Възлагане чрез събиране на оферти

Идентификационен номер:
9060162
Дата на архивиране:
26.07.2018
Обява
Публикувано на 12.12.2016
0.29 MB
Приложение № 1
Публикувано на 12.12.2016
0.26 MB
Образци
Публикувано на 12.12.2016
0.04 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 12.12.2016
0.04 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 20.12.2016
0.04 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 10.01.2017
0.27 MB
Договор
Публикувано на 06.03.2017
0.92 MB