Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9082990
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 12.11.2018
1.33 MB
Информация за публикувана в профила на купувача Обява за обществена поръчка
Публикувано на 12.11.2018
0.11 MB
Приложение № 1 към Обявата - Технически спецификации
Публикувано на 12.11.2018
0.27 MB
Приложение № 2 към Обявата - Проект на договор
Публикувано на 12.11.2018
0.28 MB
Образци към Обявата
Публикувано на 12.11.2018
0.07 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 03.01.2019
0.37 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 07.02.2019
0.89 MB
Договор
Публикувано на 07.05.2019
1.46 MB
Приложения към договора
Публикувано на 07.05.2019
11.95 MB