Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9080536
Дата на архивиране:
02.07.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 07.09.2018
0.39 MB
Обява
Публикувано на 07.09.2018
4.23 MB
Образци към обявата
Публикувано на 07.09.2018
0.07 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 20.09.2018
0.41 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 16.10.2018
0.45 MB
Договор
Публикувано на 02.07.2019
4 MB