Рамково споразумение

Идентификационен номер:
00222-2015-0003
Дата на архивиране:
03.05.2019
Решение за откриване на процедурата (FID: 6738)
Публикувано на 06.04.2015
0.09 MB
Обявление (FID: 6739)
Публикувано на 06.04.2015
0.42 MB
Документация за участие (FID: 6742)
Публикувано на 06.04.2015
0.53 MB
Приложения към документацията за участие (FID: 6743)
Публикувано на 06.04.2015
0.84 MB
Разяснения по документацията за участие изх. № 92-00-52/04.05.2015 г. (FID: 6904)
Публикувано на 04.05.2015
0.07 MB
Разяснения по документацията за участие изх. № 92-00-54/08.05.2015 г. (FID: 7186)
Публикувано на 08.05.2015
0.05 MB
Протокол № 1 от работата на комисията във връзка с разглеждане на документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор (FID: 7185)
Публикувано на 12.06.2015
0.58 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 7838)
Публикувано на 05.08.2015
0.06 MB
Протокол № 2 от работата на комисията (FID: 7933)
Публикувано на 19.08.2015
1.6 MB
Протокол № 3 от работата на комисията (FID: 7934)
Публикувано на 19.08.2015
0.18 MB
Решение за класиране на участниците в процедурата (FID: 7935)
Публикувано на 19.08.2015
0.1 MB
Информация за освободена гаранция за участие (FID: 8231)
Публикувано на 28.09.2015
0.01 MB
Рамково споразумение № 376/26.10.2015 г. - част № 1 (FID: 8426)
Публикувано на 27.10.2015
2.6 MB
Рамково споразумение № 376/26.10.2015 г. - част № 2 (FID: 8427)
Публикувано на 27.10.2015
5.79 MB
Рамково споразумение № 376/26.10.2015 г. - част № 3 (FID: 8428)
Публикувано на 27.10.2015
3.95 MB
Рамково споразумение № 375/26.10.2015 г. - част № 1 (FID: 8429)
Публикувано на 27.10.2015
3.42 MB
Рамково споразумение № 375/26.10.2015 г. - част № 2 (FID: 8430)
Публикувано на 27.10.2015
3.43 MB
Рамково споразумение № 374/26.10.2015 г. - част № 1 (FID: 8431)
Публикувано на 27.10.2015
2.64 MB
Рамково споразумение № 374/26.10.2015 г. - част № 2 (FID: 8432)
Публикувано на 27.10.2015
4.35 MB
Информация за сключени рамкови споразумения №№ 374, 375 и 376 от 26.10.2015 г. (FID: 8444)
Публикувано на 28.10.2015
0.25 MB
Информация за освободени гаранции за участие (FID: 8485)
Публикувано на 04.11.2015
0.01 MB
Информация за освободени гаранции за участие (FID: 8513)
Публикувано на 09.11.2015
0.01 MB
Покана № 26-00-43/11.01.2016 г.
Публикувано на 12.01.2016
1.15 MB
Разяснения към Покана № 26-00-43/11.01.2016 г.
Публикувано на 15.01.2016
0.06 MB
Разяснения към Покана № 26-00-43/11.01.2016 г.
Публикувано на 25.01.2016
0.05 MB
Покана № 26-00-169/04.02.2016 г.
Публикувано на 04.02.2016
1.54 MB
Разяснения към покана изх. № 26-00-169/04.02.2016 г.
Публикувано на 15.02.2016
0.32 MB
Решение № РД-28-103/16.02.2016 г. за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Текущи ремонти на ведомствени жилища, стопанисвани от ДП РВД”
Публикувано на 16.02.2016
0.06 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на ведомствени жилища, стопанисвани от ДП РВД”
Публикувано на 16.02.2016
0.23 MB
Решение за класиране № РД-28-158/07.03.2016 г.
Публикувано на 07.03.2016
0.13 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основни и текущи ремонти в УВПБ на ДП РВД в к.к. „Св. Св. Константин и Елена” и „Камчия”
Публикувано на 07.03.2016
0.28 MB
Информация за сключен договор № 107/23.03.2016 г.
