Подбор за позицията системен администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ в РЦ за ОВД София | ДП РВД

Подбор за позицията системен администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ в РЦ за ОВД София

Дата: 
09/11/2017
Срок: 
08/12/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция - Системен администратор
 • Направление „Оперативни системи“; сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“
 • Районен център за обслужване на въздушното движение - София

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Системният администратор ще осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи наблюдение и управление в сектор СОИПРИ. За изпълняване на длъжността се изискват познaния на конфигурацията, функционалните особености, принципите на действие на обслужваните автоматизирани системи и съоръжения,  както следва: Подсистема „Обработка на полетни данни – FDPS” от система SАТСАS; Система за изобразяване на спомагателна информация IDS; Информационна среда за оперативни данни СТОН; Система за обмен на полетни съобщения OLDI Gate (Shell); Приложно програмно осигуряване на служба „Статистика” включващо връзка с другите центрове за ОВД и връзка с CRCO; Автоматизирана система MINAS; Информационни системи ATIS и VOLMET; Метеорологични системи SALI; AMIS; WRADAR; EumetCast; SADIS; Автоматизирана метеорологична наблюдателна система AWOS – AVIMET, Система за обмен на информация за изпoлзването на въздушното пространство LARA и Система за обмен на аеронавигационни съобщения AFTN/AMHS.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва наблюдение, управление, контрол, преконфигуриране и анализ на отклонения от нормалната работа (загуба или некоректна работа на функционалности) на съоръженията в състава на сектора;
 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията и да следи параметрите им да са в изискваните толеранси, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на  съоръженията;
 • да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията, а при необходимост да продължава работа и в извън работно време за отстраняването им;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи.
 • да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията в сектора;
 • да извършва оперативната координация със съответните служби от центровете за ОВД;
 • да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора;
 • да участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията на обекта;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • да участва в дейността по инсталиране, проверката, и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в оперативните системи.
 • да участва при модернизация и изготвяне на технически задания за нови системи и съоръжения в сектора.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование по специалността „Авиационна техника и технологии” и специалности от професионални направления „Информатика и компютърни науки“, „Математика“ и „Комуникационна и компютърна техника“;
 • При доказан сходен професионален опит над 7 (седем) години, без изискване за специалност.
 • Компютърна компетентност – основни познания по компютърни системи, работещи под управление на операционни системи Windows, Unix и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) или по-високо, със свободно ползване на документация по специалността на английски език;.
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания към кандидатите:

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения, включително при аварии и природни бедствия.

За нас е важен и опитът Ви в техническата сфера като цяло. За профилирането Ви ще се погрижим ние, като Ви обучим на спецификата на позицията и работата със системите ни. Очакваме с еднакъв интерес кандидатури независимо от пола.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални предпоставки за удовлетвореност. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест;
 • Изпит по английски език;
 • Практическа проверка на уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността;
 • Събеседване/интервю.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи, подписано собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен, включително и приложенията към нея;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-396/ 03.11.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732;  02 937 1312; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 08.12.2017г.
Заявление за явяване на външен подбор
383.81 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
257.1 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
398.34 KB