Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0005
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 16.03.2016
0.05 MB
Документация за участие
Публикувано на 16.03.2016
2.29 MB
Образци към документация за участие
Публикувано на 16.03.2016
0.07 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 16.03.2016
0.33 MB
Разяснения № 92-00-45/18.04.2016 г.
Публикувано на 18.04.2016
0.13 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на 02.06.2016
0.05 MB
Протокол № 1/04.05.2016 г. от работата на комисията за раглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 16.06.2016
0.08 MB
Протокол № 2/30.05.2016 г. от работата на комисията за раглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 16.06.2016
1.6 MB
Протокол № 3/07.06.2016 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 16.06.2016
0.14 MB
Решение № РД-28-410/16.06.2016 г. за класиране и избор на изпълнител
Публикувано на 16.06.2016
0.14 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 15.08.2016
0.08 MB
Договор № 326/11.08.2016 г.
Публикувано на 15.08.2016
4.33 MB
Договор за подизпълнение
Публикувано на 29.11.2016
0.36 MB
Обявление № 12-00-273/01.09.2017 г. за приключване на договор за обществена поръчка № 326/11.08.2016 г.
Публикувано на 11.09.2017
0.17 MB