BULATSA търси “Техник автоматизация“ | ДП РВД

BULATSA търси “Техник автоматизация“

Дата: 
01/04/2019
Срок: 
25/04/2019
Състояние: 
Приключена

Къде?

В София, сектор „Системи за управление на сградата“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията:

Техник-автоматизация в сектор „Системи за управление на сградата“ (СУС) следи за правилната експлоатация и работа на СУС и извършва експлоатация на СУС.

Отговорностите на Техник-автоматизация в сектор СУС в BULATSA включват:

 • При наличие на отклонения във функционирането на СУС, да анализира потенциалния ефект от гледна точка на безопасността при обслужването на въздушното движение;
 • Да участва при проверките на системата за управление на сградата и нейните подсистеми;
 • Да спазване на всички оперативни, технически и технологични изисквания съгласно нормативните документи и техническа документация;
 • Да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения  в  сектор  СУС;
 • Да води точно предвидената за обекта технологична и оперативна документация.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Средно професионално образование от следните области: „Техника“ и/или „Производство и преработка“, от професионални направления „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и/или “Производствени технологии“.
 • Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на MS WINDOWS, MS Office с ползване на Интернет.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • Диплома за завършено средно професионално образование;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електрониката и автоматизацията;
 • Събеседване/интервю.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787; 02 937 1783; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 25.04.2019 г

Заявлeние кандидати - външен подбор
145.01 KB
Декларация лични данни
143.34 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB