Подбор за позицията авиоинженер - КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“, РЦ за ОВД София | ДП РВД

Подбор за позицията авиоинженер - КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“, РЦ за ОВД София

Дата: 
22/03/2018
Срок: 
27/04/2018
Състояние: 
Архив
 • Позиция – Авиоинженер – КДП
 • Направление „Оперативни системи“; сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“(СОИПРИ)
 • Районен център за обслужване на въздушното движение - София

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Aвиоинженерът – КДП осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи в сектор СОИПРИ. За изпълняване на длъжността се изискват познaния на конфигурацията, функционалните особености, принципните схеми на системите и съоръженията в сектора, както следва: системи за приемане, обработка и предаване на радио-локационна информация (РЛИ); модеми за приемо-предаване и разпределители на РЛИ; системи за многорадарна обработка на РЛИ (мулти-радарни тракери); системи за предупреждения за краткосрочни конфликти (Safety Nets); системи за запис и възпроизвеждане на радарни и системни данни; системи за наблюдение и управление на системите и съоръженията; оперативни системи за изобразяване на планова и радарна информация (ODS); система за дистрибутиране на полетна и радарна информация до РЦ/ЛЦ за ОВД и ЦКИВП; спомагателни системи за анализ на РЛИ; системи за единно време; мрежови устройства, използвани в системите в сектора; специализирана електронно-измервателна апаратура.

 • Задължения на позицията:
 • да осъществява оперативната поддръжка на съоръженията и да въвежда параметрите им в изискваните норми при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на системи в сектора, да предлага решения и да избира подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да участва при оценката на оперативното състояние на системите от сектора и при необходимост да предприема действия за нормализиране на работата им;
 • да осъществява наблюдение и контрол на системите и съоръженията в сектора;
 • да участва в демонтажно-монтажни работи при внедряване и пускане в експлоатация на нова техника;
 • да извършва оперативна координация с доставчици на външни услуги с цел недопускане на откази по системите и съоръженията в сектора или за своевременното им отстраняване;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите в сектора;
 • да осъществява дейностите по техническото обслужване и откази на хардуера на система SATСAS-Tренажор.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование по специалността “Авиационна техника и технологии” и специалности от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника”;
 • Компютърна компетентност – задълбочени познания по компютърни системи, работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Ползване на чужди езици - владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво „B2” съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания към кандидатите
 • Ефективност по време на рискови/стресови ситуации;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Справяне с многобройни отговорности;
 • Умение за работа в екип;
 • Професионализъм;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • Лоялност и дискретност;
 • Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения, включително при аварии и природни бедствия.

За нас е важен и опитът Ви в техническата сфера като цяло. За профилирането Ви ще се погрижим ние, като Ви обучим на спецификата на позицията и работата със системите ни. Очакваме с еднакъв интерес кандидатури независимо от пола.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални предпоставки за удовлетвореност. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електрониката и телекомуникациите;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEF). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-91/ 19.03.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 27.04.2018 г.
Заявление за явяване на външен подбор
144.52 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
103.9 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
156.98 KB