Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9074614
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 04.04.2018
0.33 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 04.04.2018
0.47 MB
Приложение № 1 и № 2 към обявата
Публикувано на 04.04.2018
0.35 MB
Образци към обявата
Публикувано на 04.04.2018
0.05 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 16.05.2018
0.32 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 12.06.2018
0.52 MB
Договор
Публикувано на 03.07.2018
8.04 MB