Публикувано на 30.03.2016
0.09 MB
Договор № 107/23.03.2016
Публикувано на 30.03.2016
0.98 MB
Договор № 106/23.03.2016 г.
Публикувано на 30.03.2016
0.8 MB
Информация за сключен договор № 106/23.03.2016 г.
Публикувано на 30.03.2016
0.11 MB
Покана № 26-00-556/21.04.2016 г.
Публикувано на 21.04.2016
1.07 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.106/23.03.2016
Обновено на 27.04.2016
0.01 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущи ремонти на санитарни помещения в ЕЦ за УВД"
Публикувано на 30.05.2016
0.37 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител № РД-28-366/27.05.2016 г.
Публикувано на 30.05.2016
0.05 MB
Договор № 233/20.06.2016 г.
Публикувано на 20.06.2016
0.55 MB
Информация за сключен договор № 233/20.06.2016 г.
Публикувано на 21.06.2016
0.09 MB
Информация за изпълнението на договор № 107/23.03.2016 г.
Публикувано на 05.07.2016
0.06 MB
Договор № 340/22.08.2016 г.
Публикувано на 01.09.2016
1.36 MB
Информация за сключен договор № 340/22.08.2016 г.
Публикувано на 01.09.2016
0.09 MB
Договор № 369/14.09.2016 г.
Публикувано на 16.09.2016
1.01 MB
Информация за сключен договор № 369/14.09.2016 г.
Публикувано на 16.09.2016
0.13 MB
Покана изх. № 26-00-1711/24.10.2016 г.
Публикувано на 25.10.2016
1.82 MB
Разяснения към Покана № 26-00-1711/24.10.2016 г.
Публикувано на 09.11.2016
0.1 MB
Информация за изпълнението на договор № 106/23.03.2016 г.
Публикувано на 23.11.2016
0.14 MB
Разяснения към Покана № 26-00-1711/24.10.2016 г.
Публикувано на 24.11.2016
0.55 MB
Уведомление към Покана № 26-00-1711/24.10.2016 г.
Публикувано на 28.11.2016
0.04 MB
Информация за изпълнението на договор № 233/20.06.2016 г.
Публикувано на 09.01.2017
0.2 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основни и текущи ремонти на ЕЦ за УВД”
Публикувано на 16.01.2017
0.42 MB
Решение за класиране № 28-22/13.01.2017 г.
Публикувано на 16.01.2017
0.06 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-124/23.01.2017 г.
Публикувано на 26.01.2017
2.85 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-144/26.01.2017 г.
Публикувано на 26.01.2017
2.19 MB
Разяснения към Покана № 26-00-124/23.01.2017 г.
Публикувано на 15.02.2017
0.1 MB
Договор № 94/24.02.2017 г.
Публикувано на 27.02.2017
1.38 MB
Информация за сключен договор № 94/24.02.2017 г.
Публикувано на 27.02.2017
0.14 MB
Покана изх. № 26-00-569/30.03.2017 г.
Публикувано на 30.03.2017
1.38 MB
Протокол от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущи ремонти в УВПБ на ДП РВД в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" и "Камчия"
Публикувано на 12.04.2017
0.4 MB
Решение за класиране № РД-28-257/12.04.2017 г.
Публикувано на 12.04.2017
0.09 MB
Договор
Публикувано на 12.05.2017
0.82 MB
Информация за сключен договор № 175/11.05.2017 г.
Публикувано на 12.05.2017
0.09 MB
Покана № 26-00-1155/03.07.2017 г.
Публикувано на 04.07.2017
1.25 MB
Протокол от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Извършване на основни и текущи ремонти по обекти към ЛЦ за ОВД Бургас""
Публикувано на 24.07.2017
0.39 MB
Решение за класиране № РД-28-502/24.07.2017 г.
Публикувано на 24.07.2017
0.12 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-1401/03.08.2017 г.
Публикувано на 03.08.2017
1.32 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на обекти към УВПБ на ДП РВД в град Банско“
Публикувано на 04.08.2017
0.5 MB
Решение за класиране № РД-28-542/04.08.2017 г.
