Европейската авиационна общност се обедини около общи цели за прилагане на успешни политики за приобщаване и равнопоставеност между половете

Начало / Articles posted by Христина Димитрова

Европейската авиационна общност се обедини около общи цели за прилагане на успешни политики за приобщаване и равнопоставеност между половете

Форум на тема „Приобщаване и равнопоставеност в управлението на въздушното движение“ се проведе в Амстердам в периода 16-17 ноември, под домакинството на LVNL (ДАНО на Нидерландия), ЕАSA (Европейската организация за авиационна безопасност) и Евроконтрол.

Събитието събра експерти от европейската авиационна общност, които обмениха идеи, опит и добри практики в областта на реализацията на политики за насърчаване на равнопоставеността на различни нива в организациите.

Генералните директори на LVNL, Skyguide (ДАНО на Швейцария) и Районния център в гр. Маастрихт за обслужване на въздушното движение в горното въздушно пространство, управлявано от Евроконтрол (MUAC) откриха срещата с мотивационни лични примери. Те представиха бизнес аргументи в подкрепа на действията, които са предприели, за да засилят приобщаването и равнопоставеността в организациите, които ръководят.

Участниците обсъдиха безопасността и многообразието, въвеждайки нов термин psychological safety. Дискутирана беше и перспективата на международните организации в лицето на асоциацията, представляваща индустрията за УВД (CANSO), Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC) и EASA. Професионалните организации –  Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETФ) споделиха своя опит и реализираните дейности в областта на приобщаването.

Представителите на индустрията се обединиха и определиха цели, конкретни действия, и способи за реализацията на политики на равнопоставеност и приобщаване. BULATSA представи дейностите, които са реализирани до момента и възможните бъдещи начинания на национално и международно ниво.

BULATSA и Airbus DS проведоха демонстрация на система TESLA по програма SESAR 2020

Ден на отворените врати за демонстриране на възможностите на системата за откриване на конфликти и предоставяне на решения TESLA (Tactical Encounter SoLver Assistant) се проведе в BULATSA. Събитието е част от финализирането на проект PJ.18 Improved Ground Trajectory Predictions enabling future automation tools по програма SESAR 2020, Wave 2. Разработването на TESLA стартира през 2016 г. с близко партньорство и сътрудничество между Airbus Defense&Space и BULATSA.

TESLA има за цел да подобри обслужването на въздушното движение посредством високо ниво на автоматизация и мониторинг на съответствието в пред-тактически и тактически времеви хоризонт. Системата подпомага ръководителите полети при управление на сепарацията и предоставяне на оптимални безконфликтни маршрути и профили на набор и снижение за излитащи, кацащи и прелитащи ВС.

В деня на отворените врати,  BULATSA и Airbus DS демонстрираха развитията по проекта, представиха технологични и оперативни детайли и дискутираха резултатите от проведената валидация на TESLA.

Представители на доставчиците на аеронавигационно обслужване на Полша, Румъния, Чехия и Швейцария, гости от Eвроконтрол, SESAR JU и индустрията, сред които Airbus DS, Airbus Aircraft и Leonardo, се запознаха в интерактивен формат с напредъка на системата. Те наблюдаваха демонстрационна сесия, на която бе показана ефективността на TESLA чрез симулация на реална въздушна среда и реален въздушен трафик. Българските ръководители на полети изпълниха упражнение, с което показаха разрешаване на множество конфликтни ситуации в района на София Подход и София Контрол с помощта на системата. Управлението на конфликти бе подпомогнато от комбинация от системни траектории и данни, получавани от въздухоплавателното средство (EPP информация чрез ADS-C). Участниците имаха възможността сами да изпробват функционалностите на TESLA на допълнителна работна позиция.

TESLA има благоприятно въздействие върху ситуационната осведоменост, натоварването и ефективността на ръководителите полети, капацитета на въздушното пространство, безопасността и околната среда.

***

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Horizon 2020.

BULATSA търси „Авиоинженер ТКП“ в сектор „Комуникации“ в София

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2022 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектора. Извършва поддръжка на съоръженията в сектора и въвежда параметрите им в изискваните норми при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на съоръженията.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

1. Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО).

2. Специалност – инженер в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ).

3. Ползване на чужди езици – владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.

