогнозата за трафика. Този подробен архив ни позволява да имаме по-задълбочен поглед върху процеса на вземане на оперативни решения и да издаваме по-добре насочени препоръки за безопасност.

Въло Самоковлийски,

Експерт по безопасност

Повече информация за проекта може да намерите тук: https://www.sesardeploymentmanager.eu/projects/2015_217_af4   

BULATSA подписа договор с Европейската космическа агенция за участието си в проект Iris

BULATSA подписа договор с Европейската космическа агенция по проект “BULATSA contribution to Iris validation“. Той е част от Петата тръжна процедура на ЕКА за България по Плана за коопериращи държави и описва участието на ДП РВД във Фаза 2 от мащабния проект Iris.

Iris е проект, финансиран от Европейската космическа агенция (ЕКА) и стартира през 2007 година, като се осъществява чрез публично-частно партньорство с фирма Inmarsat, която е водеща в областта на сателитните технологии. Проектът има за цел разработване на спътникова комуникационна система въздух-земя за нуждите на УВД. Разработването и внедряването на сателитно базиранa DLS услуга (data-link services) е необходимо поради ограничения капацитет на текущата услуга – VDL Mode 2.

Към момента Iris е с изпълнена Фаза 1 за проучване, с участието на представители на европейската индустрия (немският център за aeрo-космически изследвания (DLR), Thales Alenia Space, Airbus и др.), както и европейски доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО).

В  подкрепа модернизацията на системите за УВД и предвид ограниченията на текущата услуга VDL Mode 2, ДП РВД следи развитията в индустрията.  След поредици от срещи с фирма Inmarsat и проучване на възможностите, предоставени по Плана за коопериращи държави на ЕКА, BULATSA взе решение да участва във Фаза 2 на Iris.

През март 2020 година беше официално инициирана Фаза 2 от проекта и включва тестване на услугата във въздушното пространство на Европа. Европейски ДАНО и специално оборудвани ВС ще валидират разработените функционалности в реална оперативна среда. В тази фаза Inmarsat и ЕКА следва да подготвят услугата за общоевропейско сертифициране. Целта е до 2028 година Iris да навлезе като основно средство за комуникация между ръководители полети  и пилоти посредством сателитно базирана връзка за предаване на данни. 

Участието на BULATSA в проекта обхваща подготовката и провеждането на валидации, демонстрации и съпътстваща документация с оперативна и техническа насоченост в сътрудничество с Inmarsat, Евроконтрол, европейски ДАНО – DFS, DSNA, ENAIRE, LFV, LVNL, Nav Portugal, Romatsa, skyguide, представители на индустрията и др.

Проектът „BULATSA contribution to Iris validation” е одобрен от ЕКА в рамките на Петата тръжна процедура за България по Плана за коопериращи държави, която беше отворена в края на 2019 година. Проектът с ЕКА се планира да се изпълнява в периода от февруари 2021 година до ноември 2023 година, с финансиране по фонда за коопериращи държави на ЕКА  E/0908-10 – PECS Bulgaria, съгласно Договор между ДП РВД и ЕКА No. 4000133824/21/NL/SC.

Допълнителна информация за Iris може да намерите на

https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Iris_for_aviation

Забележка: Текстът в публикацията не отразява официално становище на Европейската космическа агенция.