Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9080718
Дата на архивиране:
22.04.2019
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 12.09.2018
6.77 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 12.09.2018
0.11 MB
Приложение № 1 към Обявата - Технически спецификации
Публикувано на 12.09.2018
0.59 MB
Приложение № 2 към Обявата - Проект на договор
Публикувано на 12.09.2018
0.72 MB
Приложение № 3 към Обявата - Образци
Публикувано на 12.09.2018
0.07 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 27.09.2018
0.11 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 09.11.2018
4.13 MB
Договор № 631/19.12.2018 г.
Публикувано на 20.12.2018
36.05 MB