Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0024
Дата на архивиране:
11.01.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 13.08.2018
0.72 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 13.08.2018
0.58 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 14.08.2018
1.05 MB
Техническа спецификация
Публикувано на 14.08.2018
0.19 MB
Приложение № 4.1. към техническата спецификация - Скица на обект "13-ти километър"
Публикувано на 14.08.2018
0.06 MB
Методика за оценка на офертите
Публикувано на 14.08.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 14.08.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 14.08.2018
0.1 MB
Образци към Документацията
Публикувано на 14.08.2018
0.16 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП от 17.09.2018 г.
Публикувано на 17.09.2018
0.31 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП от 18.09.2018 г.
Публикувано на 18.09.2018
0.19 MB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-28-639/17.09.2018 г.
Публикувано на 20.09.2018
0.4 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 11.10.2018
1.1 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 03.12.2018
0.14 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2018
3.02 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2018
0.34 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2018
4.3 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 21.12.2018
2.03 MB
Обявление за възложена поръчка (за прекратяване на процедурата)
Публикувано на 08.01.2019
0.4 MB