Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0014
Дата на архивиране:
26.07.2018
Решение за откриване на процедура
Публикувано на 20.07.2016
0.06 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 20.07.2016
0.11 MB
Документация за участие
Публикувано на 20.07.2016
0.88 MB
Образци
Публикувано на 20.07.2016
0.1 MB
Разяснения изх. № 92-00-106/08.08.2016 г.
Публикувано на 08.08.2016
0.05 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 30.08.2016
0.15 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 08.09.2016
0.05 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 13.09.2016
0.08 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 13.09.2016
0.08 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 13.09.2016
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 13.09.2016
0.05 MB
Договор
Публикувано на 11.10.2016
2.85 MB
Обявление за възлагане на поръчка
Публикувано на 11.10.2016
0.09 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 20.03.2018
0.47 MB