Подбор за длъжността „Авиодиспечер“ в отдел „Единен прогностичен център“(ЕПЦ), сектор „Районен прогностичен център“(РПЦ) и сектор „Летищна метеорологична станция“ (ЛМСт) | ДП РВД

Подбор за длъжността „Авиодиспечер“ в отдел „Единен прогностичен център“(ЕПЦ), сектор „Районен прогностичен център“(РПЦ) и сектор „Летищна метеорологична станция“ (ЛМСт)

Дата: 
20/04/2017
Срок: 
26/05/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Авиодиспечер“
 • Отдел „Единен прогностичен център“(ЕПЦ), сектор „Районен прогностичен център“(РПЦ) и сектор „Летищна метеорологична станция“ (ЛМСт)
 • Направление „Оперативна дейност“
 • Районен център за обслужване на въздушното движение София (РЦ за ОВД),  Летищен център за обслужване на въздушното движение Бургас (ЛЦ за ОВД) и Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна (ЛЦ за ОВД)
  Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.
 • Описание на позицията:

Авиодиспечерът в отдел ЕПЦ и сектори РПЦ и ЛМСт провежда редовни, специални и извънредни метеорологични наблюдения с помощта на автоматизирана метеорологична наблюдателна система и визуални наблюдения. Изготвя и разпространява редовни и специални метеорологични сведения в установените кодови форми и отразява в дневника за наблюдения. Извършва обслужване на модул АТИС. При необходимост подпомага изготвянето на полетната документация.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва обслужване по дейността “Метеорологични наблюдения и сведения” в съответствие с придобитата правоспособност, чрез оперативни дежурства по график и на работно място;
 • да следи непрекъснато метеорологичните условия, влияещи на провеждането на полетите в района на летището;
 • да провежда редовни, специални и извънредни метеорологични наблюдения с помощта на автоматизирана метеорологична наблюдателна система (АМНС) и допълва с визуални наблюдения  елементите и явленията, които не се наблюдават с автоматични прибори;
 • да изготвя и разпространява редовни и специални метеорологични сведения в установените кодови форми и ги отразява в дневника за наблюдения;  
 • да уведомява своевременно дежурния авиометеоролог за наблюдавани значими изменения на метеорологичните елементи и опасни явления в района на летището и близката му околност;
 • да контролира достоверността на данните от метеорологичните уреди и системи и при установени несъответствия или съмнения уведомява незабавно определените длъжностни лица;
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – да притежават диплома за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование със специалност физика, със специализация метеорология;
 • Компютърна компетентност
 • владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет и специализиран софтуер;
 • Ползване на чужди езици -  да владеят английски език на ниво съответстващо на ниво А2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) или по-високо, със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Да се български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения и личностни качества:
 • Умения за работа със специализирана  метеорологична, комуникационна и компютърна техника;
 • Ефективност по време на рискови/стресови ситуации;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Умение за работа в екип;
 • Професионализъм;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • Лоялност и дискретност;
 • Да е способен за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест по конспект;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на английски език, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF);
 • Събеседване/интервю.  
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за за придобита образователно-квалификационна степен (вкл. приложенията към дипломата);
  • документ, удостоверяващ професионална квалификация и правоспособност.
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-149/20.04.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 26.05.2017г.
Заявление за участие в подбор на ДП РВД
30.04 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
27.1 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
27.24 KB