Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Навигация“

Начало / Articles posted by Ekaterina Stancheva

Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Навигация“

Дата:05/03/2019

Срок:05/04/2019

Състояние:Приключена

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение София, сектор „Навигация”

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

Осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектор „Навигация”, включващи радионавигационни системи за точен подход и кацане; летищни радионавигационни системи; трасови радионавигационни системи; системи за обработка и предоставяне на навигационни данни; автоматизирани системи за дистанционен контрол и управление на радионавигационните съоръжения.

Отговорностите на авиоинженера в сектор „Навигация“ в BULATSA включват:

 • Да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • Да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и предлага съответните решения; участва в своевременното им отстраняване и предлага превантивни мерки;
 • Да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • Да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • Да извършва оперативната поддръжка на съоръженията и въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • Да участва при оценката на работа на системите и съоръженията от сектора и избира подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове; участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията им в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на по-нататъшно нарушаване на информационния поток;
 • Да осъществява наблюдение и контрол на радионавигационните средства, разположени на територията на РЦ за ОВД София.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Специалност – „Авиационна техника и технологии”, „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, ЕЕАТ, „Съобщителна техника”, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Информатика и компютърни науки” или др. в област Технически науки от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника”.
 • При доказан сходен професионален опит над 7 (седем) години, без изискване за специалност по т.2.
 • Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) години професионален опит, свързан с инсталиране и/или проектиране и/или поддръжка на комуникационни, електронни и компютърни системи.
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
 • Компютърна компетентност – основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на радиоелектрониката и компютърните науки.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Събеседване (интервю), включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1787

02 937 1783

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация лични данни

143.34 KB file icon

Декларация външни кандидати

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Оперативна мрежова инфраструктура“

Дата:05/03/2019

Срок:05/04/2019

Състояние:Приключена

Къде?

В сектор „Оперативна мрежова инфраструктура“ в Районен център за обслужване на въздушното движение София

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

Авиоинженерът в сектор „Оперативна мрежова инфраструктура“ (ОМИ) осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения в сектора, включващи: системи, осигуряващи IP свързаност между районния и летищните центрове за обслужване на въздушното движение; системи, осигуряващи услуги от NewPENS; системи, осигуряващи нивото на мрежова сигурност; системи за контрол и проследимост на достъпа до мрежовите устройства; системи за VoIP комуникации; системи за управление на IP адресното пространство; системи за наблюдение на мрежовите устройства.

Отговорностите на авиоинженера в сектор ОМИ в BULATSA включват:

 • Да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • Да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и предлага съответните решения; да участва в своевременното им отстраняване и предлага превантивни мерки;
 • Да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващите съоръжения;
 • Да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията;
 • Да извършва оперативната поддръжка на съоръженията и да въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • Да участва при оценката на работа на системите и съоръженията и да избира подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове; да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията им в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на по-нататъшно нарушаване на информационния поток;
 • Да извършва оперативната координация със съответните служби от телекомуникационните оператори, доставчици на комуникационни услуги, с оглед недопускане или отстраняване откази на системите и съоръженията;
Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии”, „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, ЕЕАТ, „Съобщителна техника”, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Информатика и компютърни науки” или др. в област Технически науки от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника” както и в сферата на програмирането и информатиката;
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Сертификат Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching;
 • Компютърна компетентност – основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет и мрежови технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • сертификат Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на IP мрежи;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на езика, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1787

02 937 1783

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация лични данни

143.34 KB file icon

Декларация външни кандидати

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“

Дата:05/03/2019

Срок:05/04/2019

Състояние:Приключена

Къде?

Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна, сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

Осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ (СОИПРИ).

Отговорностите на авиоинженера в сектор СОИПРИ в BULATSA включват:

 • Да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектора и въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • Да осъществява наблюдение и контрол и извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • Да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията, а при  необходимост взема участие за отстраняването им и в извън работно време;
 • Да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и участва в своевременното им отстраняване. Предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • Да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • Да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • Да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора. Участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • Да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • Да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • Да участва в дейността по инсталиране, проверката, и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора;
Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за висшето образование (ЗВО).
 • специалност – „Авиационна техника и технологии”, „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, ЕЕАТ, „Съобщителна техника”, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Информатика и компютърни науки” или др. в област Технически науки от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника” както и в сферата на програмирането и информатиката и други.
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна грамотност – задълбочени познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows, Unix и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електрониката и телекомуникациите.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1787

02 937 1783

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Летищен радиолокационен комплекс“

Дата:05/03/2019

Срок:05/04/2019

Състояние:Приключена

Къде?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

Авиоинженерите в сектори ЛРЛК в РЦ/ЛЦ за ОВД София и Бургас осъществяват превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление, на специализирана електронно измервателна апаратура и комуникационни устройства за пренос на информация.

