Подбор за длъжността експерт в отдел "информационна сигурност" | ДП РВД

Подбор за длъжността експерт в отдел "информационна сигурност"

Дата: 
25/10/2017
Срок: 
30/11/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Eксперт“
 • Отдел „Информационна сигурност“
 • Дирекция „Информационни системи“
 • Направление „Техническа дейност“
 • Централно управление

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Експертът в отдел „Информационна сигурност“ ще изпълнява дейности по разработването, актуализацията и контрола на изпълнението на нормативни документи и регламенти, свързани с информационната сигурност в процесите на проектиране, внедряване, техническо обслужване и експлоатация на използваните информационни системи и технологии в ЦУ, РЦ и ЛЦ на ДП РВД.

 • Задължения на позицията:
 • да изготвя вътрешно-нормативна документация – инструкции, процедури, допълнителни документи свързани със сигурността на информацията;
 • да участва в поддържането и развитието на системата за управление на сигурността на информацията на ДП РВД (СУСИ) в частта ИТ;
 • да участва в провеждането на мероприятия за обучение и повишаване на квалификацията на оперативния инженерен и технически персонал в ДП РВД в областта на информационната сигурност;
 • да провежда първоначални инструктажи и обучения на служителите по  информационна сигурност;
 • да участва в подготовката и/или провеждането на тестове и/или одити на информационната инфраструктура;
 • да участва в разследването на инциденти по сигурността с ИТ системи и услуги;
 • да участва във вътрешни одити по ISO/IEC27001;
 • да участва в дейности по сертифициране и ресертифициране на ДП РВД по ISO/IEC27001;
 • да участва в изготвянето на необходимата проектна документация при внедряване на информационни системи в частта сигурност и защита на системите, компютърната мрежа и данните;
 • да участва в определяне на хардуерните и софтуерните изисквания за модернизиране на съществуващите и внедряването на нови информационни технологии и системи в съответствие с европейските и националните стандарти и препоръки;
 • да участва в разработването на планове за управление на качеството, планове по безопасност, планове за управление на проекти, при реализацията на проекти за модернизация на информационните технологии и системи за осигуряване на организацията на въздушното движение.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности от професионални направления: „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Математика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство” или аналогични направления в сферата на информатиката, информационните системи, компютърните науки, електрониката, автоматиката, комуникациите, авиационна техника и технологии.;
 • Да имат професионален опит минимум 3 (три) години, отговарящ на естеството на задълженията за позицията, включително:
 • Професионален опит в някое от следните направления –  информатика и компютърни науки, информационна сигурност и одитиране и/или внедряване на системи за управление на информационната сигурност на базата на международния стандарт ISO/IEC27001;
 • Задълбочена подготовка в областта на компютърните и информационните технологии, информационната сигурност в компютърните мрежи и междумрежовите комуникации, системния софтуерен инженеринг – проектиране, разработване, интеграция и внедряване на информационни системи;
 • Опит при внедряване на технически решения и политики по информационна сигурност;
 • Опит в изготвянето на вътрешно-нормативна документация – инструкции, процедури, методики и други дейности свързани със сигурността на информацията;
 • Опит в изготвяне на документации при внедряване на информационни системи в частта сигурност и защита на системите и данните;
 • Опит в областта на информационните технологии и информационната сигурност.
 • Компютърна компетентност:
 • задълбочени познания по информатика и компютърни науки, информационна сигурност и одитиране и/или внедряване на системи за управление на информационната сигурност на базата на международния стандарт ISO/IEC27001.
 • Ползване на чужди езици - владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво „B2” съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF) със свободно ползване на документация по специалността на английски език
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Умения и личностни качества:
 • способност за разпределяне на времето и планиране при работа с крайни срокове;
 • практически опит от участие в проекти;
 • практически опит при внедряване на софтуерни решения и политики по информационна сигурност;
 • аналитично мислене и проучвателни умения;
 • организираност;
 • умение за работа в екип;
 • отговорност и способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • инициативност и иновативност;
 • адаптивност при рискови и стресови ситуации;
 • комуникативност;
 • градивност и гъвкавост;
 • желание за усвояване на нови знания;
 • лоялност и дискретност.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика, съответстващо на ниво В2, съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF);
 • Събеседване/интервю.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен, включително и приложенията към нея;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-378/ 24.10.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 30.11.2017г.
Заявление за явяване на външен подбор
383.81 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
257.1 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
398.34 KB