Публикувано на 04.08.2017
0.07 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти на сгради на ТЛРК „Черни връх”
Публикувано на 08.08.2017
0.22 MB
Решение № РД-28-548/08.08.2017 г. за преустановяване избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти на сгради на ТЛРК „Черни връх”
Публикувано на 08.08.2017
0.04 MB
Информация за изпълнението на договор № 175/11.05.2017 г.
Публикувано на 28.08.2017
0.19 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-1592/28.08.2017 г.
Публикувано на 28.08.2017
1.75 MB
Информация за сключен договор № 331/29.08.2017 г.
Публикувано на 30.08.2017
0.1 MB
Договор № 331/29.08.2017 г.
Публикувано на 30.08.2017
1.43 MB
Споразумение № 338/01.09.2017 г. към договор № 331/29.08.2017 г.
Публикувано на 11.09.2017
0.1 MB
Информация за сключен договор № 340/01092017 г.
Публикувано на 11.09.2017
0.09 MB
Договор № 340/01.09.2017 г.
Публикувано на 11.09.2017
2.22 MB
Решение за класиране № РД-28-622/11.09.2017 г.
Публикувано на 11.09.2017
0.1 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на помещение в сградата на ЕЦ за УВД за осигуряване на помещение за работа по проекти по програма SESAR2020”
Публикувано на 11.09.2017
0.31 MB
Споразумение № 354/12.09.2017 г. към Договор № 340/01.09.2017 г.
Публикувано на 12.09.2017
0.1 MB
Информация за изпълнението на договор № 340/22.08.2016 г.
Публикувано на 12.09.2017
2 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-1713/13.09.2017 г.
Публикувано на 13.09.2017
2.06 MB
Разяснения към Покана № 26-00-1639/ 01.09.2017
Публикувано на 18.09.2017
0.07 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-1783/21.09.2017 г.
Публикувано на 21.09.2017
1.82 MB
Решение № РД-28-701/03.10.2017 г.
Публикувано на 03.10.2017
0.12 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти в обекти към Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Пловдив”
Публикувано на 03.10.2017
0.37 MB
Решение № РД-28-725/12.10.2017 г. за преустановяване избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на козирка и входна част на Единния център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД)”
Публикувано на 12.10.2017
0.06 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на козирка и входна част на Единния център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД)”
Публикувано на 12.10.2017
0.26 MB
Покана за представяне на оферти № 26-00-1946/13.10.2017 г.
Публикувано на 13.10.2017
1.47 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител изх. № РД-28-735/16.10.2017 г.
Публикувано на 16.10.2017
0.08 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти на сгради на Трасеви радиолокационен комплекс (ТЛРК) „Черни връх”
Публикувано на 16.10.2017
0.3 MB
Договор № 415/20.10.2017 г.
Публикувано на 20.10.2017
0.92 MB
Информация за сключен договор № 415/20.10.2017 г.
Публикувано на 20.10.2017
0.11 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител № РД-28-758/25.10.2017 г.
Публикувано на 25.10.2017
0.06 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти в обекти към Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Горна Оряховица“
Публикувано на 25.10.2017
0.49 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-2075/31.10.2017 г.
Публикувано на 31.10.2017
2.27 MB
Решение за класиране № РД-28-829/13.11.2017 г.
Публикувано на 13.11.2017
0.08 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма и други съпътстващи строително-монтажни работи във ведомствени апартаменти на ДП РВД”
Публикувано на 13.11.2017
0.39 MB
Решение за преустановяване избора на изпълнител № РД-28-853/17.11.2017 г.
Публикувано на 17.11.2017
0.07 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти на обекти на Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) гр. София“
Публикувано на 17.11.2017
0.46 MB
Договор № 457/17.11.2017 г.
Публикувано на 20.11.2017
1.59 MB
Информация за сключен договор № 457/17.11.2017 г.
Публикувано на 20.11.2017
0.1 MB
Договор № 459/17.11.2017 г.
Публикувано на 20.11.2017
0.92 MB
Информация за сключен договор № 459/17.11.2017 г.
