BULATSA търси “Авиоинженер“, сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ | ДП РВД

BULATSA търси “Авиоинженер“, сектор „Летищен радиолокационен комплекс“

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019
Състояние: 
Приключена

 

Къде?

В сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ в Районен/Летищен център за обслужване на въздушното движение – София и Бургас

 

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

 

Описание на позицията:

Авиоинженерите в сектори ЛРЛК в РЦ/ЛЦ за ОВД София и Бургас осъществяват превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление, на специализирана електронно измервателна апаратура и комуникационни устройства за пренос на информация.

Комплекс от съоръжения и системи за наблюдение и управление в:

-обект ЛРЛК, летище София:

- антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (DPC-PC, TMR); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

- „Метеорологичен локатор Meteor 360AC – Вакарел”: антенно–фидерна система; радом; серво система; предавател; приемник; сигнален и радарен процесор; дехидратор; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

 

-обект ЛРЛК, летище Бургас:

- антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (RHP); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

- Многопозиционна система за независим обзор MLAT SAAB MDS: антенно–фидерни системи; отдалечени приемни сензори; отдалечени приемо-предавателни сензори; контролни предаватели; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

 

 

 

Отговорностите на авиоинженера в ЛРЛК в BULATSA включват:

 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектор ЛРЛК и да въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • да осъществява наблюдение и контрол и да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и да участва в своевременното им отстраняване; да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост да избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • да извършва оперативната координация със съответните служби от центровете за ОВД;
 • да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора;
 • да участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • да участва в дейността по инсталиране, проверката, и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) по специалностите: „Авиационна техника и технологии“ и специалности от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност - основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет и мрежови технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора, с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

 

Как да кандидатствате?

Необходими документи

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на радиоелектрониката и компютърните науки;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на езика, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787; 02 937 1783; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор
153.36 KB
Декларация лични данни
143.12 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB