Подбор за длъжността експерт – метрологично осигуряване | ДП РВД

Подбор за длъжността експерт – метрологично осигуряване

Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Експерт – метрологично осигуряване“
 • Сектор „Лаборатория за калибриране и проверка на средствата за измерване“ (ЛКПСИ)
 • Направление „Техническа дейност“
 • Централно управление
  Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.
 • Описание на позицията:

Експерт-метрологично осигуряване в сектор ЛКПСИ организира и извършва калибрирането и проверката на средствата за измерване, експлоатирани в ДП РВД; разработва документация на еталоните, използвани в сектора, методики за калибриране и проверка на средствата за измерване; изготвя и представя в Българския институт по метрология заявки за калибриране и проверка на еталоните на сектора и средствата за измерване, които не се калибрират и проверяват в сектора; съхранява техническата документация на еталоните, спомагателните средства за измерване, БДС и нормативните документи за калибриране и проверка на средства за измерване; съставя и внася изменения в документите от СУ, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 170025.

 • Задължения на позицията:
 • да организира и извършва калибрирането и метрологичната проверка на СИ
 • да разработва документация на еталоните, използвани в сектора, методики за калибриране и проверка на СИ;
 • да участва в изследването и усъвършенстването на еталоните в сектора;
 • да изготвя и представя в Българския институт по метрология заявки за калибриране и проверка на еталоните на сектора и СИ, които не се калибрират и проверяват в сектора;  
 • да изготвя анализи, справки и предложения за метрологичното осигуряване на ДП РВД;
 • да съхранява техническата документация на еталоните, спомагателните СИ, БДС и нормативните документи за калибриране  и проверка на СИ;
 • да съставя и внася изменения в документите от СУ, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 170025.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – да притежава диплома за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование със специалност в област „Технически науки” от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика ” - електроника, електротехника, автоматика, информационна и управляваща техника.
 • Професионална квалификация - завършено обучение за прилагане на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“.
 • Компютърна компетентност
 • владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет и специализиран софтуер;
 • Ползване на чужди езици -  да владеят английски език на ниво съответстващо на ниво В2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Трудов стаж и професионален опит - минимум 3 (три) години практика в областта на метрологията;
 • Да се български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения и личностни качества:
 • работата изисква задълбочени познания в областта на електрониката, електротехниката и измервателната техника;
 • познания в областта на законовата, научната и приложната метрология;
 • познания в областта на калибриране на средства за измерване (СИ) и системите за управление;
 • способност за разпределяне на времето и планиране при работа с крайни срокове;
 • комуникативност;
 • работа в екип;
 • организираност;
 • желание за усвояване на нови знания;

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електрониката, електротехниката, измервателната техника и компютърните науки;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на английски език, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF);
 • Практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността
 • Събеседване/интервю.  
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен (вкл. приложенията към дипломата);
  • сертификат от завършено обучение за прилагане на изискванията на стандарти БДС EN ISO/IEC „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“.
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-271/01.08.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 15.09.2017г.
Заявление за участие във външен подбор
377.35 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
253.6 KB
Декларация за явяване на външен подбор
391.94 KB