Подбор за длъжността инженер автоматизация - Система за управление на сградата | ДП РВД

Подбор за длъжността инженер автоматизация - Система за управление на сградата

Дата: 
12/07/2017
Срок: 
04/08/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – Инженер автоматизация - Система за управление на сградата (СУС)
 • Районен център за обслужване на въздушното движение – София (РЦ за ОВД София)
 • Направление „Оперативни системи“;
 • Сектор „Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (ОВКИ).

 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Инженер автоматизация в сектор ОВКИ следи за правилната експлоатация и работа на Системата за управление на сградата (СУС) към отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации (ОВКИ). Извършва обслужване, поддръжка и ремонт на СУС в системите за ОВКИ.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва периодични профилактични прегледи, превантивни дейности и аварийни ремонти на съоръженията в сектора.
 • да участва при проверките и обслужването на СУС в системите за ОВКИ.
 • да участва в експлоатационния процес при отстраняване на възникнали технологични и технически проблеми и ремонтирането на блокове и модули, където това е възможно.
 • да спазва всички оперативни, технически и технологични изисквания съгласно нормативните документи и техническа документация.
 • да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения в системите за отопление, вентилация и климатизация.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ в област „Технически науки“ - „Електроника“, „Микроелектроника“, „Силова електроника“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Автоматика, информационна и управляваща техника – системи за управление на сгради“, „Компютърно управление и автоматизация“, КИПиА, както и др. в областта на електрониката и автоматиката.
 • Да имат професионален опит минимум 3 (три) години работа по специалността.
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B1 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
 • Компютърна компетентност – базови познания и умения  за работа с компютри под управлението на операционна система MS Windows, използване на браузъри за търсене на информация в Интернет среда и практически умения за работа с приложенията MS Outlook, MS WORD, MS Excel и MS Power Point от пакета на MS Office.
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения и личностни качества
 • Способност за разпределяне на времето и планиране при работа с крайни срокове;
 • Аналитично мислене и проучвателни умения;
 • Организираност;
 • Комуникативност;
 • Градивност и гъвкавост;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Работа в екип;
 • Способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • Инициативност и иновативност;
 • Адаптивност при рискови и стресови ситуации.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните Ви умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква, както и степента Ви на поемане на отговорност и лична дисциплинираност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електрониката и автоматизацията;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика, съответстващо на В1, съгласно общата европейска езикова рамка (CEF);
 • Събеседване/интервю.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен, включително и приложенията към нея;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-251/11.07.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1774; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 04.08.2017г.
Заявление за явяване на външен подбор
377.35 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
253.59 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
391.92 KB