Подбор за авиоинженери в летищните радиолокационни комплекси в РЦ за ОВД София и ЛЦ за ОВД Бургас | ДП РВД

Подбор за авиоинженери в летищните радиолокационни комплекси в РЦ за ОВД София и ЛЦ за ОВД Бургас

Дата: 
26/03/2018
Срок: 
16/04/2018
Състояние: 
Архив
 • Позиция - Авиоинженер
 • Направление „Оперативни системи“;
 • Районен/Летищен център за обслужване на въздушното движение – София и Бургас
 • Сектори към отдел „Комуникации, навигация и обзор“:
   „Летищен радиолокационен комплекс“ (ЛРЛК), РЦ за ОВД София;

   „Летищен радиолокационен комплекс“ (ЛРЛК), ЛЦ за ОВД Бургас.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позициите:

Авиоинженерите в сектори ЛРЛК в РЦ/ЛЦ за ОВД София и Бургас осъществяват превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление, включващи първичен обзорен радиолокатор (PSR), система за първична обработка на радиолокационнaта информация (екстрактор), система за вторична обработка на радиолоакционната информация (монорадарен тракер), система за наблюдение и управление на PSR/MSSR, специализирана електронно измервателна апаратура, комуникационни устройства за пренос на информация.

Комплекс от съоръжения и системи за наблюдение и управление в:

-обект ЛРЛК, летище София:

- антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (RHP, DPC-PC, TMR); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

- „Метеорологичен локатор Meteor 360AC – Вакарел”: антенно–фидерна система; радом; серво система; предавател; приемник; сигнален и радарен процесор; дехидратор; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

обект ЛРЛК, летище Бургас:

- антенно–фидерна система и задвижване на антената; предавател на първичен радиолокатор; приемник на първичен радиолокатор; предавател на вторичен радиолокатор; приемник на вторичен радиолокатор; блокове за обработка на радарни данни (RHP, DPC-PC, TMR); комуникационни устройства за предаване на данни; система за мониторинг и контрол (RCMS); специализирана електронно измервателна апаратура.

- Многопозиционна система за независим обзор MLAT SAAB MDS: антенно–фидерни системи; отдалечени приемни сензори; отдалечени приемо-предавателни сензори; контролни предаватели; мрежови комуникационни устройства за предаване на данни; специализирана електронно измервателна апаратура.

Задължения на позициите:

 • да извършва оперативната поддръжка на съоръженията в сектор ЛРЛК и да въвежда параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата им;
 • да осъществява наблюдение и контрол и да извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора;
 • да участва при отстраняването на откази и дефекти по съоръженията;
 • да анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и да участва в своевременното им отстраняване; да предлага съответните решения и превантивни мерки за повишаване на нивото на безопасност на системите и съоръженията;
 • да участва при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора и при необходимост да избира начин за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • да участва във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията на оперативните системи в сектора в зависимост от потребностите и възможностите на дадено работно място, с цел предотвратяване на откази или дефекти на оперативните системи;
 • да извършва оперативната координация със съответните служби от центровете за ОВД;
 • да попълва оперативно-техническата документация, регламентирана от нормативните документи за сектора.
 • да участва във воденето на статистика и анализи на отказите на съоръженията с цел предлагане на нови решения, изключване на повтарящи се откази и поддържане на съоръженията в оптимални параметри;
 • да участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на системите
 • да участва при изготвяне на технически задания за нови системи и за модернизация на съществуващи съоръжения в сектора;
 • да участва в дейността по инсталиране, проверката, и въвеждане в експлоатация на нови системи и технически средства в сектора.

Квалификация и умения/ Изисквания:

 • Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б, „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) по специалностите: „Авиационна техника и технологии“ и специалности от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво съответстващо на ниво „B2” съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност - основни познания по компютърни системи работещи под управление на операционни системи Windows и Linux, интернет и мрежови технологии, офис приложения, специализиран софтуер;
 • Да се български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;

Допълнителни изисквания:

 • Ефективност по време на рискови/стресови ситуации;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Справяне с многобройни отговорности;
 • Умение за работа в екип;
 • Професионализъм;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • Лоялност и дискретност;
 • Да е способен за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, в това число при аварии и природни бедствия.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи заемането на позициите. Търсените кандидати трябва да са способни да взимат бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните задължения, включително при аварии и природни бедствия.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в радиоелектрониката и компютърните науки;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEF). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване (интервю), включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства.
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
 • Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
  - диплома за придобита образователно-квалификационна степен;

  - при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, владеене на чужд език и др.);

 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН);
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със заповед № РД-22-77/ 14.03.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1775; 02 937 1312; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 16.04.2018 г.
Заявление за явяване на външен подбор
152.87 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
156.98 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
103.9 KB