Подбор за длъжността специалист в отдел "Управление на въздушното пространство", дирекция "Управление на въздушното движение" | ДП РВД

Подбор за длъжността специалист в отдел "Управление на въздушното пространство", дирекция "Управление на въздушното движение"

Дата: 
20/07/2017
Срок: 
25/08/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Специалист“
 • Отдел „Управление на въздушното пространство“
 • Дирекция „Управление на въздушното движение“
 • Направление „Оперативна дейност“
 • Централно управление

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Специалистът в отдел „Управление на въздушното пространство“ ще подготвя за публикация, обработва, създава и актуализира аеронавигационна информация, данни и карти.

 • Задължения на позицията:
 • да разработва промени в организацията на въздушното пространство на страната;
 • да разработва процедури за полети и свързаните с тях карти за контролираните летища в Република България;
 • да обработва и актуализира данните за трасовата мрежа във въздушното пространство на Република България и съседни въздушни пространства;
 • да обработва и актуализира данните за трасовата мрежа във въздушното пространство на DANUBE FAB;  
 • да подготвя за публикуване аеронавигационни карти;
 • да обработва и предоставя статистическа информация;;
 • да подготвя необходимите материали за публикация в Сборника за АИП на Република България при промени в организацията на въздушното пространство и промени в инфраструктурата на летищата;
 • да създава и актуализира аеронавигационна база данни, необходима за разработване на процедури за полети, изготвяне на аеронавигационни карти и изпращане на Управителя на мрежата към Евроконтрол;
 • разработва софтуерни модули за подпомагане на работата по подготовка на процедури, създаване и актуализиране на аеронавигационна база данни.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – средно;
 • Да имат професионален опит минимум 3 (три) години, в сферата на дизайн на въздушното пространство (участие в проекти за изготвяне на процедури за полети, оценка на препятствията спрямо повърхнините, определени в Анекс 14 за летищата и летищното осигуряване, дизайн на структури от въздушното пространство и др.);
 • Компютърна компетентност
 • работа с персонален компютър с операционни системи Windows, MS Office, специализирани софтуерни продукти CAD и GIS, и такива за дизайн на процедури за полети, ползване на Интернет.
 • Ползване на чужди езици -  ниво на владеене на английски език, съответстващо на ниво B2, съгласно европейската езикова рамка (CEF).
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения:
 • Познания в областта на организацията на въздушното пространство и разработване на процедури за полети;
 • Познания по геодезия и картография;
 • Справяне с многобройни отговорности;
 • Организираност;
 • Гъвкавост;
 • Комуникативност;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Личностни качества:
 • Работа в екип;
 • Тактичност и представителност;
 • Отговорност и дисциплинираност.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Кандидатите, непредоставили сертификат за владеене на английски език съответстващо на ниво В2, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) - изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността..
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за завършено образование;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит в сферата на дизайн на въздушното пространство – служебна бележка, удостоверение, препоръка от работодател и др.
  • сертификат за ниво на владеене на английски език, съответстващо на ниво В2, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF);
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-258/ 18.07.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 25.08.2017г.
Заявление за явяване на външен подбор
377.32 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
253.6 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
391.92 KB