4. Компютърна компетентност – добри познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, умения за използване на Microsoft Office с ползване на Интернет.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

1. Автобиография в Europass формат на български език.

2. Сканирано копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg) Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора

1. Преглед по документи на 15.12.2022 г.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 09.01.2023 г.

– Въпросите ще бъдат в областта на електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи.

– Насоки за самоподготовка: Общи учебници от висшите училища, интернет. Аналогова и цифрова техника: операционни усилватели, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Работа с PC, OS – Windows, MS Office; мрежови (Ethernet, Internet) структури и  протоколи за обмен на данни. Антени и антенни системи, видове модулация-амплитудна, честотна и др.

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR) на 12.01.2023 г. За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.

4. Практическа проверка на компютърните умения на 16.01.2023 г.

5. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността на 16.01.2023 г. Етапът се провежда заедно с етап събеседване.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор и посочения от тях e-mail. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1333.

e-mail: podboriTD@bulatsa.com

Делегация на CANSO посети BULATSA

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев се срещна с председателя на Комитета на изпълнителните директори на ДАНО в CANSO Европа Микел ван Дорст и директора на CANSO по европейските въпроси Таня Гроботек, които посетиха България по покана на BULATSA.  Тема на разговорите беше сътрудничеството между двете организации и предизвикателствата пред системата за УВД.

Микел ван Дорст, който е и главен изпълнителен директор на ДАНО на Нидерландия –LVNL, поздрави Георги Пеев за постигнатите ефективност при обслужването на трафика, технологични постижения и стабилност от BULATSA през последните години, въпреки трудностите, предизвикани от пандемията COVID-19 и войната в Украйна.

Георги Пеев изрази готовността на BULATSA, като активен член на CANSO Европа, да продължи конструктивното сътрудничество и диалог бъдещето на аеронавигационното обслужване.

BULATSA и Airbus DS проведоха валидация по проект PJ.18 Wave 2 4D Skyways от програма SESAR 2020

В работата по изпълнението на проект PJ.18-W2-Sol53 Improved Ground Trajectory Predictions enabling future automation tools от програма SESAR 2020, ДП РВД и Airbus Defense&Space работят върху разработването на прототипа TESLA – Tactical Encounter SoLver Assitant.

TESLA има за цел да подобри обслужването на въздушното движение. Системата подпомага ръководителите полети (РП) при управление на сепарацията и предоставяне на оптимални безконфликтни маршрути и профили на набор и снижение, както за излитащи и кацащи въздухоплавателни средства, така и за прелитащи такива. Това се постига чрез въвеждане на автоматизирани средства за предотвратяване на конфликти и интегриране на специфична информация за подпомагане оперативната ефективност.

В периода 10-14 октомври 2022 г. ръководители полети от ДП РВД и инженери от Airbus Defense&Space проведоха валидационна сесия за оценка и утвърждаване на разработените до момента функционалности на TESLA. Валидацията се проведе в специално оборудвана с работни станции за РП и псевдо-пилоти тестова платформа – „BULATSA Innovation Grid“. Бяха изпълнени обстойни тестове, измерващи и записващи редица параметри: елементи на човешкия фактор, безопасност, капацитет, оперативна ефективност, околна среда и разходна ефективност. В рамките на валидацията, бе направен преглед на постигнатите резултати, технологичните развития и ползи. Положително бе оценена степента на зрялост на системата, както и нейната приложимост.

Очаква се TESLA да има благоприятно въздействие върху капацитета на въздушното пространство, производителността, натоварването и ситуационната осведоменост на РП, нивата на безопасност, околната среда и разходите.

Предстои заключителната стъпка от този етап на проекта – представяне пред европейски партньори и заинтересовани страни от индустрията на валидираните функционалности и изготвяне на валидационен доклад. На 16 ноември 2022 г. в Ден на отворените врати, под домакинството на ДП РВД  ще бъде направена демонстрация на настоящите възможности на прототипа TESLA.

***

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Horizon 2020.

