Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9082667
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 01.11.2018
0.06 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 01.11.2018
1.47 MB
Приложения към обявата
Публикувано на 01.11.2018
0.32 MB
Образци към обявата
Публикувано на 01.11.2018
0.08 MB
Удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 21.11.2018
0.12 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2018
2.26 MB
Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка
Публикувано на 21.12.2018
0.15 MB