Комплекс от съоръжения и системи за наблюдение и управление в:

-обект ЛРЛК, летище София:

– антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (DPC-PC, TMR); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

– „Метеорологичен локатор Meteor 360AC – Вакарел”: антенно–фидерна система; радом; серво система; предавател; приемник; сигнален и радарен процесор; дехидратор; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

обект ЛРЛК, летище Бургас:

– антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (RHP); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

– Многопозиционна система за независим обзор MLAT SAAB MDS: антенно–фидерни системи; отдалечени приемни сензори; отдалечени приемо-предавателни сензори; контролни предаватели; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

Отговорностите на авиоинженера в ЛРЛК в BULATSA включват
 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектор ЛРЛК и да въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • да осъществява наблюдение и контрол и да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и да участва в своевременното им отстраняване; да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост да избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • да извършва оперативната координация със съответните служби от центровете за ОВД;
 • да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора;
 • да участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • да участва в дейността по инсталиране, проверката, и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора.
Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) по специалностите: „Авиационна техника и технологии“ и специалности от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност – основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет и мрежови технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на радиоелектрониката и компютърните науки;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на езика, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1787

02 937 1783

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор

30.88 KB file icon

Декларация лични данни

143.34 KB file icon

Декларация външни кандидати

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Авиоинженер“, сектор „Навигация и метеорологична техника

Дата:05/03/2019

Срок:05/04/2019

Състояние:Приключена

Къде?

Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна в сектор „Навигация и МТО техника”

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията:

Осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в секторa, включващи радионавигационни системи за точен подход и кацане; летищни радионавигационни системи; трасови радионавигационни системи; системи за обработка и предоставяне на навигационни данни; автоматизирани системи за дистанционен контрол и управление на радионавигационните съоръжения; автоматизирана метеорологична наблюдателна система (АМНС); Камери за метеорологично видеонаблюдение.

Отговорностите на авиоинженера в сектор „Навигация и МТО техника” в BULATSA включват:

 • Да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектора и въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • Да осъществява наблюдение и контрол и да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • Да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията, а при  необходимост да взема участие за отстраняването им и в извън работно време;
 • Да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и да участва в своевременното им отстраняване.
 • Да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • Да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • Да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • Да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора. Участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • Да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • Да участва в дейността по инсталиране, проверката и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора;

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Специалност – „Авиационна техника и технологии”, „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, ЕЕАТ, „Съобщителна техника”, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Информатика и компютърни науки” или др. в област Технически науки от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника” както и в сферата на програмирането и информатиката.
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В.
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна грамотност – основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания областта на радиоелектрониката и компютърните науки.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Събеседване (интервю), включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1787

02 937 1783

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация лични данни

143.34 KB file icon

Декларация външни кандидати

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Системен администратор”

Дата:16/01/2019

Срок:08/02/2019

Състояние:Приключена

Къде?

Централно управление в гр. София, дирекция „Информационни системи“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

Системният администратор поддържа и развива административните информационни системи и мрежови услуги, както и компютърната, периферна, комуникационна и презентационна техника на BULATSA. Той консултира и оказва помощ на потребителите на информационни системи и компютърна техника в организацията.

Отговорностите на системния администратор в BULATSA включват:

 • Инсталиране, поддръжка и осигуряване на нормалната работа на хардуера и софтуера на крайните потребители;
 • Актуализиране на операционните системи и софтуера;
 • Извършване на профилактика на системите и софтуера;
 • Инсталиране, конфигуриране, администриране и поддържа на:
  • Microsoft Windows и Windows Server операционни системи във физическа и виртуална среда;
  • Linux базирани операционни системи във физическа и виртуална среда;
  • Microsoft Active Directory;
  • Деловодната система на BULATSA (Eventis);
 • Администриране, конфигуриране и поддържане на мрежовата инфраструктура (UTM, firewalls, routers, switches и други мрежови устройства);
 • Конфигуриране на VPN сървъри и клиенти;
 • Архивиране и управление на сигурността на ИТ инфраструктурата;
 • Обезпечаване на сигурността и защитата на информацията;
 • Изготвяне на анализ на проблеми и предлага решения за отстраняването им;
 • Оказване на помощ и консултиране служителите в организацията при справяне с проблеми с наличните ИТ средства;
 • Участие в планирането, изграждането, поддръжката и документирането (технически описания, схеми и ръководства) на фирмената ИТ инфраструктура. IT Help desk support към крайни потребители.
Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника“ и  „Информатика и компютърни науки“ и специалности в областта на електрониката и автоматиката от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, както и други в сферата на програмирането. 
  -Ако висшето образование степен „бакалавър“ на кандидата не е от посочените специалности, е необходимо да бъде доказан сходен професионален опит над 7 /седем/ години.
 • Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) години стаж по специалността.
  • Опит в компютърни мрежи и информационни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.
  • Опит в работата поддръжката на персонални компютри, бази данни, компютърни мрежи, операционни системи и софтуер за развойна дейност.
  • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
  • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Препоръчително е да имате също:

 • Познания за работа с VMware vSphere среда и опит в писането на PowerShell скриптове;
 • Добри познания по Cisco и/или CCNA сертификат и/или CCNP сертификат;
 • Опит в администрирането и/или поддръжката на ERP системи;
 • Опит в администрирането и поддръжката на Microsoft Office 365;
 • Опит в прилагането на ЗОП.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на информационните технологии;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на езика, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на Централно управление на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1783

02 937 1787

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 08.02.2019 г.

Заявление за явяване на външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни

143.34 KB file icon

Декларация за участие в подбор на ДП РВД

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Инженер автоматизация”

Дата:05/10/2018

Срок:02/11/2018

Състояние:Приключена

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение в гр. София, сектор „Система за управление на сградата“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

„Инженер автоматизация” в сектор „Система за управление на сградата” следи за правилната експлоатация и работа на системата за управление на сградата. Извършва експлоатация и ремонт на СУС. Работата се извършва в сменен режим.

Отговорностите на “Инженер автоматизация” в BULATSA включват:

 • Да изпълнява задълженията си по обслужване и поддръжка на системата за управление на сградата.
 • Да участва при проверките на системата за управление на сградата и нейните подсистеми.
 • Да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения  в  сектор „Система за управление на сградата“.
 • Да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения  в  сектор  „Система за управление на сградата“.
Търсеният профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от областта на електронна техника, микроелектроника, автоматизация, електротехника; 
 • Да владеете общ английски език със свободно ползване на документация по специалността;
 • Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемате длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от екипа ни!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта електронната техника;
 • Събеседване/интервю, включващо проверка на уменията за ползване на техническа документация на английски език.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Централно управление на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-291/03.10.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1638

02 937 1732

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 02.11.2018 г.

Заявление за явяване на външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни

143.34 KB file icon

Декларация за участие в подбор на ДП РВД

157.43 KB file icon

Bulatsa търси “Инженер-климатични инсталации“

Дата:19/09/2018

Срок:12/10/2018

Състояние:Приключена

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение в гр. София, сектор „Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията

“Инженер-климатични инсталации” следи за правилната експлоатация и работа на климатичните и вентилационните инсталации, намиращи се в Централно управление и Районен център за обслужване на въздушното движение София. Участва в обслужването, поддръжката и ремонта на съоръженията от климатичните и вентилационните инсталации. Работата се извършва в сменен режим.

Отговорностите на “Инженер-климатични инсталации” в BULATSA включват:

 • Извършване на оперативна поддръжка на климатичните и вентилационните инсталации;
 • Участие при проверките, техническите измервания и ремонти на съоръженията: хладилни агрегати, климатични камери, помпи, тръбопроводи за студена вода, топлообменници, конвектори, сплит – системи и др. климатични и вентилационни съоръжения;
 • Участие в експлоатационния процес при отстраняване на възникнали технологични и технически проблеми и ремонтирането на блокове и модули по хладилни агрегати, климатизатори и помпи, където това е възможно;
 • Извършване периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • Участие в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения и системи за  вентилация и климатизация;
 • Участие при оценката на работа на системите и съоръженията от сектора и избор на подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове.
Търсеният профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност в областта на топлотехниката, хладилната техника и климатичната техника от професионални направления „Енергетика“ и „Машинно инженерство“;
 • Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) години стаж по специалността;
 • Да владеете общ английски език със свободно ползване на документация по специалността;
 • Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от екипа ни!

Какво предлагаме?
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.
Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации;
 • Събеседване/интервю, включващо проверка на нивото на владеене на английски език.
Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Централно управление на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-256/13.09.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1638

02 937 1732

02 937 1674

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 12.10.2018 г.

Заявление за явяване на външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни

143.34 KB file icon

Декларация за участие в подбор на ДП РВД

157.43 KB file icon

Подбор за специалист по информационна сигурност

Дата:12/09/2018

Срок:12/10/2018

Състояние:Приключена

Централно управление на ДП РВД
 • Позиция – Специалист
 • Направление „Техническа дейност“, дирекция „Информационни системи“,
 • Отдел „Информационна сигурност“

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

Описание на позицията

Специалистът в отдел „Информационна сигурност“ анализира събития, свързани със сигурността на информационната инфраструктура на ДП РВД, идентифицира инциденти и проблеми със сигурността, извършва задълбочен анализ на базата на данни от различни източници и сензори и координира разрешаването на инциденти. Подпомага процеса по възстановяване на нормалната работа на системите с препоръки и експертиза.

