Подбор за системен адмнистратор в Централно управление на ДП РВД, гр. София | ДП РВД

Подбор за системен адмнистратор в Централно управление на ДП РВД, гр. София

Дата: 
10/04/2018
Срок: 
04/05/2018
Състояние: 
Архив

Позиция:  Системен администратор

Структурно звено: Сектор „Техническо обслужване на административни системи” (ТОАС), дирекция „Информационни системи”, направление Техническа дейност, Централно управление, ДП РВД

Организация:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

Кратко описание на организацията:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) e юридическо лице, държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна и приложимите регламенти на Европейския съюз.

Организацията предлага:

 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивен социален пакет;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти.

Кратко описание на позицията:

Системният администратор в сектор „Техническо обслужване на административни системи” осъществява администриране, поддръжка и системно развитие на административни информационни системи и мрежови услуги, на компютърна, периферна, комуникационна и презентационна техника и технологии; консултира и оказва помощ на потребителите на информационни системи и компютърна техника.

Детайлно описание на позицията:

 • Отговорности:
  • Инсталира, поддържа и осигурява нормалната работа на хардуера и софтуера на крайните потребители;
  • Актуализира операционните системи и софтуера;
  • Извършва профилактика на системите и софтуера;
  • Инсталира, конфигурира, администрира и поддържа:
   • Microsoft Windows и Windows Server операционни системи във физическа и виртуална среда;
   • Linux базирани операционни системи във физическа и виртуална среда;
   • Microsoft Active Directory;
   • Деловодната система на ДП РВД (Eventis);
  • Администрира, конфигурира и поддържа мрежовата инфраструктура (UTM, firewalls, routers, switches и други мрежови устройства);
  • Конфигурира VPN сървъри и клиенти;
  • Архивира и управлява сигурността на ИТ инфраструктура;
  • Обезпечава сигурността и защитата на информацията;
  • Изготвя анализ на проблеми и предлага решения за отстраняването им;
  • Оказва помощ и консултира служителите на предприятието при справяне с проблеми със зачислени ИТ средства;
  • Участва в планирането, изгражда, поддържа и документира (технически описания, схеми и ръководства) фирмената ИТ инфраструктура, включително хардуер и софтуер;
  • Организира и контролира нормалното функциониране на всички вътрешни и външни ИТ ресурси;
  • Оказва помощ и консултира крайните потребители в предприятието;
  • IT Help desk support към крайни потребители;
  • Оформяне на сервизна документация;
 • Задължителни изисквания:
  • Образование - висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности от професионални направления - компютърни системи, информационни технологии, комуникационна техника, електроника, автоматика както и други в сферата на програмирането и информатиката.
  • Трудов стаж и професионален опит - минимум 3 (три) години стаж по специалността.
  • Опит в компютърни мрежи и информационни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер.
  • Опит в работата поддръжката на персонални компютри, бази данни, компютърни мрежи, операционни системи и софтуер за развойна дейност.
  • Ползване на чужди езици - владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво „B2” съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
  • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Препоръчителни изисквания:
  • Познания за работа с VMware vSphere среда и опит в писането на PowerShell скриптове ще се считат за предимство;
  • Добри познания по Cisco и/или CCNA сертификат и/или CCNP сертификат;
  • Опит в администрирането и/или поддръжката на ERP системи;
  • Опит в администрирането и поддръжката на Microsoft Office 365;
  • Опит в прилагането на ЗОП.
 • Допълнителни изисквания:
  • Способност за разпределяне на времето и планиране при работа с крайни срокове;
  • Практически опит от участие в проекти;
  • Аналитично мислене и проучвателни умения;
  • Организираност;
  • Умение за работа в екип;
  • Отговорност и способност за реална преценка на обстоятелствата;
  • Инициативност и иновативност;
  • Адаптивност при рискови и стресови ситуации;
  • Комуникативност;
  • Градивност и гъвкавост;
  • Желание за усвояване на нови знания;
  • Лоялност и дискретност.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, постоянна заетост, трудов договор с шест месеца изпитателен срок, работно време 8 часа (от 8:30 ч. до 17:00 ч.), както и финансови и социални предпоставки за удовлетвореност. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

Документи за кандидастване:

 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

Начини за провеждане на подбора:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на информационните технологии;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEF). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността;
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите по т. 6 се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-109/ 05.04.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

Документите се подават в срок до 16:00 часа на 04.05.2018 г.

Заявление за явяване на външен подбор
144.52 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
103.9 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
156.98 KB