Подбор за длъжността експерт - радиочестотни измервания | ДП РВД

Подбор за длъжността експерт - радиочестотни измервания

Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Експерт – радиочестотни измервания“
 • Сектор „Лаборатория за калибриране и проверка на средствата за измерване“ (ЛКПСИ)
 • Направление „Техническа дейност“
 • Централно управление
  Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.
 • Описание на позицията:

Експерт – радиочестотни измервания в сектор ЛКПСИ извършва дейности по измервания и настройки на параметрите на комуникационни и  радио-навигационни средства и системи в ДП РВД; използва съответната апаратура и извършва измервания на параметрите на съоръженията и системите, в съответствие с инструкциите за измерване и техническа поддръжка и експлоатация на тези системи и съоръжения; участва в измервания за осигуряване на електромагнитна съвместимост между потребителите на радиочестотен ресурс в районите на гражданските летища и радиотехнически обекти на ДП РВД.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва проверка на параметрите на радио-комуникационните и радио-навигационните съоръжения в ДП РВД, използвайки съответната измервателна апаратура;
 • да измерва  затихването на работната честота на високочестотните резонаторни филтри, както и ширината на лентата за съответния канал;
 • да измерва техническите параметри на радио навигационни системи и съоръжения, съгласно норми на EUROCAE, ICAO и др. международни организации;
 • да отчита допустимите отклонения на радио-комуникационните и радио- навигационните съоръжения според толерансите, зададени в спецификациите на производителите;  
 • да извършва измервания на радиочестотния спектър, като използва необходимата  измервателна апаратура;
 • да извършва измервания  на заземителни и мълниезащитни инсталации на обекти в центровете за ОВД в страната;
 • да издава протоколи за извършените измервания, съвместно с поддържащия персонал  на съответните системи/съоръжения;
 • да участва в измервания на параметрите при въвеждане в редовна експлоатация на нови радио-комуникационни и радио-навигационни системи и съоръжения от оперативни системи, в районния и летищни центрове за ОВД;
 • да участва в провеждането на периодични проверки на параметрите на радио-комуникационни и радио навигационните системи;
 • да участва в процеса по ежегодното подготвяне и изпращане на апаратурата за калибровка и издаване на сертификат за годност.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – да притежава диплома за висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование със специалност в област „Технически науки”, от професионални направления: „Комуникационна техника и технологии”, „Съобщителна техника“, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Електроника”, „Изчислителна техника”, „Компютърни системи и технологии”, „Авиационна техника и технологии”, ЕЕАТ, „Автоматика, информационна и управляваща техника”.
 • Компютърна компетентност
 • владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет и специализиран софтуер;
 • Ползване на чужди езици -  да владеят английски език на ниво съответстващо на ниво В2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Трудов стаж и професионален опит - минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на радиочестотните измервания или радиомониторинг;
 • Да се български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения и личностни качества:
 • Професионализъм;
 • Творчество и инициативност;
 • Организираност и аналитично мислене;
 • Ефективност по време на стресови ситуации;
 • Работа в екип
 •  Дисциплинираност;
 • Сътрудничество;
 • Комуникативност;
 • Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на радиотехниката, измервателната техника и компютърните науки;
 • Изпит по английски език, включващ писмен тест и устно интервю за определяне ниво на владеене на английски език, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF);
 • Практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността
 • Събеседване/интервю.  
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
  • диплома за за придобита образователно-квалификационна степен (вкл. приложенията към нея);
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-272/01.08.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 15.09.2017 г.
Заявление за участие във външен подбор
377.35 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
253.6 KB
Декларация за явяване на външен подбор
391.94 KB