BULATSA търси "Системен администратор" | ДП РВД

BULATSA търси "Системен администратор"

Дата: 
16/01/2019
Срок: 
08/02/2019
Състояние: 
Приключена

 

Къде?

Централно управление в гр. София, дирекция „Информационни системи“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията:

Системният администратор поддържа и развива административните информационни системи и мрежови услуги, както и компютърната, периферна, комуникационна и презентационна техника на BULATSA. Той консултира и оказва помощ на потребителите на информационни системи и компютърна техника в организацията.

Отговорностите на системния администратор в BULATSA включват:

 • Инсталиране, поддръжка и осигуряване на нормалната работа на хардуера и софтуера на крайните потребители;
 • Актуализиране на операционните системи и софтуера;
 • Извършване на профилактика на системите и софтуера;
 • Инсталиране, конфигуриране, администриране и поддържа на:
  • Microsoft Windows и Windows Server операционни системи във физическа и виртуална среда;
  • Linux базирани операционни системи във физическа и виртуална среда;
  • Microsoft Active Directory;
  • Деловодната система на BULATSA (Eventis);
 • Администриране, конфигуриране и поддържане на мрежовата инфраструктура (UTM, firewalls, routers, switches и други мрежови устройства);
 • Конфигуриране на VPN сървъри и клиенти;
 • Архивиране и управление на сигурността на ИТ инфраструктурата;
 • Обезпечаване на сигурността и защитата на информацията;
 • Изготвяне на анализ на проблеми и предлага решения за отстраняването им;
 • Оказване на помощ и консултиране служителите в организацията при справяне с проблеми с наличните ИТ средства;
 • Участие в планирането, изграждането, поддръжката и документирането (технически описания, схеми и ръководства) на фирмената ИТ инфраструктура. IT Help desk support към крайни потребители.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование - висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника“ и  „Информатика и компютърни науки“ и специалности в областта на електрониката и автоматиката от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, както и други в сферата на програмирането. 
  -Ако висшето образование степен „бакалавър“ на кандидата не е от посочените специалности, е необходимо да бъде доказан сходен професионален опит над 7 /седем/ години.
 • Трудов стаж и професионален опит - минимум 3 (три) години стаж по специалността.
  • Опит в компютърни мрежи и информационни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.
  • Опит в работата поддръжката на персонални компютри, бази данни, компютърни мрежи, операционни системи и софтуер за развойна дейност.
  • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
  • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Препоръчително е да имате също:

 • Познания за работа с VMware vSphere среда и опит в писането на PowerShell скриптове;
 • Добри познания по Cisco и/или CCNA сертификат и/или CCNP сертификат;
 • Опит в администрирането и/или поддръжката на ERP системи;
 • Опит в администрирането и поддръжката на Microsoft Office 365;
 • Опит в прилагането на ЗОП.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на информационните технологии;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на езика, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на Централно управление на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1783; 02 937 1787; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 08.02.2019 г.

Заявление за явяване на външен подбор
144.57 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
142.92 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
157.01 KB