Задължения на позицията
 • Да мониторира алармите, генерирани от Системата за управление на събития и инциденти, свързани със сигурността (SIEM – Security and Event Management System).
 • Да мониторира данните от различните сензори и анализира в дълбочина обхвата на всеки инцидент, определя засегнатите системи и сегменти на мрежата.
 • Да използва наличните възможности на техническите средства за разследване на кибер инциденти (напр. „sandbox capability“ за изследване в дълбочина на зловреден код, „threat intelligence feed“ за идентифициране на зловредни файлове и др.).
 • Да генерира и ескалира заявки (tickets) към инженерно-техническия състав, поддържащ оперативните и неоперативни системи в ДП РВД.
 • Да подпомага инженерно-техническия състав с информация и препоръки при разрешаването на инциденти, свързани със сигурността, следвайки предварително заложени сценарии за работа при разрешаване на инцидент.
 • На базата на опит и знания, натрупани при разрешаване на ИКТ инциденти, да разработва нови оперативни сценарии за работа (use cases), които включват сценарии за заплаха и съответните реакции и с тях допълва базата данни на SIEM платформата.
 • Да участва в разследването на инциденти по сигурността с ИКТ системи и услуги.
 • Да прави предложения за подобряване на сигурността при експлоатация на ИКТ системите.
 • Да участва в определяне на хардуерните и софтуерните изисквания за модернизиране на съществуващите и внедряването на нови информационни технологии и системи в съответствие с европейските и националните стандарти и препоръки.
Квалификация и умения/ Изисквания
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от професионални направления: „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Математика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, или аналогични направления в сферата на информатиката, информационните системи, компютърните науки, електрониката, автоматиката, комуникациите, авиационна техника и технологии.
 • Трудов стаж и професионален опит-минимум 3 (три) години трудов стаж, отговарящ на естеството на задълженията за позицията, включително:
 • Професионален опит в някое от следните направления – мрежовата сигурност и управлението на мрежи и/или сигурност на информационните и комуникационни технологии;
 • Задълбочена подготовка в областта на компютърните и информационните технологии, мрежовата и информационната сигурност, сървърната и мрежова администрация, системния софтуерен инженеринг;
 • Опит в мрежовата сигурност и при работа със системи за превенция на неоторизиран достъп – IDS/IPS (intrusion detection and intrusion prevention systems);
 • Опит и знания при използване на SIEM (Security Information and Event Management) платформа, IDS/IPS системи и други средства за откриване на аномалии в ИТ инфраструктурата;
 • Опит при анализ и разследване на първопричините за възникнали ИКТ инциденти на базата на данни от различни източници и сензори, свързани със сигурността;
 • Опит при работа с метаданни и регулярни изрази;
 • Опит при работа със системи за управление на инциденти (ticketing systems);
 • Опит при внедряване на технологични решения за защита на ИКТ системите и данните;
 • Познания за съвременните методи за реализиране на кибер-атаки.
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Да са български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
Допълнителни изисквания към кандидатите
 • аналитично мислене и проучвателни умения;
 • организираност;
 • умение за работа в екип;
 • отговорност и способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • инициативност и иновативност;
 • адаптивност при рискови и стресови ситуации;
 • комуникативност;
 • градивност и гъвкавост;
 • желание за усвояване на нови знания;
 • лоялност и дискретност.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните Ви умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква, както и степента Ви на поемане на отговорност и лична дисциплинираност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, постоянна заетост, трудов договор с шест месеца изпитателен срок, работно време 8 часа (от 8:30 ч. до 17:00 ч.), както и финансови и социални предпоставки за удовлетвореност. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на сигурност на мрежите и комуникациите, сигурност на операциите, сигурност на данните, методи и средства за оценка и тестване на сигурността на информационната инфраструктура, оценка и управление на рисковете за информационните активи, методи за управление на достъпа до информационни системи и мрежи, средства за мониторинг и управление на сигурността на информационни системи и мрежи;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю.
Необходими документи
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
Място и срок за подаване на документи

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД – www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-245/ 11.09.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация:

02 937 1312

02 937 1638

02 937 1732

02 937 1674

Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 12.10.2018 г.

Заявление за явяване на външен подбор

145.01 KB file icon

Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни

143.34 KB file icon

Декларация за участие в подбор на ДП РВД

157.43 KB file icon