BULATSA търси „Специалист“ в сектор „Оперативен център по информационна сигурност“ (ОЦИС), дирекция „Информационни системи“, направление „Техническа дейност“

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2022 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Специалистът в сектор „Оперативен център по информационна сигурност“, дирекция „Информационни системи“, направление „Техническа дейност“ анализира събития, свързани със сигурността на информационната инфраструктура на BULATSA, идентифицира инциденти и проблеми със сигурността, извършва задълбочен анализ на базата на данни от различни източници и сензори и координира разрешаването на инциденти. Подпомага процеса по възстановяване на нормалната работа на системите с препоръки и експертиза.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

1. Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО);

2. Специалност – в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката;

2.1. При доказан сходен професионален опит над 5 години без изискване за специалност по т.2.

3. Ползване на чужди езици – владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;

4. Компютърна компетентност – задълбочени познания по компютърни мрежи и информационни системи, работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

1. Автобиография в Europass формат на български език.

2. Сканирани копия от следните документи:

2.1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;

2.2. документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности (само за кандидати без завършено образование със специалност от изброените в т.2).

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg) Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

– Не сте представили изисканите документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;

– Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;

– Сте отпадали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“,  в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия за ИТП външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора

1. Преглед по документи на 22.11.2022 г.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 30.11.2022 г.

– Въпросите ще бъдат в областта на информационна сигурност, компютърни и мрежови технологии.

– Насоки за самоподготовка: Windows ОС, Linux ОС, компютърни мрежи, тестване на уязвимости, криптография, CISO, CISSP, CEH.

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR) на 02.12.2022 г. За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.

4. Практическа проверка на компютърните умения в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г.

5. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г. Етапът се провежда заедно с етап практическа проверка на компютърните умения.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

Краен срок за прием на документи чрез електронната платформа за подбор на ИТП – 21.11.2022 г.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1333.

e-mail: podboriTD@bulatsa.com

Прогнозите на BULATSA вече са на картата на Европа

Авиометеоролозите на BULATSA участваха за първа година в проекта на организацията EUMETNET, в който двадесет и четири държави съвместно изготвят координирана прогноза за опасна облачност „Cross Border Convection Forecast“, имаща за цел да подпомага на стратегическо ниво EUROCONTROL при взимането на решения за управлението на въздушния трафик над Европа. 

Авиометеоролозите на BULATSA участваха за първа година в проекта и бяха една от осемте водещи страни, които извършваха координацията на прогнозите от залата на EUROCONTROL в Брюксел.

   Участието в проекта беше високо оценено от авиометеорологичната общност и екипа на BULATSA получи специално благодарствено писмо от координатора на проекта.

BULATSA търси Специалист в отдел „Приложно програмно осигуряване“ (ППО), дирекция „Информационни системи“ в София

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2022 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Специалистът в отдел „Приложно програмно осигуряване“ участва при планирането на нужните софтуерни продукти и системи, както и при проектирането, разработването, тестването, документирането и/или внедряването на нови софтуерни продукти, модули, системи или части от тях. Извършва дейности по инсталиране, конфигуриране, интегриране, осигуряване и обслужване на интернет приложения и/или приложно/системно програмно осигуряване, работещо под управлението на операционни системи Windows и/или Linux. Прилага систематичност и творчески подход при разработването и реализацията на компоненти и интегрирането им в модул, продукт или система.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на информационни технологии, програмиране, структуриране на информация и работа с релационни бази данни.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа;
 • Много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

1. Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО);

2. Специалност – в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката.

2.1. При доказан сходен професионален опит над 5 години без изискване за специалност по т.2.

3. Ползване на чужди езици – владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 1. Автобиография в Europass формат на български език.
 2. Сканирани копия от следните документи:
 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 4. документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности (само за кандидати без завършено образование със специалност от изброените в т.2).

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg) Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

– Не сте представили изисканите документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;

– Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;

– Сте отпадали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“,  в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия за ИТП външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора

1. Преглед по документи на 15.11.2022 г.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 30.11.2022 г.

– Въпросите ще бъдат в областта на обща компютърна компетентност, операционни системи, програмиране, структури от данни, интернет технологии и обмен/съхранение на данни.

– Насоки за самоподготовка: MS Office приложения, MS Windows ОС, Linux, HTML, XML.

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR) на 02.12.2022 г. За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.

4. Практическа проверка на компютърните умения в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г.

5. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г. Етапът се провежда заедно с етап практическа проверка на компютърните умения.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

Краен срок за прием на документи чрез електронната платформа за подбор на ИТП – 14.11.2022 г.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1333.

e-mail: podboriTD@bulatsa.com

BULATSA търси „Системен администратор“ в отдел „Информационна инфраструктура“, дирекция „Информационни системи“ във Варна

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2022 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Длъжността администрира, поддържа, системно осигурява и системно развива административни информационни системи и мрежови услуги, компютърна, периферна, комуникационна и презентационна техника и технологии; консултира и помага на потребителите на информационни системи и компютърна техника. Регистрира и разрешава възникнали проблеми в информационната инфраструктура. Системният администратор в ЛЦ за ОВД Варна осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на оперативните информационни и комуникационни системи, участва в своевременното отстраняване възникнали аварии и откази, анализира причините, предлага решения и превантивни мерки.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег със съвременни технологии;
 • Работа при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа;
 • Много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

1. Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО).

2. Специалност – в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката;

2.1. При доказан сходен професионален опит над 5 години без изискване за специалност по т.2.

3. Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език.

4. Компютърна компетентност – добри познания в областта на:

– конфигуриране, поддръжка, наблюдение и контрол на Windows и Linux базирани компютърни системи;

– мрежови технологии и протоколи;

– конфигуриране на активни мрежови устройства;

– администриране на отдалечен достъп до централизирани ресурси;

– администриране и поддръжка на бази данни.

– инсталация и администрация на сървърни операционни системи Windows Server  и Linux;

– сървърни системи и приложения – Microsoft Active Directory,  Microsoft Exchange;

– сървърна виртуализация;

– администриране на средства и системи за мрежов мониторинг.

5. Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) година трудов стаж, отговарящ на естеството на задълженията за позицията, включително:

– Професионален опит при инсталация, конфигуриране и администриране на сървърни операционни системи Windows и Linux;

– Професионален опит при конфигуриране и осигуряване на услуги за крайния потребител в корпоративна среда като: директорийни услуги, електронна поща, централизирана мрежова и антивирусна защита, контролиран достъп до интернет;

– Опит в обслужването и администрирането на активно и пасивно мрежово оборудване и информационни системи за наблюдение и контрол.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 1. Автобиография в Europass формат на български език;
  1. Сканирани копия от следните документи:

2.1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;

2.2. документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката НАЦИД (nacid.bg) Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

– Не сте представили изисканите документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;

– Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;

– Сте отпадали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“,  в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП)  през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора:

1. Преглед по документи на 15.11.2022 г.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 30.11.2022 г.

-Въпросите ще бъдат в областта на Windows/Linux базирани системи, основни мрежови технологии и протоколи, работа с мрежови устройства, RAID масиви,  директорийни услуги, основни понятия и концепция на работа с бази данни, поддръжка, конфигуриране на хардуер и виртуализация;

-Насоки за самоподготовка: Операционни системи Windows и Linux – конфигуриране, откриване на проблеми и мрежови настройки; мрежови технологии и протоколи (TCP/IP, UDP, SMB, DNS, DHCP, Routing); Конфигуриране на активни мрежови устройства (VLAN, STP, LACP); Дискови масиви -RAID конфигурации, архивиране и възстановяване на данни; Microsoft Active Directory; Виртуализация – видове, основни понятия и концепции на работа; Наблюдение и контрол – SNMP, out-of-band management (HP iLO, Dell iDRAC, IPMI); опции и начини за отдалечен достъп – SSH, RSH, RDP; Бази данни – основни понятия и терминология.

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR) на 02.12.2022 г. За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;

4. Практическа проверка на компютърните умения в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г.

5.Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г. Етапът се провежда заедно с етап практическа проверка на компютърните умения.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

Краен срок за прием на документи чрез електронната платформа за подбор на ИТП – 14.11.2022 г.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1333.

e-mail: podboriTD@bulatsa.com

BULATSA търси инженерно-технически персонал

BULATSA обяви втората за 2022 година подборна сесия за инженерно-технически персонал и специалисти в областта на информационните системи.

Кандидатите трябва да са имат висше образование , да притежават аналитично мислене и адаптивност. Необходими са и умения за работа в екип и организираност.

BULATSA предлага възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания и работа с екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания при много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки. Повече информация за свободните длъжности, изискванията за участие в подбора и етапите на провеждането му ще намерите в нашата електронна страница на адрес: Кариери – BULATSA