Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Дата на архивиране:
09.02.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.01.2016
0.04 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.01.2016
0.29 MB
Приложения към документацията за участие
Публикувано на 14.01.2016
0.08 MB
Подробна Количествено-стойностна сметка
Публикувано на 14.01.2016
0.12 MB
Работен инвестиционен проект
Публикувано на 14.01.2016
20.72 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 09.07.2018
0.09 MB