Публикувано на 20.11.2017
0.09 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти на обекти към Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица и Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) - Варна"
Публикувано на 28.11.2017
0.51 MB
Решение за класиране РД-28-890/28.11.2017 г.
Публикувано на 28.11.2017
0.1 MB
Договор № 501/13.12.2017 г.
Публикувано на 15.12.2017
1.01 MB
Информация за сключен договор № 501/13.12.2017 г.
Публикувано на 15.12.2017
0.1 MB
Договор № 534/28.12.2017 г.
Публикувано на 28.12.2017
0.9 MB
Информация за сключен договор № 534/28.12.2017 г.
Публикувано на 28.12.2017
0.1 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-10/04.01.2018 г.
Публикувано на 04.01.2018
1.99 MB
Договор № 4/08.01.2018 г.
Публикувано на 11.01.2018
1.62 MB
Информация за сключен договор № 4/08.01.2018 г.
Публикувано на 11.01.2018
0.11 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 94/24.02.2017 г.
Публикувано на 26.01.2018
0.12 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 415/20.10.2017 г.
Публикувано на 26.01.2018
0.12 MB
Информация за изпълнението на договор № 369/14.09.2016 г.
Публикувано на 08.02.2018
0.19 MB
Информация за изпълнението на договор № 331/29.08.2017 г.
Публикувано на 12.02.2018
0.32 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-247/19.02.2018 г.
Публикувано на 19.02.2018
0.5 MB
Информация за изпълнението на договор № 340/01.09.2017 г.
Публикувано на 22.02.2018
0.19 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти на обекти на Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) гр. София“
Публикувано на 22.02.2018
0.47 MB
Решение за класиране № РД-28-130/22.02.2018 г.
Публикувано на 22.02.2018
0.1 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-304/27.02.2018 г.
Публикувано на 28.02.2018
2.13 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-351/09.03.2018 г.
Публикувано на 09.03.2018
1.94 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-452/27.03.2018 г.
Публикувано на 27.03.2018
2.38 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-521/12.04.2018 г.
Публикувано на 12.04.2018
2.87 MB
Покана за представяне на оферти изх. № 26-00-523/13.04.2018 г.
Публикувано на 13.04.2018
2.52 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт в Централна складова база на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД)“
Публикувано на 13.04.2018
0.83 MB
Решение за класиране № РД-28-231/13.04.2018 г.
Публикувано на 13.04.2018
0.14 MB
Договор № 171/18.04.2018 г.
Публикувано на 20.04.2018
2.67 MB
Информация за сключен договор № 171/18.04.2018 г.
Публикувано на 20.04.2018
0.19 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на козирка и входна част на Eдинен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД)”
Публикувано на 27.04.2018
0.96 MB
Решение за класиране № РД-28-267/27.04.2018 г.
Публикувано на 27.04.2018
0.14 MB
Информация за изпълнението на договор № 534/28.12.2017 г.
Публикувано на 08.05.2018
0.12 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и основни ремонти на учебно-възстановителна почивна база (УВПБ) в к.к. „Св.св. Константин и Елена“ и почивна база (ПБ) „Камчия“
Публикувано на 10.05.2018
0.87 MB
Решение за класиране № РД-28-299/10.05.2018 г.
Публикувано на 10.05.2018
0.13 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на настилка от унипаваж на площадката на ЛРЛК София“
Публикувано на 21.05.2018
0.81 MB
Решение за класиране № РД-28-318/16.05.2018 г.
Публикувано на 21.05.2018
0.13 MB
Покана изх. № 26-00-796/21.05.2018 г.
Публикувано на 21.05.2018
3.11 MB
Покана изх. № 26-00-818/23.05.2018 г.
Публикувано на 23.05.2018
2.28 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в УВПБ на ДП РВД в гр. Банско“
Публикувано на 23.05.2018
0.82 MB
Решение за класиране № РД-28-334/23.05.2018 г.
Публикувано на 23.05.2018
0.13 MB
Информация за сключен договор № 233/30.05.2018 г.
Публикувано на 30.05.2018
0.19 MB
Договор № 233/30.05.2018 г.
Публикувано на 30.05.2018
1.97 MB
Информация за сключен договор № 235/30.05.2018 г.
