Подбор за длъжността Авиоинженер-енергетик в ЛЦ за ОВД Пловдив | ДП РВД

Подбор за длъжността Авиоинженер-енергетик в ЛЦ за ОВД Пловдив

Дата: 
02/11/2017
Срок: 
30/11/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – Авиоинженер-енергетик
 • Летищен център за обслужване на въздушното движение–Пловдив (ЛЦ за ОВД Пловдив)
 • Направление „Оперативни системи“;
 • Сектор „Енерго-механично осигуряване“ (ЕМО).

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

  Авиоинженерът-енергетик осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и управление в сектор ЕМО, включващи кабелни линии СрН и НН, разпределителни уредби: СрН - ЗРУ и КРУ, НН - разпределителни уредби и ел. табла, вътрешни и външни осветителни уредби, дизелгенератори - част електро, електродвигатели и преобразуватели, комутационни апарати и пусково-регулираща и измерителна апаратура, акумулаторни батерии и зарядни устройства.

 • Задължения на позицията:
 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията и да въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата;
 • да участва при анализа на причините за възникнали аварии и откази на системи в сектора, да предлага съответните решения и да участва в своевременното им отстраняване;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите;
 • да извършва ежедневно, седмично, месечно и годишно (ПЛУ, ЕЗУ) техническо обслужване и отстраняване на дефекти и откази на съоръженията;
 • да участва при оценката на работа на системите и съоръженията от сектора и избира подход за нормализиране на работата им в най-кратки срокове; да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията им в зависимост от потребностите и възможностите, с цел предотвратяване на по-нататъшно нарушаване на електрозахранването;
 • да извършва оперативна координация с диспечерските и аварийни служби на Електроразпределителните и Електроснабдителни предприятия, с оглед недопускане или отстраняване откази на системите и съоръженията в сектора;
 • да участва в демонтажно-монтажните работи при внедряване и пускане в експлоатация на нова техника;
 • да осъществява наблюдение и контрол на видео дисплей за състоянието на съоръженията, по контролно измервателната и сигнализационна апаратурата, обслужвани от ЛЦ за ОВД Пловдив;
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности „Електротехника“, „Електроснабдяванe“, „Електроника“, „Автоматизация на производството“, „Електроенергетика и електрообзавеждане”, “Tранспортна техника и технологии”, „Aвиационна техника и технологии” или други в сферата на електротехниката и енергетиката;
 • Да имат професионален опит минимум 3 (три) години работа по специалността.
 • Да притежават валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория „В";
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво B1 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
 • Компютърна компетентност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на DOS, Windows, Microsoft Office c ползване на интернет и специализиран софтуер;
 • Да са български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания:
 • Специални умения и личностни качества
 • Ефективност по време на рискови/стресови ситуации;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Справяне с многобройни отговорности;
 • Умение за работа в екип;
 • Професионализъм;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • Лоялност и дискретност;
 • Да е способен за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните Ви умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква, както и степента Ви на поемане на отговорност и лична дисциплинираност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на електротехниката и енергетиката;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика, съответстващо на В1, съгласно общата Eвропейска езикова рамка (CEF);
 • Събеседване/интервю.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен, включително и приложенията към нея;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория „В".
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-391/01.11.2017г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1732; 02 937 1312; 02 937 1775; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 30.11.2017г.

 

 

Заявление за явяване на външен подбор
383.81 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
257.1 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
398.34 KB