Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0006
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.26 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
1.01 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.13 MB
Решение за промяна
Публикувано на 28.04.2016
0.08 MB
Образец № 9.1 към документацията (след Решение за промяна) - Таблица за съответствие по І-ва обособена позиция
Публикувано на 03.05.2016
0.02 MB
Техническа спецификация за І-ва обособена позиция (след Решение за промяна)
Публикувано на 03.05.2016
0.02 MB
Уведомление за промяна на датата за отваряне на офертите на участниците
Публикувано на 04.05.2016
0.07 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 27.06.2016
0.07 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 12.07.2016
0.11 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 12.07.2016
0.23 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 12.07.2016
0.2 MB
Решение за класиране
Публикувано на 12.07.2016
0.06 MB
Информация за сключен договор по обособени позиции №№ 1, 2 и 3
Публикувано на 17.09.2016
0.2 MB
Договор № 371/16.09.2016 г. по обособена позиция № 1
Публикувано на 17.09.2016
0.52 MB
Договор № 352/01.09.2016 г. по обособена позиция № 2
Публикувано на 17.09.2016
0.47 MB
Договор № 370/16.09.2016 г. по обособена позиция № 3
Публикувано на 17.09.2016
0.56 MB
Допълнително споразумение № 383/30.09.2016 г. към договор № 371/16.09.2016 г. по обособена позиция № 1
Публикувано на 30.09.2016
0.18 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1
Публикувано на 23.11.2016
0.13 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2
Публикувано на 23.11.2016
0.12 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3
Публикувано на 23.11.2016
0.12 MB