BULATSA търси “Експерт електро измервания“ | ДП РВД

BULATSA търси “Експерт електро измервания“

Дата: 
28/03/2019
Срок: 
25/04/2019
Състояние: 
Приключена

Къде?

В София, отдел „Радиочестотни и електро измервания и метрологично осигуряване“

 

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

 

Описание на позицията:

Експерт електро измервания в отдел „Радиочестотни и електро измервания и метрологично осигуряване“ (РЕИМО) извършва планово-профилактични и аварийни електрически измервания за установяване състоянието на:

- кабелни линии СрН и НН;

- силови трансформатори, измервателни трансформатори за релейните защити;

- разпределителни уредби: СрН - КРУ и ЗРУ;

- разпределителни уредби - НН и ел.табла;

- заземителни и мълниезащитни уредби.

 

Отговорностите на Експерт електро измервания в отдел РЕИМО в BULATSA включват:

 • Отговаря за правилното съхранение и използване на различните уреди, съоръжения и прибори в лабораторията, както и за коректното прилагане на измервателните методи;
 • Да изготвя протоколи, удостоверяващи извършените измервания;
 • Да дава предложения за бракуване или ремонтиране на техническо оборудване с влошени параметри;
 • Да участва при пускане в експлоатация и настройка на нови ел. съоръжения;
 • Да участва в работни групи при анализа на причините за възникнали аварии и откази на техническо оборудване свързано с ел. захранването;
 • Да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора.

 

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1 б. „б" от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност - инженер със специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Електрически машини и апарати“, „Електрически мрежи и системи“,  „Електроенергетика“  или др. в сферата на електротехниката и електроенергетиката;
 • Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж по специалността;
 • Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на интернет и специализиран софтуер.

 

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

 

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заеманите длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електротехниката и електроенергетиката;
 • Събеседване/интервю.

 

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787; 02 937 1783; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 25.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор
145.01 KB
Декларация лични данни
143.34 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB