Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9082578
Дата на архивиране:
15.07.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 30.10.2018
0.39 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 30.10.2018
0.71 MB
Приложения към обявата
Публикувано на 30.10.2018
0.07 MB
Образци към обявата
Публикувано на 30.10.2018
0.05 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 29.11.2018
2.41 MB
Договор № 639 от 20.12.2018 г. за обособена позиция № 1
Публикувано на 20.12.2018
0.99 MB
Договор № 638 от 20.12.2018 г. за обособена позиция 2
Публикувано на 20.12.2018
0.95 MB
Договор № 637 от 20.12.2018 г. за обособена позиция № 3
Публикувано на 20.12.2018
1.08 MB