BULATSA търси “Авиоинженер енергетик“ | ДП РВД

BULATSA търси “Авиоинженер енергетик“

Дата: 
31/05/2019
Срок: 
21/06/2019
Състояние: 
Приключена

Къде?

В сектор “Аварийно електрозахранване“, Районен център за обслужване на въздушното движение София (РЦ за ОВД София)

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията:

Авиоинженерът енергетик в сектор „Аварийно електрозахранване“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектор, включващи:

 • Непрекъсваеми електрозахранващи системи;
 • Дизел генератори;
 • Системи за непрекъсваемо превключване на ел. захранването;
 • Токоизправителни системи и акумулаторни батерии;
 • Електрически табла (главни, разпределителни), свързващи горните системи;
 • Електрически схеми на ел. захранване на консуматори от нулева, първа и втора категории;
 • Разпределителни уредби ниско напрежение (НН);
 • Апаратури за защита на електросъоръженията и личния състав.

Отговорностите на авиоинженер енергетик в BULATSA включват:

 • Извършване на периодични огледи и други превантивни дейности на съоръженията в АЕ;
 • Извършване на оперативната поддръжка на съоръженията и въвеждане на параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • Участие при процеса на наблюдение, управление, контрол, преконфигуриране и анализ на отклонения от нормалната работа (загуба или некоректна работа на функционалности) на съоръженията в състава на АЕ;
 • Оценка на отделните ситуации при нарушаване нормалната работа на системите и съоръженията за УВД и избор на подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • Участие при отстраняването на по-сложни откази на системите и дефекти на съоръженията в сектора;
 • Извършване на оперативната и превантивна координация с останалите служби от РЦ за ОВД София, с оглед недопускане или отстраняване откази на системите и съоръженията в АЕ;
 • Осъществяване на наблюдение и контрол на състоянието на съоръженията, обслужвани от сектора, на видео дисплей, по контролно измервателна и сигнализационна апаратура;
 • Извършване дейностите по ежедневното техническо обслужване и отстраняване на откази на съоръженията;
 • Извършване самостоятелно и/или в екип на всички периодични дейности по техническо обслужване, регламентирани от производителите на съоръженията или експлоатационни планове на сектора;
 • Участие в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системи в АЕ.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) - инженер със специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Електроенергетика“ „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Електроника”, „Автоматика и информационни технологии” и други в сферата на електротехниката, електроенергетиката, автоматиката и промишлената електроника;
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В;
 • Компютърна компетентност – базови познания и умения  за работа с компютри под управлението на операционна система MS Windows, използване на браузъри за търсене на информация в Интернет среда и практически умения за работа с приложенията MS Outlook, MS WORD, MS Excel и MS Power Point от пакета на MS Office;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемате длъжността, за която кандидатствате.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от нашия екип!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Работа в сменен режим;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория В;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електротехниката и енергетиката;
 • Събеседване/интервю.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787; 02 937 1783.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 21.06.2019 г.

Заявлeние кандидати - външен подбор
145.01 KB
Декларация лични данни
143.34 KB
Декларация външни кандидати
157.43 KB