BULATSA търси “Авиоинженер“, сектор „Навигация и метеорологична техника“ | ДП РВД

BULATSA търси “Авиоинженер“, сектор „Навигация и метеорологична техника“

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019
Състояние: 
Приключена

 

Къде?

Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна в сектор „Навигация и МТО техника”

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

 

Описание на позицията:

Осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в секторa, включващи радионавигационни системи за точен подход и кацане; летищни радионавигационни системи; трасови радионавигационни системи; системи за обработка и предоставяне на навигационни данни; автоматизирани системи за дистанционен контрол и управление на радионавигационните съоръжения; автоматизирана метеорологична наблюдателна система (АМНС); Камери за метеорологично видеонаблюдение.

Отговорностите на авиоинженера в сектор „Навигация и МТО техника” в BULATSA включват:

 • Да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектора и въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • Да осъществява наблюдение и контрол и да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • Да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията, а при  необходимост да взема участие за отстраняването им и в извън работно време;
 • Да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и да участва в своевременното им отстраняване.
 • Да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • Да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • Да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • Да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора. Участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • Да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • Да участва в дейността по инсталиране, проверката и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора;

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование - висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Специалност - „Авиационна техника и технологии”, „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, ЕЕАТ, „Съобщителна техника”, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Информатика и компютърни науки” или др. в област Технически науки от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника” както и в сферата на програмирането и информатиката.
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В.
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна грамотност – основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

 

Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания областта на радиоелектрониката и компютърните науки.
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Събеседване (интервю), включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787; 02 937 1783; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор
145.01 KB
Декларация лични данни
143.12 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB