BULATSA търси ръководители на полети за контролната кула в Горна Оряховица | ДП РВД

BULATSA търси ръководители на полети за контролната кула в Горна Оряховица

Дата: 
07/06/2019
Срок: 
28/06/2019
Състояние: 
Архив

ДП „Ръководство на въздушното движение“ обявява прием на документи за обучение на кандидати за длъжността „Ръководители на полети“ за „Летищна контролна кула“ в Летищен център за обслужване на въздушното движение Горна Оряховица, при следните условия:

Изисквания към кандидатите:

1. Да са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

3. Да се завършили висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование.

4. Да владеят английски език на ниво, като притежават един от следните сертификати: за IELTS - 5.5; за TOEFL - 87; за Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B, или по-високо, издаден максимум 5 години преди датата на кандидатстване. Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, следва да преминат тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД, и да покажат резултат, съответстващ на ниво B2 или по-високо.

5. Да владеят български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.

6. Да не са навършили 30 години към датата на кандидатстване.

7. Да не са отпадали на етап: „Тест FEAST“ през последните 24 месеца от последното им явяване на теста към датата на кандидатстване.

8. Да не са отпадали на етап: „Практически упражнения на симулатор” през последните 24 месеца от последното им участие в подбор на кандидати за обучение за ръководители на полети за органите за обслужване на въздушното движение (ОВД) в районния и летищните центрове (РЦ/ЛЦ) за ОВД на ДП РВД.

9. Да не са отпадали на етап „Интервю“ на предишни подбори.

10. Да не се отпадали от обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-РП (SATCL) или свидетелство за РП (ATCL).

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;

2. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;

3. Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;

4.. Автобиография - европейски формат Europass, подписана собственоръчно от кандидата.

5. Един брой актуална цветна портретна снимка.

6. Копие на диплома или уверение за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование, подписано собственоръчно за вярност с оригинала. В случай, че дипломата е придобита в учебно заведение в чужбина - кандидатите, завършили висше учебно заведение в чужбина да предоставят диплома за завършено висше образование и удостоверение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето си образование съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

 6.1. Удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, следва да се представи в срок до приключване на процедурата на подбор.

7. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по т. 4. (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams, подписано собственоръчно за вярност с оригинала.

 7.1. Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания, следва да попълнят заявление по образец за явяване на тест за определяне на ниво на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД - в приложените файлове.

 7.2. Кандидати, които не по-рано от 5 години към датата на кандидатстване, при предишен подбор за ръководители на полети, са се явявали на изпит по английски език, организиран от ДП РВД и успешно са покрили ниво B2, следва да отбележат това при попълване на заявлението.

8. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискването по  т. 5. (от изискванията към кандидатите), ако не са български граждани, подписано собственоръчно за вярност с оригинала.

9. Копия на дипломи и сертификати за придобита допълнителна квалификация, при наличието на такива, подписани собственоръчно за вярност с оригинала.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на документите става всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1736; 02 937 1783.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 28.06.2019 г.

Процедури за подбор

Основните етапи на подбора са, както следва:

Етап № 1 – Подбор по документи

Постъпилите документи ще бъдат разглеждани в срок до десет работни дни след приключване срока за прием на документи като кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от подбора по документи.

Етап № 2 – Тест по английски език.

Кандидатите, които не притежават сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по  т. 4. (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, ще бъдат поканени да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД в гр. София.

Етап № 3 – Тест FEAST

Кандидатите, които са преминали успешно Етап № 1 и Етап № 2 (само за кандидатите, за които е приложимо) ще бъдат поканени да се явят на Етап № 3 - полагане на тест FEAST.

Етап № 4 – Получаване на свидетелство за медицинска годност клас 3 - за РП

Успешно преминалите тест FEAST кандидати да бъдат поканени да преминат първоначален медицински преглед за медицинска годност клас 3 за РП. Кандидатите ще преминават допълнителен тест за професионално значими психологически качества за ръководители на полети (РП)  в лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите към НБТМ "Цар Борис ІІІ".

Етап № 5 – Практически упражнения на симулатор

Успешно преминалите тест FEAST кандидати ще бъдат поканени за изпълнение на практически задачи на симулатор.

Етап № 6 – Интервю.

Кандидатите, получили свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за РП ще бъдат поканени на интервю.

ДП РВД си запазва правото, в зависимост от конкретните необходимости, да изменя и/или допълва условията на подбора, като кандидатите подали документи към този момент ще бъдат изрично уведомени.

Заявлeние кандидати - външен подбор
145.01 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB
Декларация лични данни
143.34 KB
Образец на автобиография
251 KB
Инструкция за попълване на автобиография - европейски формат
156.99 KB
Заявление за явяване на тест за определяне на нивото на владеене на английски език
40 KB