Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9074722
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 10.04.2018
0.13 MB
Обява
Публикувано на 10.04.2018
2.97 MB
Технически спецификации
Публикувано на 10.04.2018
0.17 MB
Образци към обявата
Публикувано на 10.04.2018
0.07 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 19.04.2018
0.13 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 27.04.2018
0.55 MB
Договор
Публикувано на 26.06.2018
3.64 MB