Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0008
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.05 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.25 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
1.22 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Приложения към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.14 MB
Протокол № 1/11.07.2016 г. от работата на комисията
Публикувано на 12.07.2016
0.38 MB
Уведомление за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на 03.08.2016
0.04 MB
Протокол № 2/28.07.2016 г. от работата на комисията
Публикувано на 18.08.2016
0.63 MB
Протокол № 3/11.08.2016 г. от работата на комисията
Публикувано на 18.08.2016
0.11 MB
Решение № РД-28-566/18.08.2016 г. за класиране и определяне на изпълнител
Публикувано на 18.08.2016
0.35 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.11.2016
0.09 MB
Договор № 432/04.11.2016 г.
Публикувано на 04.11.2016
6.79 MB
Допълнително споразумение № 99/02.02.2017 г. към Договор № 432/04.11.2016 г.
Публикувано на 06.03.2017
0.07 MB
Допълнително споразумение № 531/28.12.2017 г. към Договор № 432/04.11.2016 г.
Публикувано на 28.12.2017
0.08 MB