Публикувано на 30.05.2018
0.2 MB
Договор № 235/30.05.2018 г.
Публикувано на 30.05.2018
2.41 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Бургас“
Публикувано на 30.05.2018
0.83 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител № РД-28-351/30.05.2018 г.
Публикувано на 30.05.2018
0.13 MB
Информация за сключен договор № 244/05.06.2018 г.
Публикувано на 11.06.2018
0.19 MB
Договор № 244/05.06.2018 г.
Публикувано на 11.06.2018
1.75 MB
Покана изх. № 26-00-1133/21.06.2018 г.
Публикувано на 21.06.2018
2.14 MB
Информация за сключен договор № 281/21.06.2018 г.
Публикувано на 25.06.2018
0.3 MB
Договор № 281/21.06.2018 г.
Публикувано на 25.06.2018
14.69 MB
Информация за сключен договор № 279/21.06.2018 г.
Публикувано на 25.06.2018
0.3 MB
Договор № 279/21.06.2018
Публикувано на 25.06.2018
3.89 MB
Покана изх. № 26-00-1356/16.07.2018 г.
Публикувано на 16.07.2018
2.54 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна и Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица“
Публикувано на 23.07.2018
0.9 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител № РД-28-505/23.07.2018 г.
Публикувано на 23.07.2018
1.3 MB
Информация за сключен договор № 385/31.07.2018 г.
Публикувано на 01.08.2018
0.25 MB
Договор № 385/31.07.2018 г.
Публикувано на 01.08.2018
24.87 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител изх. № РД-28-532/02.08.2018 г.
Публикувано на 02.08.2018
1.3 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на проходим инсталационен колектор в Eдинен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД)“
Публикувано на 02.08.2018
0.83 MB
Решение за преустановяване избор на изпълнител изх. № РД-28-534/03.08.2018 г.
Публикувано на 03.08.2018
0.53 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на Летищна контролна кула (ЛКК) – София“
Публикувано на 03.08.2018
0.48 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите на потенциалните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти на Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“ и доставка и монтаж на табла ниско напрежение за ТРЛК „Черни връх“
Публикувано на 28.08.2018
0.36 MB
Решение № РД-28-580/28.08.2018 г. за преустановяване избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти на Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“ и доставка и монтаж на табла ниско напрежение за ТРЛК „Черни връх“
Публикувано на 28.08.2018
0.63 MB
Информация за сключен договор № 440/31.08.2018 г.
Публикувано на 04.09.2018
0.3 MB
Договор № 440/31.08.2018 г.
Публикувано на 04.09.2018
15.75 MB
Информация за сключен договор № 442/31.08.2018 г.
Публикувано на 04.09.2018
0.3 MB
Договор № 442/31.08.2018 г.
Публикувано на 04.09.2018
24.97 MB
Информация за изпълнението на договор № 235/30.05.2018 г.
Публикувано на 11.09.2018
0.37 MB
Информация за изпълнението на договор № 279/21.06.2018 г.
Публикувано на 11.09.2018
0.38 MB
Информация за изпълнението на договор № 171/18.04.2018 г.
Публикувано на 25.10.2018
0.27 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 440/31.08.2018 г.
Публикувано на 22.11.2018
0.44 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 233/30.05.2018 г.
Публикувано на 22.11.2018
0.44 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 457/17.11.2017 г.
Публикувано на 22.11.2018
0.44 MB
Информация за изпълнението на договор № 244/05.06.2018 г.
Публикувано на 20.12.2018
0.26 MB
Информация за изпълнението на договор № 459/17.11.2017 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.39 MB
Информация за изпълнението на договор № 501/13.12.2017 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.38 MB
Информация за изпълнението на договор № 281/21.06.2018 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.41 MB
Информация за изпълнението на договор № 442/31.08.2018 г.
Публикувано на 30.01.2019
3.09 MB
Информация за изпълнението на договор № 4/08.01.2018 г.
Публикувано на 30.01.2019
3.54 MB
Информация за изпълнението на договор № 385/31.07.2018 г.
Публикувано на 02.05.2019
0.41 MB