Подбор за позицията авиоинженер в Сектор „Навигация и Метеорологична техника“ в ЛЦ за ОВД Бургас | ДП РВД

Подбор за позицията авиоинженер в Сектор „Навигация и Метеорологична техника“ в ЛЦ за ОВД Бургас

Дата: 
22/03/2018
Срок: 
27/04/2018
Състояние: 
Архив
 • Позиция - Авиоинженер
 • Направление „Оперативни системи“
 • Летищен център за обслужване на въздушното движение – Бургас (ЛЦ за ОВД Бургас)
 • Сектор „Навигация и Метеорологична техника“ към отдел „Комуникации, навигация и обзор“

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Авиоинженерът в сектор „Навигация и МТО техника“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектора, включващи системи за точен подход и кацане ILS, системи DME, Системи CVOR, автоматизирана система за дистанционен контрол и управление на радионавигационните съоръжения RCMS, автоматични прибори за измерване на посоката и скоростта на вятъра, автоматична станция МILOS 500 за налягане, температура, влажност и др. мто елементи, апаратура за локален и дистанционен контрол.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията и въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и предлага съответните решения, участва в своевременното им отстраняване и предлага превантивни мерки;
 • да участва при оценката на работа на системите и съоръженията от сектора и избира подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове, участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията им в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на по-нататъшно нарушаване на информационния поток;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • да осъществява наблюдение и контрол на радионавигационните и метео-технически    средства, разположени на територията ЛЦ за ОВД  Бургас.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) по специалност слаботокова квалификация от професионално направление "Електротехника и електроника", включващо специалностите "Комуникационна техника и технологии", ”Радиотехника”, "Компютърни системи и технологии", "Авиационна техника и технологии", "Автоматика, информационна и управляваща техника"  и др;
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност – работа с персонален компютър с операционни системи DOS, Windows, MS Office с ползване на Интернет и специализиран софтуер;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • Професионализъм;
 • Способност за разрешаване на проблеми;
 • Организираност;
 • Ефективност по време на стресови ситуации;
 • Сътрудничество, дисциплинираност и работа в екип;
 • Да е способен за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните Ви умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква, както и степента Ви на поемане на отговорност и лична дисциплинираност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения, включително при аварии и природни бедствия.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на радиоелектрониката и компютърните науки;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEF). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на основни знания по ОС Windows; Работа с приложни и системни програми, хардуерни интерфейси и локални мрежи, системни настройки и работа с Command Prompt.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-97/ 21.03.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1775; 02 937 1732;  02 937 1312; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 27.04.2018 г.
Заявление за явяване на външен подбор
144.52 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
103.9 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
156.98 KB